Matthew 20

Bagula 'ana toguinuwao onasemalimalidi

1“Yaubada 'ina loina 'atuwa tai 'ebweuna ma ina bagula. Tai nina gonamapumapuya
*gonamapumapuya: Gonagona gidalina.
'itoolo ga 'itauya 'asaya ga 'aina toguinuwao 'ibwauyedima sabi paisewa 'ina bagulaya.
2'Enega loina 'isa'una be 'aene 'asiyata 'ebweuna paisewa 'ana maisa kina 'ebweuna, ga sitagwala. 'Enega 'ietunediya ga sitauya 'ina bagulaya sabi paisewa.

3“Ga sinala 'isaetu'ema ga tai nina 'itauya limana 'asa nina 'ena, ga tomota 'aidi wate 'ilobedi simiyamiya daidaita. 4'Enega 'ibwauyedima ga 'igwae, ‘'Omi wate watauya 'igu bagulaya be wapaisewa, be 'imi paisewa 'ana maisa palupaluna yada 'ebwa'emi.’ 'Enega sitauya bagulaya.

5“'Enega 'asuoleoleya ta 'asuinuwanuwaya wate 'itauya limana 'asa nina 'ena, ga nada tomota 'aidi 'ilobedi ga 'ibwauyedi ga wate 'ietunedi ga sitauya 'ina bagulaya.

6“Ta 'asuinuwanuwa 'ai'ailaya wate 'iapwesa limana ga 'itauya 'asaya ga tomota wate 'aidi 'ilobedi ga 'ienaidedi, 'igwae, ‘To'ase manuna 'asiyata maibo'ana wamiyamiya daidaita?’

7“Ta sigwae, ‘Manuna nigeya 'ebweu yaita 'ibwaubwauyema sabi paisewa.’

Ga tai nina 'igwae, ‘'Omi wate watauya 'igu bagulaya be wapaisewa.’

8“'Enega boi'unu 'enaya toni bagula nina 'ina paisewa 'ana to'ita'i'ita 'ieonena, 'igwae, ‘Toguinuwao maibo'adi 'ubwauyedima be 'adi maisa 'u'ebwa'edi, taudi tomai auwau 'ediyega 'ue'ale be 'adi maisa 'u'ebwa'edi be 'ana laba taudi 'asiyata maibo'ana 'ena sipaisewaya 'adi maisa 'ebe losalowa 'enaya 'u'ebwa'edi.’ 9'Enega taudi 'asuinuwanuwa namo 'enaya sipaisewaya simai ga 'adi maisa kina 'ebweuna 'ebweuna si'ewa. 10Muliyega maibo'adi wate topaisewa nidi simai ga 'adi maisa kina 'ebweuna 'ebweuna si'ewena. Ta togimi paisewa wate, taudi 'asiyata maibo'ana 'ena sipaisewaya simai ga sinuwena 'aene 'iabe maisa ma 'ana loeposeyana si'e'ewa, ta nigeya, taudi wate kina 'ebweuna namo si'ewena. 11'Enega 'idi kina si'ewedi ta tonibagula 'ena silomugi, 12ga sigwae, ‘Tomota tomai auwau 'idi paisewa tuta kukupana namo, ta 'abo'ama 'asiyata maibo'ana ala solanaya 'apaisewa, ta 'ana maisa 'atuwa maibo'ama 'ima paisewa leleleya.’

13“Ta 'Inapwana 'ebweuna 'ediyega 'ieonena, 'igwae, ‘Gosiyagu, nigeya wate yaloina gesi 'emuya, manuna 'ida gimiloina 'aene kina 'ebweuna namo 'u'ewa. 14'Imu kina gete 'u'ewa be 'utatauya. Ta 'abo'agu 'igu loina 'aene tomota tomai auwau 'adi maisa ya'ebwa'edi 'oyo nadigega 'amu maisa. 15Maisa gete 'abo'agu 'igu 'ebeloina. Geya'abo 'omi waloiloina. Geya'abo 'igu oboboma tomota 'ediya manuna wae'ipi'ipi.’ 16'Enega taudi simulimuliya ma'etamo sida nugana ta taudi sinuganugana ma'etamo simuliya.”

Yesu 'ina mwawasa 'etamo manuna 'ionaupaupa limana

(Maki 10:32-34; Luke 18:31-34)

17'Etamo Yesu Yelusalema manuna 'itu'etu'e ga 'ina tononoyao site tuwelo 'i'au'ewedi 'eda tupitupinaya ga taudimo, ta 'ieonedi, 18'igwae, “Gete tuga tatu'etu'e Yelusalema. 'Abo'agu Tomota Natuna ta 'agu tosipupu nina 'ida telesipupuyegu totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao 'ediya be 'igu mwawasa manuna sida loina, 19be muliyega sida 'ebwayaegu taudi nigeya me Yudia 'ediya be sida tuyeyegu be balaeyega sisapigu, be kelose 'enaya situtu epa'iyegu, be 'asiyata 'etonina 'enaya Yaubada 'ida gietoolo limagu.”

Yemesa be Yoni sinadiya 'ina sida Yesu 'ena

(Maki 10:35-45)

20Muliyega Sebedi mwanena manatunao simai ga sinadina Yesu 'enaya 'i'aetulasaya ta 'isida 'enaya. 21Ga Yesu 'igwae, “To'ase nuwanuwayo?” Ta waine nina 'igwae, “Nuwanuwagu be natugwao 'ediya 'uda tagwala be 'abo tuta nina 'uetoloina, sawesawenaya be selabemuya sida miyatowa, 'ebweuna 'ataimuya ta 'ebweuna gegeumimuya.”

22'Enega Yesu tai nidi 'ieonedi, “'Omi 'imi sida gete 'ana mwalatoi nigeya wamwalamwalatoni. Mwa'adega, 'elouya keigana 'enega yanunuma kapekapeyana be 'omi wate 'enega wanunuma?”

Ta sigwae, “Sawesawemaya.”

23Ta Yesu 'igwae, “Ona'ai'aila, keiga nina 'enega yanunuma 'omi wate 'enega wanunuma, ta esi nigeya sawesaweguya be yaesinuwa yaisigedi ma'etamo 'igu etoloina 'enaya 'ataiguya be gegeumiguya sida miyatowa, manuna gete Tamagu tauna sa'i 'ina 'ebeloina be 'iesinuwa.”

24Ta tononoyao site sanau Yemesa be Yoni 'idi sida sinonona ga sigamwasowaledi. 25'Enega Yesu maibo'adi 'ibwau egogonedima ga 'ieonedi, “'Omi wamwalatonina 'aene 'inapwanao bale'uya 'idi tomotaiyao siloiloina pa'aledi, 26ta 'omi geya'abo wate nadigega taudi waguiguinuwa'esa. Ta 'eguma yaita 'oyo nuwanuwayo be 'emiyega 'uetoloina 'ilobweneyo be gosemwao manudi 'uda etoguinuwa.

27“Ta wate 'eguma yaita 'oyo nuwanuwayo be 'emiyega 'uetoanugana 'ilobweneyo be gosemwao manudi 'uda etopaisewa. 28Wate nadigega 'abo'agu Tomota Natuna yamai bale'uya nigeya 'aene tomota manugu siguinuwa, ta esi sabi guinuwa tomota manudi, ta wate yatagwalegu be yamwamwawasa tomota maibo'ami 'ami etoli'ama manuna.” 2:7

Tomatakebo siteluwa Yesu 'igiebobo'anedi

(Maki 10:46-52; Luke 18:35-43)

29'Enega Yeliko sipilisinena ta boda sinabwana Yesu simuliyena. 30Ta tomata kebokebo siteluwa 'eda tupitupinaya simiyatowaya Yesu 'ina sakowasi alena sinonona, 'enega Yesu 'ena sibwau, “Debida tubuna ye, 'uda 'atenuwa 'ole'oleyema.”

31Ta pwalu siteluwa nidi 'enadi sinonona ga si'etobodedi, sigwae, “Walosa'u! Tuwa bwau!” Ta 'enega siteluwa nidi sibwau toitoila, sigwae, “'Inapwana, Debida tubuna ye, 'uda 'atenuwa 'ole'oleyema.”

32'Enega Yesu 'itoolo ga 'ibwauyedima ta 'igwae, “To'ase nuwanuwami be manumi yada guinuwe?”

33Ta sigwae, “'Inapwana, kapekapeyana be matama 'uda gie'esasedi?”

34Ta Yesu 'i'atenuwa 'ole'eleyedi ga matadi 'igitoodi, ga si'esasedi, ta 'enega Yesu wate simuliyena.

Copyright information for `DOB