Luke 21

Kwabula 'ebweu 'ina 'ebwayadaita

(Maki 12:41-44)

1Yesu 'idunedune ga toesaesao 'idi 'ebwayadaita mani 'ebwayadaita 'ana 'ebesa'u 'enaya sisa'usa'udi.

2'Idunedune ga 'ebweu kwabula gomagomabesona 'i'itena, 'ilaga ga 'ina 'ebwayadaita toea 'eluwa namo 'isa'udi.

3'Enega Yesu 'igwae, “Ona'ai'aila, maibo'adi 'ediyega kwabula gote 'ina 'ebwayadaita 'isinabwa wawasae, 4manuna maibo'adi 'idi tupwa sinabwana 'imiyami, ta kwabula gote gomagomabesona ta 'ina mani maibo'ana 'isa'una, ga nigeya 'ebweu wate 'ina tupwa 'imiyami be 'enega 'ana masula 'ida gimwane.”

Tuta mwau 'iabe 'iapwesa

(Madiu 24:1-14; Maki 13:1-13)

5Ta Yesu 'ina tononoyao 'aidi Anuwa Tabu 'ana 'ita bobo'ana si'itena ga Yesu 'ena sie'itena ta sigwae, “'Inapwana, Anuwa Tabu nina 'ana iyalao 'adi 'ita bobo'ana wawasae, manuna gulewa sinabwadi 'ediyega si'abina, ta wate tomota 'idi 'ebwayadaitao bobo'adi 'ediyega sieiyalina.”

Ta Yesu 'ediya 'igwae,
6“Anuwa nina batuwa wa'ita'ita, ta tuta 'imeemai 'enaya maibo'ana siligeya yaule be geya'abo wate 'ebweu tupwa wa'ita'ita lima.”

7'Enega Yesu 'ena sienaida, sigwae, “Toe'ita 'ueonama to tuta 'ena Anuwa Tabu nina siligei, ta to we'iwe'iyaya 'adi 'ita 'ediyega 'ada mwalatoni 'aene yage nidi 'uonaediya 'iabe siapwesama?”

8Ga Yesu 'ediya 'igwae, “Wa'ita'i'isimi 'abona nai tomota 'aidi sikaboemi, manuna ma'etamo tomota yaudi 'agu esanega simama be 'aene sianugana gesiyemi be 'ebweuna 'ebweuna 'ida gwae, ‘'Abo'agu To'etoseyana nina,’ nai 'aina wate sida gwae, ‘To'etoseyana 'ina tuta ni'atu 'iapwesama.’ Ta esi geya'abo wamulimuliyedi.

9“Ta 'eguma wate losaiya aledi wanonodi, geya'abo wa'ate'ate sa'ala, manuna yage getedi sida apwesa nugana ta bale'u 'ana 'ebe losalowa 'ana tuta ma'etamo.”

10Ta wate 'ieonedi, “Ma'etamo mali boda mali boda 'ediya sida losaiya. Ta wate mali 'ebeloina mali 'ebeloina 'ediya sida losaiya.

11“Ta tuta nina 'enaya mwani'ini'i sena yaudi 'ediya, be botana sinabwadi, be wate 'elouya sinabwadi, ta wate 'iabe 'ebe nuwaowana ta 'ebe matauta galewega siapwesama.

12“Ta muliyega be yage nidi getedi siapwesa, nugana 'ami talauwalao sida giyaimi be sigie 'elouyami, ta wate anuwa tapwalolo 'ediya sietalaemi be 'enega deliya sisa'umi. Ta wate kiniyao be toloinao matadiya si'au'ewami be sietalaemi manuna 'omi 'aene 'igu bodao. 13'Imi etala nidi 'ediya teteligu wada simane 'ediya. 14Ta geya'abo wanuwanuwa wawasae, 'abo tuta nina watoo be 'ediya waonaona, 15manuna 'abo'agu 'etamo ona palupaludi ta mwalatoi ya'ebwa'emi, be 'enega 'ami talauwalao geya'abo si'awa'awa kabokaboemi.

16“Tuta nina 'enaya wate tamamiyao be sinamiyao be tasimiyao be 'imi bu'unao be wate gosemiyao sida sipupuyemi, be 'aimi 'emiyega siloemwawasidi, 17be tomota maibo'adi sida etalauwalemi manuna 'omi 'aene 'agu toemisao. 18Ta esi geya'abo 'ebweu to'esimi sigiegie to'umaliye, 19ta 'omi wada toolopa'ala be 'enega yawasimi ataya wada loba.

Yelusalema 'ana gieto'umali

(Madiu 24:15-21; Maki 13:14-19)

20Ta 'eguma to tuta 'ena Yelusalema wa'ita be tolosaiyao simiya sakowasiyei wada mwalatoni 'aene ni'atu be Yelusalema nina sipe'u. 21'Enega Yudia 'ana tomiyanao 'ilobwenedi be 'oya 'ediya sidedena. Ta wate Yelusalema 'ana tomiyanao 'ilobwenedi be 'asega siapwesa. Wate nadigega taudi bagulaya sipaipaisewa geya'abo 'asaya silugulugu limana. 22'Asiyata getedi 'ediya Yaubada 'ina bwa'omatana 'ida apwesa tomota 'ediya, be 'enega Buki Tabu 'ina gimisimana maibo'ana 'ida apwesa.

23“Tuta gote 'enaya to'euwanao be toesusuyao sienuwa'ole'ole, manuna tuta mwauna me bale'u manudi, be gote 'ena 'iabe Yaubada 'ina gamwasowalega me Yudia 'igie'elouya 'ai'ailidi. 24Gote 'ena tolosaiyao 'aina tomota siloemwawasidi, ta 'aidi sigiyaidi be mali sena be mali sena 'ediya sitauyedi, ta tolosaiyao nidi taudi nigeya me Yudia ma'etamo siewaiwai be Yelusalema maibo'ana siloine, be 'ena sida sakosakowasi 'ana laba tolosaiyao nidi 'idi loina 'ilosa'u. Dan 8:13; Ais 63:18-19

Yesu 'ina 'ila limanama

(Madiu 24:29-31; Maki 13:24-27)

25“Ta wate muliyega 'ebe nuwaowana siapwesama sinala be nawalae be kwadima 'ediyega, be tomiya bale'u maibo'adi 'idi matautega sitatai manuna lisu weiyawanidi sidudu tu'ema, 26ta 'enega ma idi matauta sinabwana siyamwayamwa 'aene to yage nai wate to'umalina 'iabe bale'uya 'ida apwesa, manuna yage yauyaudi galewaya simiyami 'idi waiwai sida neneta. 27'Abo'agu Tomota Natuna, be tuta gote 'ena me bale'u maibo'adi si'itagu pwanega yamwa'umwa'utama ma igu waiwai ta ma igu esaesa sinabwana. 28Ta 'eguma we'iwe'iyaya nidi getedi sie'ale'unu be wa'itadi, wada 'atepatu tuga be wa'itatu'e, manuna 'ami 'etoseyana ni'atu 'imeema.”

Saido 'ana ona semalimali

(Madiu 24:32-35; Maki 13:28-31)

29'Enega Yesu wate 'ebweu ona semalimali 'ieonedi, 'igwae, “Kaiwe nina saido
*saido: 'Ebe'ita gete me Yudia 'idi kaiwe 'ana esana pigi (fig), uwana tupwana nadigega damaya uwana, ta esi yawadi sisagusagu nadigega saido.
ta wate 'aina kaiweyao 'abo wa'itadi
30be yawadi auwaudi 'igalugalu, wamwalatonina 'aene losiye 'ana tuta 'iloseloselabe. 31Nadigega wate 'abo we'iwe'iyaya nidi wa'italobadi wada mwalatoni 'aene ni'atu be Yaubada 'ina loina 'iapwesama. 32Ona'ai'aila, 'epata gete geya'abo wagumwagumwala be 'ana laba yage getedi sida apwesa. 33Ma'etamo galewa be bale'u sisasawala ta 'igu onao geya'abo sa'i sisawasawala.

Wada 'ita'i'isi be wada gibubu

34“Ta wada 'ita'i'isimi be geya'abo 'emasula be bwasi waiwaidi 'adi numa 'ediya watautauya wawasae, ta wate geya'abo 'imi miya bale'uya manuna wanuwanuwa wawasae, 'abona nai 'asiyata nina 'ena Yaubada 'iloesalutuimi be nadigega gomana 'enega 'i'onami. 35Manuna 'asiyata nina 'enaya me bale'u maibo'adi 'iloesalutuidi 'ina bwa'omatana nina 'enega.

36“'Enega wada gibubuna ataya be tuta yauna wada sidasida be 'aene ma imi 'atepatu yage getedi 'ediyega wada ewaiwai be 'enega wada toolo 'abo'agu Tomota Natuna mataguya.”

37Tuta gote 'ediya Yesu Anuwa Tabu 'ena 'ie'ie'ita, ta 'asuinuwanuwaya 'iilaila Olibe 'oyana 'enaya ta 'i'eno'eno, 38ta tomota gonagona 'ebweuna 'ebweuna sitautauya Anuwa Tabu 'enaya Yesu sabi enonoena.

Copyright information for `DOB