Luke 19

Sakiusa manuna

Ta ni'atu Yesu Yeliko 'ena 'ilugu, ga 'asa nina solanega 'itautauya. Sena nina 'enaya 'ebweu takisi 'adi to'ewao 'adi toanugana 'imiyami, 'ana esana Sakiusa, tauna toesaesa 'ebweu. Ta tuta nina Yesu 'itautauya, Sakiusa nuwanuwana be Yesu 'ida 'ita 'aene yaita tauna, ta esi nigeya sawesawenaya be 'i'ita, manuna tauna tai kukupana tuga, ta wate boda sinabwana. 'Enega 'ipili nugana ga kaiwe 'ebweu 'imwelena, 'ana esana sikamole, be gote 'enega Yesu 'i'ita, tuta nina 'abo sena nina 'ena 'ialogedo.

Ta tuta nina Yesu 'imai sena nina 'enaya, 'i'itatu'e ga Sakiusa 'i'itena, 'enega 'ieonena, 'igwae, “Sakiusa, 'uebusi maninima, manuna batuwa 'oyo be 'abo'agu 'imu anuwaya tada miyami.”

Sakiusa 'ilomanini ga 'iebusi, ga ma ina gwausowala Yesu ma'iyana sielobaloba.

Gote 'ena tomotai nidi yage gete si'itena, ga silomugi, sigwae, “Mwa'adega ga Yesu 'ilugu toto'umalina 'ina anuwaya?”

Ta Sakiusa nina 'itoolo ga Yesu 'ieonena, 'igwae, “'Inapwana, batuwa 'enega 'igu gwegwe maibo'ana yada 'upwaluwe be 'ana tupwa maibo'ana togomabeso yada 'ebwa'edi. Ta wate 'abo yaita 'enega lowa ya'ewagesi, yada yotuli ta 'ana loeposeyana ata nadigega ya'ebwa'e.”

'Enega Yesu 'ieonena, “Gete tuga anuwa gete 'enaya 'etoseyana 'iapwesama, manuna tai gete tauna 'ebweu Ebelaamo 'ina boda. 10 Ona'ai'aila 'abo'agu Tomota Natuna, ta yamai be kwanikwanidi yada 'ebesedi be ya'etoseyedi, nadigega tai gete.”

Onasemalimali egueguyai manuna

(Madiu 25:14-30)

11 Ta ni'atu be Yelusalema 'ena silogedo, 'enega boda nidi taudi sinuwena 'aene Yaubada 'ina loina selabenaya be 'ie'ale, 'enega onasemalimali gete 'i'ebwa'edi, 12 'igwae, “'Ebweu 'inapwana ni'atu 'igibubuna be 'itatauya sena 'edasola 'enaya be 'aene nada 'ietoloina, be 'enega muliyega 'iila limanama. 13 Ta muliyega be 'itatauya, 'ina toguinuwao sanau 'ibwau egogonedima ga 'adi egueguyai kina 'ebweuna 'ebweuna 'i'ebwa'edi ga 'ieonedi, ‘'Ami egueguyai gete wada epaisewadi be 'ana loeposeyana wada loba, 'ana laba yaila limanama.’

14 “Ga muliyega 'inapwana nina 'ina tomotaiyao 'aidi siguitoyasena, geya nuwadi be 'ediya 'ida etoloina, 'enega ale sietunena, sigwae, ‘Tai nina nate geya nuwama be 'emaya 'ietoloina.’

15 “Ta 'inapwana nina tuwa tuga 'ietoloina, ga tuta nina 'iila limanama, ga 'ina toguinuwao nidi 'ibwau egogonedima be 'aene nuwanuwana be 'ida mwalatoi 'eisa 'adi egueguyai nidi 'ediyega loeposeyana silobedi.

16 “Ga tai 'ebweu 'inugana ga 'ina 'inapwana matanaya 'itoolo ta 'ieonena, 'igwae, ‘'Ena'i, 'imu kina nina 'ebweuna lowa 'u'ebwa'ebwa'eguya gete 'ana loeposeyana sanau yalobedi.’

17 “'Enega 'inapwana nina 'igwae, ‘Ona'ai'aila, 'oyo togwaunuwa 'ai'aila, manuna yage gidalina ta 'ugiesinabwena, 'enega 'amu e'isa ya'ebwa'eyo, nate 'asa sanau 'ediya 'uda etoloina.’

18 “Ga tai 'eluwena wate 'imai ga 'igwae, ‘'Inapwana, 'imu kina nina 'ebweuna lowa 'u'ebwa'ebwa'eguya gete 'ana loeposeyana nima yalobedi.’

19 “'Enega tauna wate 'ieonena, 'igwae, ‘'Asa nima 'ediya 'uda etoloina.’

20 “Ta 'etonina wate 'imai ga 'igwae, ‘'Inapwana, 'imu kina gete, kaleko 'enega yanugwena ga yasa'ububu 'ai'ailina. 21 Manuna yamatautemu 'abona nai 'ikwakwaiya. Ta ona'ai'aila, yamatautemuya manuna 'oyo tai pa'aliyo ta 'imu esaesa 'u'ewa'ewa mali tomota 'idi paisewa 'ediyega. 'Enega 'imu kina gete 'u'ewalima.’

22 “Ga 'inapwana nina 'igwae, ‘Ona'ai'aila, 'oyo toguinuwa to'umaliyo. Tauyo sa'i 'imu onega 'amu loina ya'ebwa'eyo. Manuna ni'atu 'umwalatonigu 'aene 'abo'agu tai pa'aligu, ta 'igu esaesa ya'ewa'ewa mali tomota 'idi paisewa 'ediyega, 23 ta to'ase 'alena ga 'enega nigeya 'igu mani nina banika 'ena 'usa'usa'u be 'enega tuta nina yailama ma 'ana loeposeyana yalobai?’

24 “'Enega taudi 'inapwana nina selabenaya sitootoolo 'ieonedi, 'igwae, ‘'Igu kina nina 'enega wa'ewa be tai nina tauna loeposeyana sinabwana 'ilobena 'enaya wa'ebwa'e.’

25 “Ga taudi sigwae, ‘'Inapwana, geya'abo 'a'ebwa'ebwa'e, manuna tauna ni'atu kina sanau 'i'ewedi ga sawesawenaya.’

26 “Ta 'inapwana nina wate 'ediya 'igwae, ‘Tuwa tuga, wada 'ebwa'e, manuna 'abo yaita 'ana egueguyai 'iloeposeyanei, 'ana loeposeyana wate 'ida loba, ta 'eguma yaita nigeya 'iloeloeposeyane, to'ase 'enaya 'imiyami 'enega ma'etamo sida 'ewayaule. 27 'Enega gete tuga 'agu talauwalao nidi, taudi siguitoyasegu be 'aene geya nuwadi be 'ediya yaetoloina, wada 'au'ewedima be mataguya waloemwawasidi.’ ”

Yesu 'ina lugu Yelusalema 'ena

(Madiu 21:1-11; Maki 11:1-11; Yoni 12:12-19)

28 Yesu 'ina ona gete 'ilosalonina ga 'itoolo ga ma ina tononoyao situ'etu'e Yelusalema manuna, 29 ta 'idi tauya 'enaya Betipegi be Betani selabediya silogelogedo, nate Olibe 'oyana 'agalaunaya, 'enega 'ina tononoyao 'eluwa 'igimi etunedi sena nidi 'ediya ma 'adi emataluwa, 30 'igwae, “'Asa nina gote matadaya 'ena watatauya be gote 'ena 'iabe 'ebweu yobai wa'italoba, nate ase mwaneyauna, tauna nigeya tomota sida gelutoona, yobai nina wali'ami be wame'e. 31 Ta 'abo yaita 'igwae, ‘To'ase manuna nate yobai nina wali'ali'ami?’ tai nina waeona, wagwae, ‘'Inapwana nuwanuwana.’ ”

32 'Enega taudi sitauya ga yage maibo'adi silobedi nadigega Yesu 'ieona'esedi. 33 Ta tuta nina ase nina sili'ali'ami ta toniyobai nidi sieonedi, sigwae, “Mwa'adega ga 'ima yobai wali'ali'ami?” 34 Ga sigwae, “'Inapwana nuwanuwana.”

35 Ta yobai nina si'ewena ga sitauyena Yesu 'ena, ga 'adi 'oamega gwauna siloesona, 'enega Yesu 'igelutu'e, 36 ga 'itautauya ta tomota yaudi 'adi 'oamao 'edaya siesodi.

37 Ga ni'atu simai Yelusalema selabenaya ga simwa'umwa'uta Olibe 'edana 'enaya ga 'ana tomuliyao nidi mabodadi ma idi gwausowala Yaubada situpuna, manuna ni'atu 'ina guinuwa waiwaidi si'itedi, 38 sigwae, “Kamatoki 'Inapwana, Yaubada 'ana esanega 'umai be 'enega gwausowala be tupu galewaya sida sinabwa 'ai'aila.”

39 'Enega Palisiyao 'aidi boda nidi 'ediyega Yesu sieonena, sigwae, “'Inapwana 'amu tomuliyao nidi 'ueonadi be silosa'u.”

40 Ta Yesu 'igwae, “Geya'abo ya'eto'etobodedi, manuna 'abo taudi si'alaenono gulewa 'enadi 'isa'u be sibwabwau.”

Yesu 'idedoi Yelusalema manuna

41 Ni'atu Yesu 'ilogedo Yelusalema selabenaya ta 'asa nina sinabwana 'i'itena ga nuwana 'imwau ga 'idedoi, 'igwae, 42 “Yelusalema ye, 'iabe tomotenimwao nuwa'ole'oledi sa'i, manuna tuta gete 'enaya 'adi 'etoseyana nina nigeya simwalamwalatoni. 43 Ta esi tuta 'imeemai 'ediya 'adi talauwalao simama be sipe'udi, manuna 'iabe 'imu sena maibo'ana si'ali sakowasiye ta maibo'adi siluguwa be tomotenimwao siloegumwalidi, 44 ta wate anuwa maibo'ana siligei yauyauledi.

“Yage nidi getedi ma'etamo 'emuya siapwesa, manuna natumwao nidi nigeya Yaubada 'ana etuetune nina manuna sigwaugwausowala.”

Yesu toegimwaneyao Anuwa Tabuyega 'ipa'idi

(Madiu 21:12-17; Maki 11:15-19; Yoni 2:13-22)

45 'Enega 'itauya ga 'ilugu Anuwa Tabu solanaya ta toegimwane solanega 'ipa'idi, ta 'ieonedi, 46 'igwae, “Buki Tabu 'enaya Yaubada 'ina ona si'etoladina 'igwae,

‘'Igu anuwa 'aene anuwa 'ebe sidasida, ta 'omi wagibunina ga 'aene 'imi 'ebe 'ipwala.’

47 Ta 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna Anuwa Tabu nina 'enaya 'ie'ie'ita, ta totaliya sinabwadi be loina 'ana toe'itao be wate toanuganao sitootoo be 'aene Yesu sida loemwawasi, 48 ta nigeya sawesawediya, manuna Yesu 'ina e'itao tomota yau wawasae nuwadi 'i'ewena.

Copyright information for `DOB