Luke 3

Yoni togiebapitaiso 'ina guguya

(Madiu 3:1-12; Maki 1:1-18; Yoni 1:19-28)

Toloina sinabwana Sisa, tauna 'ana esana Taibilia, ni'atu 'iloiloina yakwala pipitini 'ediya, ta 'ubuninaya Ponitio Pailato sena Yudia 'ana toloina, ta Elodi sena Galili 'ana toloina, ta tasina Pilipi sena Itulia be Tilakoniti 'adi toloina, ta Lisania sena Abiline 'ana toloina. Ta Anasa be Kaiyapa taudi totaliyao 'adi toloinao. Tuta nina gote 'enaya Yaubada 'ina ona 'imai Sakalaya natuna Yoni 'enaya, tauna sena mitawa daitaya
*mitawa daita: Me Yudia 'idi mitawa kaukau be gulegulewa daisinamo, ta pwatula gidalina, be kaiwenao wate nigeya sinabwadi.
'imiyami.
Gote 'ena Yoni 'itoolo ga Yolidani senanao 'ediya 'itauya ga tomota 'ediya 'iloguguya, 'igwae, “'Imi guinuwa to'umalidi waguitoyasedi ta yagiebapitaisoemi be 'enega Yaubada 'imi to'umalinao 'ida nuwataudi.” Nadigega Buki Tabu 'enaya palopita Aisea 'igimisimanena, 'igwae,

“Tobwau 'ebweu sena mitawa daitaya 'enana sinabwana 'enega 'ida simana apwesa be 'ida gwae, ‘'Inapwana 'ina 'eda wada kakali, ta wagiepaepalu.
'Oyao maibo'adi watai yauledi be si'abatau, ta sa'ala maibo'adi wasiudi. Ta wate 'eda bokobokodi wagiepaepaludi ta 'eda dakadakadi wagienono kwaikwaidi. Be 'enega tomota maibo'adi Yaubada 'ina 'etoseyana sida 'ita.’”

'Enega tomota yaudi sitauya Yoni 'enaya be 'aene 'ida giebapitaisoedi, ta Yoni nina 'ieonedi, 'igwae, “Tokabo 'omi, nadigega mwata! Ta wanuwena 'aene 'iabe Yaubada 'ina gamwasowala 'enega wadedena, aga? 'Enega 'ilobwenemi be 'imi nuwa'ebuni 'ai'aila wada e'itae 'imi guinuwa bobo'adi 'ediyega. Ta geya'abo waonaona 'aene 'omi Ebelaamo tubunao 'enega Yaubada 'ida 'atenuwa 'ole'oleyemi. Nigeya sa'i! Ta wa'ita, Yaubada sawesawenaya be gulewa getedi 'ediyega Ebelaamo tubunao 'imweluluidi. Ta 'abo 'imi bubuna nigeya bobo'adi 'iabe Yaubada 'ibwa'omatami, nadigega kaiwe, 'abo nigeya uwana bobo'ana tomota sitala yauledi be 'awesabelulu 'ena siuledi be sigabudi.”

10 'Enega boda nidi Yoni sienaidena, sigwae, “To'ase 'ilobwenema be 'ada guinuwe?” 11 Ga Yoni nina 'igwae, “'Abo yaisigedi 'omi 'ami 'oamao 'eluwa ta gosemiyao nigeya 'adi 'oamamo, 'ebweu wa'ebwa'edi. Ta wate nadigega 'abo 'ami masulao sinabwana, tupwana tobotanao 'ediya wada eguyaiyedi.”

12 Ta 'aidi wate takisi 'ana to'ewao simai 'idi bapitaiso manuna, ga Yoni 'ena sienaida, sigwae, “Toe'ita, 'abo'ama mwa'adega 'ama loina?”

13 'Enega Yoni 'igwae, “Takisi 'ana loinega wa'ewa'ewa, ta geya'abo loeposeyana wasa'usa'u.”

14 Ta 'aidi wate tolosaiyao sienaenaida, sigwae, “Ta 'abo'ama, mwa'adega 'ama loina?” Ga Yoni 'igwae, “'Omi 'ami e'isao ni'atu sawesawemiya ta esi manudi wada gwausowala, ta geya'abo 'ami e'isa 'ana loeposeyana kaboega be giematautega wa'ewa'ewa.”

15 Ta esi tomota maibo'adi ma idi emisa siyamwayamwa To'etoseyana nina Keliso 'ina mai manuna, ga Yoni si'itena ta maibo'adi sienuwanaluwa ga sigwae, “Nai tauna To'etoseyana nina, nai nigeya?”

16 'Enega Yoni 'iona apwesa 'ediya, 'igwae, “'Abo'agu bwasiyega tuga yagie bapitaisoemi, ta esi 'ebweu tai muliguyega 'imeemai be Yaluyaluwa Tabuna nadigega 'awe sabelulu 'enega 'igie bapitaisoemi. Tauna 'isinabwa sinegu, 'enega nigeya 'ilobwelobwenegu be 'ana 'aelawa yali'ami. 17 Ta tai gete 'ina 'inawega 'iabe witi 'ida sabutudi be uwana sisasagu be muliyega uwana bobo'adi 'iedodo 'ina anuwa masulaya, ta sumwasumwa nidi 'awe sabelulu ataya 'ena 'igabudi.”

18 Ta guguya wate yauna 'ediyega tetela bobo'ana Yoni 'iloguguyaena tomota 'ediya, 19 ta wate Yoni nina toloina 'ana esana Elodi 'i'awa to'umaliyena, 'igwae, “Elodi, ni'atu 'uloegesi. Elodiasa tauna tasiyo mwanena, ta 'uaina.” Ta 'aina wate Elodi 'ina to'umalinao Yoni 'isimanedi. 20 'Enega Elodi 'igamwasowala ga Yoni deliya 'isa'u luguyena. Gote 'enega Elodi nina 'ina to'umalina 'isinabwa 'ai'aila. 8:39v9 Md 7:15-20v12 Lu 7:29v15-16 Yo 3:28; Gu 1:5, 13:25v19-20 Md 14:3-4; Mk 6:17-18

Yoni Yesu 'igie bapitaisoena

(Madiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21 Ta ni'atu Yoni boda maibo'adi 'igie bapitaisoedi, ga muliyega Yesu wate 'igie bapitaisoena, ta 'enega Yesu Yaubada 'ena 'isidasida, ga galewa 'i'egegena, 22 ta Yaluyaluwa Tabuna, maoona 'ana 'ita nadigega bunebune, 'imwa'uta Yesu 'enaya. 'Enega 'ebweu 'enana galewega 'ionama, 'igwae, “'Oyo natu'ai'ailigu, manuyo yagwausowala sinabwana.”

Yesu tubunao

(Madiu 1:1-17)

23 Ta tuta nina Yesu 'ana yakwala nadigega teti 'ilobena, 'ina guinuwa tomota 'ediya 'ie'alena. Ta tomota sinuwena 'aene tauna tamana Yosepa, ta Yosepa tamana Eli, 24 ta Eli tamana Madati, ta Madati tamana Libai, ta Libai tamana Meliki, ta Meliki tamana Yanai, ta Yanai tamana Yosepa, 25 ta Yosepa tamana Matadaya, ta Matadaya tamana Emosi, ta Emosi tamana Neumi, ta Neumi tamana Esili, ta Esili tamana Nagai, 26 ta Nagai tamana Maati, ta Maati tamana Matadaya, ta Matadaya tamana Semini, ta Semini tamana Yoseki, ta Yoseki tamana Yoda, 27 ta Yoda tamana Yoanani, ta Yoanani tamana Lisa, ta Lisa tamana Selubabela, ta Selubabela tamana Salatieli, ta Salatieli tamana Nili, 28 ta Nili tamana Meliki, ta Meliki tamana Adi, ta Adi tamana Kosami, ta Kosami tamana Elimadami, ta Elimadami tamana Eli, 29 ta Eli tamana Yosuwa, ta Yosuwa tamana Eliyesa, ta Eliyesa tamana Yolima, ta Yolima tamana Madati, ta Madati tamana Libai, 30 ta Libai tamana Simioni, ta Simioni tamana Yuda, ta Yuda tamana Yosepa, ta Yosepa tamana Yonami, ta Yonami tamana Ilayakimi, 31 ta Ilayakimi tamana Meliya, ta Meliya tamana Mena, ta Mena tamana Matata, ta Matata tamana Nedani, ta Nedani tamana Debida, 32 ta Debida tamana Yese, ta Yese tamana Obedi, ta Obedi tamana Boasa, ta Boasa tamana Salimoni, ta Salimoni tamana Nasoni, 33 ta Nasoni tamana Aminadaba, ta Aminadaba tamana Adamina, ta Adamina tamana Anai, ta Anai tamana Esiloni, ta Esiloni tamana Pelesi, ta Pelesi tamana Yuda, 34 ta Yuda tamana Yekobe, ta Yekobe tamana Aisake, ta Aisake tamana Ebelaamo, ta Ebelaamo tamana Tela, ta Tela tamana Naoli, 35 ta Naoli tamana Seluge, ta Seluge tamana Leu, ta Leu tamana Peligi, ta Peligi tamana Ibeli, ta Ibeli tamana Sila, 36 ta Sila tamana Keinana, ta Keinana tamana Apakisadi, ta Apakisadi tamana Semi, ta Semi tamana Noa, ta Noa tamana Lemeki, 37 ta Lemeki tamana Metusela, ta Metusela tamana Inoki, ta Inoki tamana Yeledi, ta Yeledi tamana Malaleli, ta Malaleli tamana Keinana, 38 ta Keinana tamana Inosi, ta Inosi tamana Seti, ta Seti tamana Adama, ta Adama tamana Yaubada.

Copyright information for `DOB