John 19

1'Enega Pailato Yesu 'i'au'ewena ga 'ina tolosaiyao 'i'ebwa'edi, ga balae metametana si'ewena ga 'enega Yesu sisapina sinabwana. 2Ta wate tolosaiyao nidi kwakwakwala si'ewena ga 'ana peyaula siyonina, 'enega debanaya sisa'una. Ta wate 'oama esaesa si'ewena ga 'enega sie'oamena, 3ga muliyega simai selabenaya ga 'ena sigwae, “Kamatoki, 'oyo me Yudia 'idi kini, aga?” Ta wate nimadiyega sisapina.

4Ta Pailato 'iapwesa limanama ga boda 'ediya 'igwae, “Wa'ita tai nina gete ya'au'ewa apwesenama 'emiya, be wada mwalatoni 'aene nigeya 'ebweu 'ina loegesi yalobaloba.”

5'Enega Yesu ma 'ana peyaula ta wate ma 'ana 'oama esaesa 'iapwesama. Ta wate Pailato boda 'ediya 'iona, 'igwae, “Tai nina gete wa'ita.”

6Ta totaliyao 'idi 'inapwanao, ta wate 'idi toguinuwao, tuta nina Yesu si'itena, sibwau, sigwae, “Watutu epa'iye kelose 'enaya!”

Ga Pailato 'ediya 'iona, “Taumi wada tauye be wada tutu epa'iye, manuna 'abo'agu nigeya 'ebweu 'ina loegesi yalobaloba.”

7Ta me Yudia nidi siona limana, sigwae, “'Ima loina nadigega be 'ida mwawasa, manuna 'ikabo 'aene tauna Yaubada natuna.”

8Ta ona gete Pailato 'inonona ga 'imatauta sinabwana. 9'Enega Yesu 'i'au'ewa limena 'ina anuwaya ga 'ienaidena, 'igwae, “'Oyo mane 'enega 'umai?” Ta Yesu nigeya 'ie'ie'isa.

10'Enega Pailato wate 'ena 'iona, “Nigeya 'igu enaida 'ue'isai, aga? Ta 'uda mwalatonigu 'aene 'abo'agu ma igu loina be sida 'etoli'amiyo nai sida loemwawasiyo?”

11Ta Yesu 'igwae, “Nigeya 'ebweu wate 'imu loina 'eguya 'imiyami 'abo nigeya Yaubada 'emuya 'itagwatagwala. Ta 'uda mwalatoni 'aene tai nina 'itagwalegu 'imu loina 'enaya, tauna 'ina to'umalina sinabwa wawasae, ta 'oyo tupwana.”

12Ta Pailato ona nina 'inonona ga nuwanuwana sinabwana be Yesu 'ida li'ami, ta me Yudia nidi geya nuwadi, 'enega sibwau toitoila, sigwae, “'Eguma tai nina 'uli'ami, 'oyo nigeya Sisa 'ana tolema, manuna tai nina 'iona 'aene tauna kini, 'enega tamwalatonina 'aene tauna Sisa 'ana talauwala.”

13Ta Pailato ni'atu 'idi ona 'inonodi, 'enega Yesu 'i'au'ewa apwesena ga Pailato nina 'imiyatowa 'ebeloina da'wa 'enaya. Sena nina me Yudia 'enadiyega sieesena Gabada. 14Ta ni'atu 'asuoleole, be muliyega mali 'asiyataya Ataona masulina si'a'ani.

'Enega Pailato me Yudia 'ieonedi, 'igwae, “Wa'ita 'imi kini gete.”

15Ta taudi sibwau, “Watauye be watutu epa'iye kelose 'ena.”

'Enega Pailato wate 'ediya 'ienaida, “Mwa'adega 'imi kini tauna, ta 'aene 'ada loemwawasi?” Ta totaliya sinabwadi 'ina ona sie'isena, sigwae, “'Ima kini tuga Sisa namo.

16'Enega Pailato 'ediya 'itagwala be 'aene Yesu sida tutu epa'iye kelose 'enaya. Yo 10:18; Gu 2:23; Lo 13:1v12 Lu 23:2; Gu 17:7

Yesu situtu epa'iyena kelose 'enaya

(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Luke 23:26-43)

17'Enega tolosaiyao nidi Yesu sigiyaina ga sitauyena. Yesu tauna 'ana kelose 'i'aalina ga ma'enao sitauya 'ebweu sena 'ena, 'ana esana ‘Bulubulu’, 'ena Yudia nate Goligota. 18Ga gote 'ena situtu epa'iyena 'ana kelose 'ena. Ta tai 'eluwa wate situtu epa'iyedi ga sietoolodi, 'ebweu 'atainega ta 'ebweu gegeuminega, ta Yesu gamwagamwanidiya. 19Pailato 'ebweu pwepwai ni'atu 'i'etoladina ga kelose debanaya sigiepa'iyena, 'ana 'etoladi nadigega 'igwae, “Me Yudia 'idi kini gete, tauna Yesu goma Nasaleta.” 20Ta sena nina 'ena Yesu sigiekelosenaya nigeya 'edasola Yelusalema 'enega, 'enega me Yudia yaudi 'etoladi nina sisawena, manuna 'enana 'etoi 'ediyega si'etoladina, 'ena Yudia be 'ena Loma, ta wate 'ena Gilisi.

21'Enega totaliyao 'idi 'inapwanao simai ga Pailato 'enaya sigwae, “'Inapwana, to'ase manuna 'u'etoladina 'aene me Yudia 'idi kini? Ta esi 'u'etoladi be 'uda gwae, ‘Tai gete 'iona 'aene tauna me Yudia 'idi kini.’”

22Ga Pailato 'ediya 'iona, 'igwae, “Geya'abo yasa'usa'u gelase. Tuwa tuga nadigega 'imiyami.”

23'Enega tolosaiyao nidi site ata taudi Yesu sigiekelosenaya, ga 'ana 'oamao si'ewedi ga sieguyaiyedi taudimo 'ediya. Ta 'ana tala'apwala si'ewena ta taudimo 'ediya sigwae, “Geya'abo tasabusabui, manuna 'oama sinabwana ta bababana, ta nigeya 'ebweu wate 'ana tubwemo. 'Enega nai 'ebweu esaesasala 'enega tada ulaesinuwa, be 'abo yaita 'inunugana tauna tala'apwala nina 'ida 'ewa.”

Gete 'enega be Buki Tabu 'ina simana 'ida apwesa 'ai'aila, manuna 'igwae,

“'Agu 'oamao sieguyaiyedi, ta 'agu tala'apwala manuna siulaesinuwa.”

'Enega tolosaiyao nidi nadigega siguinuwena.

25Ta Yesu 'ana kelose selabenaya iine site ata sitootoolo, nate taudi Yesu sinana matasina ta wate mali Meli tauna Kilopa mwanena, ta wate Meli Magidala. 26Gote 'ena Yesu 'isanamwa'uta ga sinana be iine nidi ma'enao 'i'itedi, ta wate 'ina tonono nina gosiya 'ai'ailina 'i'itena. 'Enega sinana 'ena 'igwae, “Sinagu, tai nate natuyo.”

27Ta wate tai nina 'ena 'igwae, “Gosiyagu, nate sinayo.” Gote 'ena Yesu 'ina mwawasa mulinaya tai nina Yesu sinana 'i'au'ewena 'ina 'asaya ga 'i'ita'i'isina.

Yesu 'ina mwawasa

(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Luke 23:44-49)

28Gete 'ena Yesu 'imwalatonina 'aene yage yauyaudi ni'atu 'ilosalonidi, 'enega 'igwae, “Tona'agu 'iyapasa”. Be ona gete 'enega Buki Tabu 'ina simana 'ida apwesa 'ai'aila. 29Sena nina 'ena oine mayumayuyuna makeigana sisa'una, 'enega balou si'ewena ga bwasi nina 'ena siepwasena, ga 'ebweu kaiwe 'ana esana isopa matanaya sibadiyena, ga sie'etotu'eyena Yesu 'awanaya, ta 'enega 'isokuku.

30Ta muliyega Yesu 'igwae, “Ni'atu.” 'Enega 'otona 'i'eno'una, ga yawasina 'igumwala.

Yesu lesulesuna sibadina

31'Enega me Yudia 'adi toanuganao nidi sitauya Pailato 'ena, ga sisida 'abo sawesawenaya 'ida tagwaledi be tomotai nidi kelose 'ediya situtu epa'iyediya 'aedi sida lasadi be sida mwawasa manini, be 'enega 'adi keloseyega sida 'aala mwa'utedi, manuna ni'atu simwalatonina 'aene 'idi 'asiyata sinabwana selabenaya be 'ena siapwesa, 'enega geya nuwadi be tomotai nidi sida miyami kelose 'ediya 'idi Sabate nina 'ena. 32'Enega Pailato 'itagwala, ga 'aidi tolosaiyao 'ietunedi kelose nidi 'ediya, ga tai 'ebweuna 'aena sigimi lasena ga 'imwawasa, 'enega wate mali tai 'aena silasena ga 'imwawasa. 33Ta wate simai Yesu 'ena ga si'itena tauna ni'atu 'imwawasa, 'enega nigeya 'aena silasalasadi. 34Ta tolosaiya 'ebweu gita 'igilagasina ga Yesu lesulesunaya 'ibadina, ga lala be bwasi sidau.

35'Abo'agu 'ana tomuliya 'ebweu ga mataguyega ya'itena, 'enega gete manuna yaonaona 'emiya, be ona 'ai'aila nidi getedi wada mwalatonidi be 'enega wada emisa. 36Yage nidi gete ni'atu siapwesa be 'enega Buki Tabu 'ina simana 'ida apwesa, tuta nina 'igwae,

“Geya'abo sa'i lulunao silasalasadi.”

37Ta wate Buki Tabu nina 'ebweu 'ina simana 'igwae,

“Tai nina sibadinaya ma'etamo siduneye.”

Yesu 'ana sa'u'ali'ali

(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Luke 23:50-56)

38Ga yage getedi sigumwala, ga tai 'ebweu 'imai, ga Yesu kokowana Pailato 'ena 'isidena. Tai nina goma Alimatia 'ana esana Yosepa, ta wate tauna 'ebweu Yesu 'ana tomuliya kwaikwaiyina, manuna me Yudia 'idi toanuganao 'imatautedi.

'Enega Pailato 'itagwala, ga Yosepa 'imai ga Yesu kokowana 'igita'ina, ga 'isa'u mwa'utena ga 'i'ewena.
39Ta Nikodimo wate 'imai ga Yosepa 'ilemena. Tauna Nikodimo nina lowa Yesu 'ena 'itauya boiboiya ga si'awagwae. Nikodimo bunama sinabwana ta mwauna 'ime'ena, 'ana mwau nadigega tai 'ana mwau, ta bunama nina solanaya mulo ta aloe si'einisina. 40'Enega tomotai nidi 'eluwa Yesu kokowana si'ewena ga bunama nina 'enega sibunamina, ta kaleko wakewakekena ta dudulana si'ewena ga bunama nina 'ana tupwa Yesu kokowana ma'iyana sinugwena, nadigega tuga me Yudia 'idi sa'u'ali'ali be 'idi gibubuna kokowa manudi.

41Ta Yesu 'ina 'ebe mwawasa nina selabenaya 'ebweu 'o'ai, ta 'o'ai nina 'enaya 'ebweu 'ali'ali auwauna 'imiyami, ta 'enaya nigeya 'ebweu kokowa sida sa'una. 42'Enega 'ali'ali nina 'enaya Yesu kokowana sisa'una, manuna selabenaya, ta wate me Yudia 'idi Sabate 'iloselabena.

Copyright information for `DOB