Luke 10

Tomuliyao yaudi 'ietunedi

1Tuta gete mulinaya, Yesu 'aina wate 'ana tomuliyao 'iesinuwedi, sebeniti 'adi yau, ga 'eluwa 'eluwa 'ietune nuganedi 'aina 'asa 'ediya be toni'asa sigibubudi Yesu 'ina mai 'ediya manuna.

2Ta 'ieonedi, 'igwae, “Sesoi bobo'ana ta tosesoi 'omi pu'epu'emimo, 'enega Tonibagula 'enaya wasisida be topaisewao 'ida etunedi 'ina bagulaya sabi sesoi. 3Ta wada nuwa'i'isi 'aene 'abo'agu yaetuetunemi 'omi nadigega sipi panapanaisimi watautauya kedewa bosasa gamwagamwanidiya.

4“Geya'abo mani wa'ewa'ewa, nai masula makwalisidi, nai 'ami 'aelawa wa'ewa'ewadi. Ta 'abo 'edaya watautauya geya'abo tomota 'ediya wa'awa'awagwae liya.

5“Ta 'abo 'ebweu anuwa 'enaya walulugu, nugana wada ona, wagwae, “Nuwasiwalowa 'emiya.” 6Ta 'eguma nuwasiwalowa 'ana toguinuwao simiyami, 'imi oboboma 'ediya 'ida miyaataya. Ta 'eguma nigeya, oboboma nina 'ida ila limanawa 'emiya.

7“Ta 'abo anuwa nina gete 'enaya wamiyami, be to'ase 'ami masula nai 'ami bwasi matamiya sisa'u, wada 'ani, manuna topaisewao 'ilobwenedi be 'adi niyaula siloba. Ta geya'abo watautauya mali anuwa 'ediya, ta esi anuwa nina 'ena wagimilugu 'ena tuga wada miyami.

8“Ta 'abo to 'asa 'enaya siaesotemi be 'ediya walulugu, be to'ase matamiya sisa'u apwese, wada 'ani tuga. 9Ta wate 'asa nina 'ena wamiyami 'idi tole'oasao wada giebobo'anedi, ta wate toni'asao waeonadi, wagwae, ‘Yaubada 'ina loina selabenaya be 'iapwesa 'emiya.’ 10Ta 'abo to 'asa 'enaya waapwesa be sie'idi'idiyemi, mwaumwauya 'eda 'ediya waaila ta waeonadi, wagwae, 11‘Wa'ita, 'imi 'asa nedilina 'aemega 'aloutuutu yaule, be wada mwalatoni 'aene ni'atu Yaubada 'ina loina selabemiya 'imiyami.’ 12Ona'ai'aila, ma'etamo bwa'omatana 'ana tuta 'enaya, taudi 'asa nidi siguitoyasemi loina sinabwa wawasae siloba, ta nigeya nadigega me Sodoma 'adi loina.” 1 Ko 9:6-7; 1 Ti 5:18v10-11 Gu 13:50-51v12 Gu 19:24-25,27-28

'Aina sena 'ediya nigeya Yesu siemiemise

(Madiu 11:20-24)

13'Enega sena nidi 'ana tomiyanao 'ieonedi, 'igwae, “Me Kolesini be me Beteseida nuwa'ole'olemi sa'i. Manuna 'ebe nuwaowana nidi ni'atu yaguinuwedi 'emiya ta esi nigeya wanuwanuwa'ebuni, ta esi 'eguma me Taiya be me Saidoni 'ediya yada guinuwenaya nai lowaenei ni'atu sida nuwa'ebuni, be kumata 'adi 'oamao sida 'otedi be kwausa 'ediyega sida kwausidi, be sie'itaedi 'aene 'idi bubuna to'umalina 'ediyega ni'atu sinuwa'ebuni. 14Ta esi 'omi nigeya 'ai'aila, 'enega bwa'omatana 'ana 'asiyata 'enaya Yaubada 'iabe me Taiya be me Saidoni 'i'atenuwa 'ole'oleyedi, ta 'omi geya'abo. 15Ta me Kapaneumi 'omi mwa'adega, 'aene wagitu'eyemi galewaya, aga? Geya'abo sa'i! Ta esi tomwawasa 'idi 'asa 'ubuninaya sida ulamwa'utemi.”

16'Enega 'ana tomuliyao nidi 'ediya 'igwae, “'Eguma yaita 'imi ona 'inonodi, nate 'abo'agu 'igu ona 'inonona. Ta 'abo yaita 'iguitoyasemi 'abo'agu wate 'iguitoyasegu, ta wate 'agu Toetune nina 'iguitoyasena.”v16 Yo 5:23

Tomuliyao nidi yaudi ni'atu 'idi paisewa 'enega siilama

17Ta ni'atu 'ana tomuliyao site sebeniti 'idi paisewega siilama ga ma idi gwausowala Yesu 'ena siemwasala, sigwae, “'Inapwana, 'ada simana 'emuya 'aene yaluyaluwa bi'iyao ni'atu 'amu esanega 'aloiloinedi ga siapwesa.” 18Ta Yesu 'ediya 'igwae, “Seitani ya'itena galewega 'imwa'umwa'uta 'atuwa nadigega namala 'ina pili. 19'Enega wada nuwa'i'isi 'aene ni'atu yagie waiwaiyemi be 'enega sawesawemiya waewaiwai 'ada talauwala nina 'ina guinuwa maibo'adi 'ediya, be 'enega 'abo mwata nai ganiyeya waayaidi, geya'abo wamatamatauta manuna geya'abo sigiegie to'umaliyemi.” 20'Enega wate 'ediya 'igwae, “Ona'ai'aila, 'imi guinuwa yaluyaluwa to'umalidi 'ediya waiwaina ga manuna wagwausowala, ta nate nigeya yage sinabwana, ta esi 'imi 'ebe gwausowala sinabwana 'eguma 'ami esanao ni'atu galewaya si'etoladidi.” 20:12

Yesu 'ina gwausowala

(Madiu 11:25-27, 13:16-17)

21Gote tuta nina 'enaya Yaluyaluwa Tabuna Yesu 'igiegwausowalena ga 'igwae, “Kagutoki Tamagu, 'oyo galewa be bale'u 'adi toloina, mwalatoi gete 'ukwaiyena tosinasinapuyao be tomwalatoiyao 'ediyega ta esi gogama gidalidi 'ediya 'ue'itaena. Ona'ai'aila Tamagu, 'imu nuwanuwa gete bobo'ana.” 22'Enega wate 'igwae, “Yage yauyauna ni'atu Tamagu nimaguya 'isa'udi, ta Tamagu tebweuna 'imwalatonigu, ta 'abo'agu wate Tamagu tebweugu yamwalatonina, ta wate yaisigedi taudi 'abo nuwanuwagu be Tamagu yae'itae 'ediya, taudi wate sida mwalatoni.”

23'Enega Yesu 'isanaila 'ina tononoyao 'ediya ga 'ieonedi, 'igwae, “'Omi ma imi gwausowala manuna yage getedi matamiyega wa'ita'ita. 24Yaona'ai'aila, lowa palopitao ta toloinao yaudi nuwanuwadi be yage getedi sida 'itadi, ta wate ona nidi ni'atu wanonodi taudi nuwanuwadi be 'aene sinonodi, ta nigeya silobalobadi.”

Ona semalimali goma Samelia 'ebweuna manuna

25Ta 'ebweu loina 'ana toanugana 'imai ga Yesu 'ena 'ienaida sabi toona, 'igwae, “'Inapwana to'ase yada guinuwe be yawasigu ataya yada loba?” 26'Enega Yesu 'igwae, “Loina nidi Mosese 'i'etoladidi Buki Tabu 'enaya, ni'atu 'umwalatonidiya ga?” 27Ga tai nina 'igwae, “O, loina gete nadigega, ‘'Imu 'Inapwana Yaubada 'uda obobome 'ateyo be yaluyaluwayo be 'imu waiwai be 'imu nuwananuwa maibo'adi 'ediyega. Ta wate gosemwao 'uda obobomedi nadigega tauyo 'amu oboboma.’ 28'Enega Yesu 'igwae, “Nate 'uona 'ai'aila. 'Enega nadigega 'uda guinuwa'esa be yawasiyo ataya 'uloba.”

29Ta tai nina 'inuwena 'aene tauna topalupaluna, 'enega Yesu wate 'ena 'ienaida limana, “Yaita sana gosiyagu?”

30'Enega Yesu onasemalimaliyega tai nina 'ieonena, 'igwae, “'Ebweu tai Yelusalemega 'itoolo ga 'itautauya Yeliko, ta 'edaya to'ipwala 'ilobedi, ga sigiyaina. 'Ana 'oamao sisabu yauyauledi ga siunu geyogeyonina ta abe 'imwamwawasa ga siebesinena ta sitauya.

31'I'eno'eno ta 'ebweu totaliya 'iapwesa, ga toesilae nina 'i'itena ga 'inao, ga 'eda tupitupinega 'itautauya. 32Ta wate nadigega totaliyao 'adi tolema 'ebweu 'iapwesa, ga tai nina 'i'itena, ga wate 'iduneyenamoya ta 'ipilisinena.

33Ta muliyega 'ebweu goma Samelia 'iapwesama ga tai nina 'i'itena ta 'i'atenuwa 'ole'oleyena, 34'enega selabenaya 'inao ga bunama be oine 'isa'u apwesedi ga 'ana 'abiyama 'ediya 'isiwedi ta 'ipaimidi, ga muliyega 'ina yobai 'ena 'iusena ta ma'iyana sitauya 'ebweu anuwa 'owaga 'enaya ga nada 'i'ita'i'isina. 35Tomwa 'iulisina, ga kina 'eluwa 'i'ewedi ga anuwa nina 'ana to'ita'i'ita 'i'ebwa'ena, ta 'ieonena, ‘Toesilae gete 'u'ita'i'isi manugu, ta 'eguma 'eisa wate mani 'usa'una manuna, 'iabe 'abo yailama yayotula 'emuya.’ ”

36'Enega Yesu tai nina 'ienaidena, 'igwae, “Sitetoi nidi gete 'ediyega yaita toesilae nina gosiyana?” 37Ga tai nina 'igwae, “Tauna 'ana tooboboma nina.” 'Enega Yesu 'igwae, “Nate ona'ai'aila, 'enega 'utauya be nadigega 'uguinuwa'esa.”v33 Yo 4:9

Yesu 'ina ayausa Meli be Malida 'ediya

38Ta ni'atu Yesu ma ina tononoyao sitauya ga siapwesa 'ebweu sena 'enaya, ga waine 'ebweu, 'ana esana Malida 'i'au'ewena tauna 'ina anuwaya. 39Ta waine nina tasina wate 'imiyami, 'ana esana Meli, ga Meli nina 'imai ga Yesu selabenaya 'imiyatowa, be 'ina ona sabi enonoedi. 40Ta Malida 'igimagimasula, ma ina paisewa yauna. 'Enega Malida 'imai Yesu 'ena ga 'igwae, “'Inapwana, mwa'adega ga tasigu ma'iyayo wamiyami ta nigeya 'ida lemegu? Sawesawenaya 'ueona be 'ilemegu, aga?”

41Ta Yesu 'igwae, “Malida, mwa'adega ga yage yaudi manudi 'unuwanuwa, 42ta esi 'ebweuna namo yage sinabwana manuna 'uda nuwanuwa, nadigega tasiyo Meli 'ina esinuwa. Meli nuwanuwana be 'igu ona 'ida nonodi, 'enega geya'abo 'ebweu yaita 'i'eto'etobodei.”

Copyright information for `DOB