John 12

Yesu 'ana eolowa

(Madiu 26:6-13; Maki 14:3-9)

1'Asiyata sikisi simiyami be Ataona Sagalina sida guinuwe, ta Yesu 'itauya Betani, Lasalo 'ina 'asaya, tauna lowa mwawasega Yesu 'igietoolo limena. 2Ga nada masula siguinuwena Yesu manuna, ga Malida 'i'esikala, ga Lasalo be Yesu ma ina bodao ma'enao simiya egogona ga si'e'ai. 3Ta Meli 'ebweu bunama 'ana esana nadi, ta 'ana maisa sinabwana, 'i'ewena ga Yesu 'aena 'ibunamidi. 'Enega muliyega Meli nina 'ikopu ga 'uya'uyanega Yesu 'aena 'ilo'i'ilina. Ta gote 'ena bunama nina maina sinabwana ga anuwa 'iloemaena.

4Gete 'ena Yudasa Isikaliota, tauna 'ebweu Yesu 'ina tonono ta wate tauna tuga ma'etamo Yesu nina 'ida telesipupuye, 'ilomugi 5ga 'igwae, “To'ase 'alena ga 'enega bunama gote nigeya 'iegimwaneye be 'ana maisa nadigega 'etoi analedi kina 'ida 'ewa be gomabeso 'ediya tada eguyaiye?” 6Yudasa 'ina ona getedi nigeya ona 'ai'aila 'aene togomabeso manudi, ta esi tauna manuna, manuna tauna to'ipwala tuga, ta wate tauna Yesu ma ina tononoyao 'idi mani 'ana to'ita'i'ita, ta mani nidi 'ediyega 'i'ipwa'ipwala.

7'Enega Yesu 'ieonena, 'igwae, “Tuwa, geya'abo to'ase 'ena 'uonaonae. Manuna to'ase nadigega 'eguya 'iguinuwena 'agu sa'u 'ali'ali manuna. 8Ta togomabeso nidi 'uoneonediya tuta yauyauna selabemiya simiyami, ta 'abo'agu esi nigeya tuta dudulana ma'emi tamiyami.”

Lasalo 'ana loemwawasa manuna

9Tuta nina me Yudia yauyaudi Yesu alena sinononaya 'aene Betani 'ena 'imiyami, 'enega 'ena sitauya. 'Idi tauya 'alena manuna nuwanuwadi be Yesu sida 'ita, ta wate Lasalo sida 'ita, tauna mwawasega Yesu 'ina onega 'igietoolo limena. 10Ga gote 'ena Lasalo si'itena ga me Yudia yaudi 'idi toanuganao 'idi loina siguitoyasena ta Yesu esi siemisena, 'enega totaliyao 'idi 'inapwanao siloina leleleya be 'aene Lasalo wate sida loemwawasi.

Yesu 'ina lugu Yelusalema 'ena

(Madiu 21:1-11; Maki 11:1-11; Luke 19:28-40)

12Ga mali 'asiyata tomota nidi yaudi ni'atu simai Ataona Sagalina 'enaya, Yesu alena sinonona 'aene ma'etamo 'imamai Yelusalema. 13'Enega tomota nidi magimagi yawadi si'ewedi ga siapwesa sabi aesotana ta sibwaubwau 'enadi sinabwana 'enega, sigwaegwae, “Kamatoki 'Inapwana, Yaubada 'ana esanega 'umai be 'uetoloina sinabwana me Isileli 'emaya.”

14Ta Yesu yobai ase 'i'ewena ga 'ena 'igelu ga 'itautauya, nadigega lowa Buki Tabu 'ena 'isimanena, 'igwae,

15“Sayoni tomota nimi geya'abo wamatamatauta.

Gete tuga 'imi kini ni'atu 'iluguluguwa 'emiya,

Tauna ase mwaneyauna 'ena 'igelu.”

16Tuta gote 'ena 'ina tononoyao nigeya ona nina sinuwanuwa sabwaleni, ta esi Yesu 'ina toololimana mulinaya sinuwa'i'isina ona nina Buki Tabu 'enega, tuga nadigega to'ase tomota siguinuwena Yesu 'ena.

17'Enega boda nidi taudi lowa matadiyega Yesu Lasalo 'ali'aliyega 'ibwauyena ga mwawasega 'itoolo limana, ni'atu sitauya gosediyao 'ediya, ga ale nina sisimana dadanena. 18Gote 'enega me Yudia yaudi Yesu 'ina paisewa waiwaina alena sinonona, 'enega simai sabi aesotana tuta nina 'ina lugu Yelusalema 'enaya.

19Gote 'ena Palisiyao taudimo 'ediya sigwae, “Wada 'ita, 'ida waiwai ni'atu 'igumwala, manuna tomota maibo'adi Yesu 'ina boda 'ena sitautauya.”

'Aidi me Gilisi nuwanuwadi be Yesu sida 'ita

20Tuta nina 'ena 'aidi me Gilisi gamwagamwanidiya simiyami, taudi tomota nidi situ'ema Yelusalema, Ataona Sagalina 'ena sabi lotapwalolo. 21Taudi me Gilisi nidi ma idi enaida sitauya Pilipi 'ena. Ta Pilipi tauna Beteseida taina, nate Galili senanaya. 'Enega simai ga sieonena, sigwae, “'Inapwana, 'abo'ama nuwanuwama be Yesu 'ada 'ita.” 22'Enega Pilipi 'itoolo ga 'itauya Anidulu 'ena ga 'ieonena, 'enega siteluwa nidi simai Yesu 'ena ga me Gilisi 'idi nuwanuwa sisimanena.

23'Enega Yesu me Gilisi 'idi ona 'ie'isena, ga 'igwae, “'Abo'agu Tomota Natuna, ta ni'atu tuta 'imai saba be 'enega 'agu tupu yaloba.” 24Ta wate 'ediya 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emiya, 'abo ewana bwa'a 'ena tadauni, ma'etamo bwa'a solanaya 'idadaula, ta esi solanega 'itatabwa be uwana bobo'ana 'isusaila, manuna 'eguma geya'abo bwa'a solanaya tadaudauni, geya'abo sa'i 'itabwatabwa be uwana bobo'ana 'isusasusaila. 25Tuga wate nadigega 'abo yaita tauna yawasina 'iyale bale'u 'ana miya manuna, yawasina bobo'ana 'iloseye, ta 'abo yaita tauna bale'uya yawasina 'itagwale, tuta 'imeemai 'enaya yawasina ataya 'iloba.

26“'Enega 'abo yaita nuwanuwana be 'eguya 'ida etoguinuwa, nugana 'ida muliyegu, be 'enega to sena 'enaya yamiyami tauna ma'iyagu, ta wate 'abo yaita manugu 'ida etoguinuwa, Tamagu 'ida 'awa bobo'ane.”

Yesu 'ina mwawasa manuna 'iona apwesa

27“Tuta gete 'enaya nuwagu 'imwau sinabwana, 'enega mwa'adega yasida'esa? Nai Tamagu 'ena yasisida, be tuta mwau gete 'ena 'i'etoseyegu? Nai geya'abo nadigega yasidasida'esa, manuna mwau nina tauna manuna yamai. 28Ta esi yasisida be Tamagu 'ena yagwae, ‘Tamagu, 'amu esana 'ugitu'eye.’ ”

'Enega 'ebweu 'enana galewega sinonona, 'igwae, “'Agu esana ni'atu yagitu'eyena ta wate ma'etamo yada gitu'e limai.”
29Ta boda nina gote 'ena sitootoolo, 'enana nina sinonona ga sigwae, “Wepalala 'idududu”, ta 'aidi sigwae, “Nigeya, anilose esi 'enaya 'ionaona.”

30Ta muliyega Yesu 'ediya 'igwae, “'Enana nina wanononaya nigeya 'abo'agu manugu ta esi 'omi manumi. 31Tuta gete ni'atu 'imai saba be toto'umalidi bale'uya simiyami Yaubada 'ida loinedi, ta wate bale'u gete 'ana toloina to'umalina 'ida ula apwese. 32Ta 'abo'agu 'abo bale'uyega sigitu'eyegu kaiwe 'enaya, tomota maibo'adi yalisidima be 'eguya simamai.” 33Ta gete nadigega Yesu 'ie'itedi, mwa'adega ma'etamo 'imwawasa'esa.

34Ta boda nidi 'ina ona sinonona ga sie'isena, sigwae, “'Ima Buki Tabu 'isimana 'aene To'etoseyana nina miyamiya atayana, ta mwa'adega ga 'enega 'uona 'aene Tomota Natuna sida gitu'eye? Yaita sana gete Tomota Natuna?”

35'Enega Yesu 'ieonedi, “Tuta gidalinamo 'ena maedana 'emiya 'imiyami, 'enega gete tuga maedana nina 'ena watatauya, manuna 'abo guguyoi 'imamai geya'abo 'eda wa'ita'ita. Manuna 'abo yaita tauna guguyoi 'ena 'itautauya nigeya 'imwalamwalatoni mwa'o 'ena 'itautauya. 36Ta 'abo maedana 'emiya 'imiyami, maedana nina 'ena wada emisa, be 'enega 'omi maedana natunao ga maemaedanimi.v34 Dan 7:13-14v35 Yo 8:12v36 Ep 5:8

Me Yudia nigeya siemiemisa

Yesu 'ina ona gete 'i'inanedi ga 'ipilisinedi ta 'ediyega 'ikwaiya.

37Ta Yesu ni'atu we'iwe'iyaya yaudi 'ie'ita 'ediya, ta tuwa tuga nigeya siemiemise. 38'Enega to'ase nadigega palopita Aisea lowa Buki Tabu 'ena 'isimanena, ni'atu 'iapwesa, tuta nina 'igwae,

“'Inapwana, ale nina 'asimanena, yaita 'ida

emisedi? Ta yaisigedi 'ediya 'inapwana 'ina waiwai 'ida e'itae?”

39Ta taudi nigeya siemiemisa 'alena gete manuna Aisea wate Buki Tabu 'ena 'isimana, 'igwae,

40“Yaubada ni'atu matadi 'igiekebodi, ta wate 'idi nuwanuwa 'igibodedi, be gote 'enega nigeya sawesawediya be matadiyega sida 'ita'ita, ta nigeya sawesawediya be 'idi nuwanuwa 'enega mwalatoi sida 'ewa'ewa, ta wate nigeya

sawesawediya be sida sanailama be 'aene yada giebobo'anedi.”

41Aisea ona gete 'i'inanedi manuna Yesu 'ina esaesa 'igimi sinapuna, 'enega manuna 'igimi simanena.

42Ta tuwa tuga me Yudia nidi 'idi toanuganao tupwana yaudi wate Yesu siemisena, ta nigeya sisimasimana apwese, manuna Palisiyao 'ediya simatauta, 'abona nai anuwa tapwaloloega sida ula apwesedi. 43Taudi tomotai nidi nuwanuwadi 'adi 'awabobo'ana tomota 'ediyega, ta 'awabobo'ana Yaubada 'enega geya nuwadi. 6:1v42 Yo 9:22v43 Yo 5:44

Yesu 'ina ona 'enega loina 'ida apwesa

44Ta Yesu 'enana sinabwana 'enega 'ediya 'igwae, “'Abo yaisigedi 'omi waemisegu, 'agu toetune wate waemisena. 45Ta wate yaisigedi 'omi wa'itegu, 'agu toetune nina ni'atu wa'itena. 46Ta 'abo'agu maedana nina gete yamai bale'uya be 'enega yaisigedi 'omi waemisegu geya'abo wate guguyoi 'ena wamiyami. 47Ta 'abo yaita tauna 'enagu 'inononaya ta nigeya 'iematamatanedi, geya'abo 'ina to'umalina manuna yaetaetalae. Manuna 'abo'agu yamai nigeya sabi etala, ta esi tomotai sabi 'etoseyedi. 48Manuna 'abo yaita nai 'oyo 'uguitoyasegu, ta wate 'igu ona 'uguitoyasedi, ma'etamo tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya loina 'uloba, nigeya 'abo'agu 'eguyega, ta esi manuna 'igu ona nina 'uguitoyasena. 49Manuna ona nidi nigeya 'igu nuwenuwega, ta esi 'agu toetune nina to'ase nadigega 'iemataluweguya yasimanedi 'emiya. 50Ta 'ina emataluwa yamwalatonina yawasi ataya 'ena 'imiyami. 'Enega to'ase nadigega Tamagu 'ina emataluwa 'eguya gete nadigega yasimasimanediwa.”

Copyright information for `DOB