Matthew 21

Yesu 'ina lugu Yelusalema 'enaya

(Maki 11:1-11; Luke 19:28-38; Yoni 12:12-19)

1'Enega situ'etu'e Yelusalema manuna ga Betipegi selabenaya silogelogedo, nate 'oya Olibe 'agalaunaya, ta Yelusalema nuganidiya tupwana 'edasola. 'Enega Yesu 'ina tononoyao 'eluwa 'ietune nuganedi, 2'igwae, “Watauya 'asa gote matamiya 'enaya be yobai ase wa'italoba, kaiwe 'ena silosipwena, ta natuna me'olotona ma'iyana simiyami, wali'amidi be wame'edi 'eguya. 3'Eguma yaita 'ienaidemi 'imi guinuwa nina manuna, wagwae, ‘'Inapwana nuwanuwana,’ be 'enega 'itagwaledi 'emiya.”

4Yage getedi 'iapwesa manuna lowa palopita 'igimisimanena, 'igwae,

5“Sayoni tomoteninao waeonadi, wagwae,

‘Wa'ita 'imi toloina sinabwana 'imeemai 'emiya,

Tauna tonuwamwa'uta sana, ta ase 'igeluna,

Ta ase nina me'olotona ta mwaneyauna.’”

6'Enega Yesu 'ina ona 'ina tonono nidi simuliyena ga sitauya, 7ga ase manatuna silobedi ga sime'edi, ga 'adi 'oamao ase gwaudiya siloesodi, ta Yesu 'igelutu'e. 8Ta boda yaudi wate 'adi 'oamao 'edaya siesodi, ta 'aidi kaiwe nalidi mayawadi siguledi, 'eda 'ana eiyala manuna. 9Ta 'aina boda Yesu sianuganena, ta 'aina boda siamuliya, ga maibo'adi silotuputupu ta sibwaubwau, sigwae, “Kamatoki Debida tubuna ye, 'Inapwana 'ana esanega 'umai sabi 'etoseyema, 'enega tauna Toloetana sana 'atuputupu.”

10'Enega Yelusalema 'ena silugu ga tomota maibo'adi 'igieloniuyedi, ta sigwae, “Yaita sana gote?” 11Ta 'ana 'oayabuyao tomota nidi 'idi ona sie'isena, sigwae, “Gete palopita, goma Nasaleta, 'ana esana Yesu, ta Galili 'ina 'ebeloina 'enega 'imai.”

Anuwa Tabu Yesu 'igie'esasena

(Maki 11:15-19; Luke 19:45-48; Yoni 2:13-22)

12'Enega Yesu Yaubada 'ina Anuwa Tabu 'ena 'ilugu ga togimwaneyao be toegimwaneyao maibo'adi 'ipa'i apwesedi, ta mani 'ana toesa'u gelasao 'idi tebeli 'i'aubuiyedi, ta bunebune 'adi toegimwaneyao 'idi 'ebemiya wate 'i'aubuiyedi, 13ta 'ieonedi, 'igwae, “Buki Tabu 'enaya Yaubada 'ina ona si'etoladina, 'igwae,

‘'Igu anuwa sida eese anuwa 'ebe sidasida,’

ta 'omi wagibunina ga 'aene 'imi 'ebe 'ipwala.”

14'Enega tomata kebokebo be tolopegoi Yesu 'ena simai Anuwa Tabu solanaya ga maibo'adi 'igiebobo'anedi. 15Ta totaliya sinabwadi be loina 'ana toe'itao Yesu 'ina guinuwa waiwaidi si'itedi, ta wate gogama sinonodi Anuwa Tabu solanaya sibwaubwau, sigwaegwae, “Debida tubuna ye, 'u'etoseyema.” 16'Enega 'inapwanao nidi Yesu sigamwasowalena ta sigwae, “Gogama getedi 'idi ona 'unononaya?”

Ta Yesu 'igwae, “O, ni'atu yanonona. Ta mwa'adega Buki Tabu 'ena wasawena, 'igwae,

‘Gogama gidalidi 'awadiyega 'amu tupu 'ai'aila 'uloba.’”

17'Enega Yesu 'ipilisinedi ga Yelusalemega 'iapwesa ta Betani 'ena 'ilugu ga nada 'i'eno.

Yesu 'ebweu kaiwe 'iba'ena

(Maki 11:12-14, 20-24)

18Tomwa 'iulisina ga Yesu 'itoolo ga 'iilaila limana Yelusalema, ga ma 'ana botana, 19ta 'edaya kaiwe 'ana 'ita 'atuwa damaya 'i'ita lobena, 'enega 'inao selabenaya ta nigeya 'ebweu uwana 'i'ita'ita loba, manuna yawa daisinamo. 'Enega Yesu kaiwe nina 'iba'ena, 'igwae, “Ma'etamo geya'abo wate 'uuwauwa limana.” Ta 'enega kaiwe nina 'i'oapelu manini.

20Ta Yesu 'ina tononoyao si'itena ga nuwadi 'iowana, ta sigwae, “Mwa'adega ga 'enega kaiwe nina 'i'oapelu manini?”

21Ta Yesu 'ieonedi, “Yaona 'ai'aila 'emiya, 'eguma ma imi emisa ta nigeya ma imi enuwanaluwa, yage gete kaiwe 'ena yaguinuwenaya 'omi wate nadigega wada guinuwa'esa, be 'abo 'oya gote waloine be wagwae, ‘'Umiya dolo olaya’, 'ida guinuwa nadigega. 22Be 'abo ma imi emisa Yaubada 'ena wasisida, ma'etamo waloloba.”

Yesu 'ana loina manuna

(Maki 11:27-33; Luke 20:1-8)

23'Enega Anuwa Tabu 'ena 'ilugu ga 'ie'ie'ita, ta totaliyao sinabwadi be 'inapwanao simai ga Yesu sienaidena, sigwae, “Tai, yaita 'ina loinega ga gete nadigega 'uguiguinuwa'esa?”

24Ta Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Nugana yagimi enaida 'emiya, be 'eguma wae'isa, 'abo'agu wate yaeonami 'agu loina manuna. 25'Igu enaida gete: Yaita 'ina loinega ga Yoni togiebapitaiso 'iguiguinuwa? Yaubada, nai 'ebweu tomota?”

'Enega taudimo 'ediya siegewagewana, sigwae, “'Ina ona mwa'adega tae'isa'ese? Manuna 'abo tagwae, ‘Yaubada 'enega’ 'iabe 'ieona limada be 'igwae, ‘Ta! To'ase sana manuna ga Yoni nigeya waemiemise?’
26Ta 'eguma tagwae, ‘Tomota 'enega’, nate be boda sigamwasowaleda manuna maibo'adi Yoni si'awa palopitaena.” 27'Enega Yesu 'ina enaida nigeya sie'ie'isa 'ai'aili, ta esi sigwae, “Nigeya 'amwalamwalatoni.”

Ta Yesu wate 'ieonedi, 'igwae, “'Abo'agu geya'abo wate 'emiya yasimasimana apwesa yaita 'ina loinega ga gete nadigega yaguiguinuwa.”

Tai natunao 'eluwa

28'Enega Yesu wate 'ieonedi, “Mwa'adega 'eguma tai natunao me'olotodi 'eluwa be tamadina tomatuwa 'enaya 'iona, 'igwae, ‘Natugu batuwa 'utatauya bagulaya be 'upaisewa,’ 29ga 'iguitoyasa, ta muliyega 'inuwa'ebuni ga 'itauya ga 'ipaisewa. 30Tai nina natuna megwamana wate nadigega 'ieonena, 'igwae, ‘Natugu batuwa 'utatauya bagulaya be 'upaisewa’, ga natunana 'igwae, ‘O, bobo'ana, 'iabe yatatauya’, ta esi nigeya 'ida tauya. 31'Enega siteluwa nidi getedi 'ediyega yaita tamana 'ina ona 'imuliyena?”

Ta sigwae, “Tomatuwa.”

'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “O, ona'ai'aila toto'umalidi taudi takisi 'ana to'ewao be tosogalao wate nadigega sida gimilugu Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya, ta 'omi mulidiyega.
32Manuna lowa Yoni 'eda palupaluna 'ie'itemi ta 'omi nigeya waemiemise, ta esi takisi 'ana to'ewao siemisena. Ta matamiyega wate wa'itena sinuwanuwa 'ebuni, ta 'omi sa'i nigeya wada nuwa'ebuni nai wada emisena, aga?”

Onasemalimali bagula 'ana to'ita'i'itao manudi

(Maki 12:1-12; Luke 20:9-19)

33Ta Yesu wate 'ieonedi, 'igwae, “'Ebweu onasemalimali wate wada nono tobagula manuna. Tobagula nina oine daisinamo 'iasodi 'ina bagulaya ta 'ali 'iguinuwena ta oine 'ana 'ebe bibi wate 'iguinuwena, ga anuwa bagula solanaya 'i'abina, 'enega 'ina toguinuwao 'iloinedi be si'ita'i'isi, ta tauna 'itauya mali esenaya.

34“Ta sesoi 'ana tutaya 'inapwana nina 'ina 'ali'eiyao 'aina wate 'ietune iledi 'ina bagulaya oine uwana sabi 'ewadi bagula 'ana to'ita'i'itao 'ediyega. 35Ga tuta nina sitauyaya to'ita'i'itao 'ali'eiyao nidi sigiyaidi ga 'ebweuna sisapina ta 'eluwena siloemwawasina ta 'etonina gulewega siloibweibwena.

36“Muliyega tobagula nina 'aina wate 'ina 'ali'eiyao tupwana yaudi 'ietunedi, ta taudi wate nadigega siguinuwa'esedi. 37Ta 'ebe losalowa 'enaya natuna me'olotona 'ietunena 'ediya ta 'igwae, ‘Tauna sana natugu 'enega sida 'amayabe.’

38“Ta natunana 'iapwesa 'ediya ga to'ita'i'itao nidi taudimo 'ediya sigwae, ‘Gosemao, tai gote 'imeema, tauna 'inapwana nina natuna 'ebweuna namo tuga, 'enega batuwa nina taloemwawasi be 'abo'ada bagula taloine.’ 39'Enega sigiyaina ga bagulega siula apwesena 'etauluya ga siloemwawasina. 40'Enega 'abo tuta nina tonibagula 'iilama, to'ase 'ina to'ita'i'itao nidi 'ediya 'ida guinuwe?”

41Ta sigwae, “Toloemwawasa nidi 'iabe 'igieto'umali 'ai'ailedi, be bagula 'ida tagwale to'ita'i'tao bobo'adi 'ediya, be taudi bagula uwana sida 'ebwaya tonibagula nina 'enaya.”

42'Enega Yesu wate onasemalimali Buki Tabu 'enega 'isimanena, 'igwae, “Nai Buki Tabu 'ina simana nigeya wanuwanuwa'i'isi, 'igwae,

‘'Ola nina lowa to'abi anuwa siguitoyasena,

ta gete tugai ni'atu sietoolona be 'ie'ola nugana,

be 'ola maibo'adi 'iloinedi.

Nate 'Inapwana 'ina guinuwa 'ebe nuwaowana 'edaya.’

43'Enega yaeonami 'aene Yaubada 'ina loina 'emiyega 'ida 'ewayaule, ta 'ida 'ebwaya mali boda 'ediya, be taudi 'ediyega uwana bobo'ana 'ida apwesa. 44'Eguma yaita 'ibebe'u 'ola gete 'ena, 'iabe luluna 'ilasadi, ta 'eguma 'ola nina 'ibebe'u 'ebweu yaita etaninaya 'iabe oona 'i'auideide namo.”

45Yesu 'ina onasemalimali getedi totaliyao sinabwadi be Palisiyao sinonodi ga simwalatonina 'aene taudi manudi 'ionaona semalimali, 46'enega 'aina 'eda'eda si'ebesena be 'aene Yesu sida giyai, ta esi nigeya kapekapeyana be sigiyai, manuna pwalu 'ediya simatauta, manuna boda nidi Yesu si'awa palopitaena.

Copyright information for `DOB