Matthew 22

Onasemalimali ai masulina manuna

(Luke 14:15-24)

1'Ebweu wate onasemalimali Yesu 'i'ebwa'edi, 'igwae, 2“Yaubada 'ina loina 'atuwa kini 'ebweuna 'emasula 'iguinuwena natuna me'olotona 'ina ai manuna. 3'Enega 'ina toguinuwao 'ietunedi be yaisigedi taudi 'iemataluwediya sida bwauyedima 'emasula 'enaya, ga sitauya sabi bwauyedima ta tomotai nidi kini 'ina bwau siguitoyasena.

4“'Enega 'aina wate 'ina toguinuwao 'ietunedi be taudi 'iemataluwediya sida eonadi wate 'aene ‘'Inapwana 'ina 'emasula ni'atu 'igibubuna. 'Ina bulumakau sinabwadi ta 'ina bulumakau mwaneyaudi ni'atu 'iunudi be masula maibo'ana 'igibubuna. Wada ma be tatatauya natunana 'ina ai masulina wada 'ani.’ 5Ta taudi nigeya simeema, 'enega 'aidi sipili kwaiya ga mali sena be mali sena 'ediya sitauya. 'Ebweu tai 'ina bagulaya 'itauya, 'ebweu tai 'ina paisewa 'ena 'itauya, 6ta 'aidi wate 'inapwana 'ina toguinuwao sigiyaidi ga sigie omayamayaedi ta siloemwawasidi.

7“'Enega kini nina 'igamwasowala 'ai'aila ga 'ina tolosaiyao 'ietunedi ga toloemwawasa nidi simutudi ta 'idi 'asa sigabuna.

8“Ta kini nina 'ina toguinuwao 'ediya 'igwae, ‘Ai masulina ni'atu gibugibubuna ta esi taudi yaemataluwediya nigeya sawesawenaya be simama. 9'Enega 'eda 'ediya wasakowasi be yaisigedi walobadi wa'au'ewedima be ai masulina si'a'ani.’ 10'Enega siapwesa 'edaya ga tomota yauyaudi siegogonedima, 'aidi toto'umalidi be 'aidi tobobo'adi ga 'enega ai 'ana anuwa nina siloemaena.

11“Tuta nina kini 'imai 'owagao sabi 'itadi ga tai 'ebweuna 'i'ita lobena, tauna nigeya ai 'oamana 'i'ote'ote, 12'enega 'ienaidena, 'igwae, ‘Gosiyagu, mwa'adega ai 'oamana nigeya 'u'ote'ote, ta to'esega 'uluguma?’ Ta tai nina nigeya sawesawenaya be enaida gete 'ie'isa. 13'Enega kini nina 'ina toguinuwao 'ieonedi, ‘Tai gote wagiyai be nimana be 'aena wayonidi be waula apwese sena guguyoi 'enaya, be gote 'ena tomota sidedoi ta siesala'i'ita 'elouya 'enega.

14“Manuna tomota yaudi Yaubada 'ina emataluwa silobena, ta pu'epu'edimo 'iesinuwedi.”

Takisi Kini Sisa manuna

(Maki 12:13-17; Luke 20:20-26)

15Ta Palisiyao taudimo sideli egogonama ga siloina mwa'adega be enaidega sikaboe be Yesu 'ina loegesi siloba. 16'Enega loina silobena, ta 'adi tomuliyayao be Elodi 'ina bodao ma'ediyao sietunedi Yesu 'ena ga sigwae, “'Inapwana ni'atu 'amwalatonimu 'aene 'oyo toe'ita 'ai'aila be Yaubada 'ina nuwanuwa 'ue'ita 'ai'aila, ta wate tomota 'idi waiwai manuna nigeya 'umatamatauta, ta tuga ona 'ai'aila 'usimana leleleya tomota maibo'adi 'ediya. 17'Enega gete tuga 'uda eonama, mwa'adega sawesawenaya be Kini Sisa manuna takisi tasa'u, nai nigeya?”

18Ta Yesu 'idi nuwanuwa to'umalina 'imwalatonina, 'enega 'iona, igwae, “'Omi tokabo! To'ase manuna watootoogu? 19Ta baga mani nina takisi manuna wae'itagu.” 'Enega mani 'ebweuna si'ebwa'ena. 20Ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Wada eonagu, mani gete 'ena yaita 'ana ma'ama'ayau ta 'ana esana?”

21Ta sigwae, “Kini Sisa.”

'Enega Yesu 'ieonedi, “O, nadigega. 'Enega 'eguma Kini 'ina yage wa'ebwaya Kini 'enaya, ta 'eguma Yaubada 'ina yage Yaubada wa'ebwa'e.”

22Yesu 'ina ona sinasinapu wawasae sinonona ga nigeya 'idi 'ebe onamo, 'enega sipilisinena ga sitauya.

Tomwawasa 'idi toololimana

(Maki 12:18-27; Luke 20:27-40)

23Gote 'asiyata nina 'enaya 'aina Sadusiyao, taudi nigeya siemiemisa tomwawasa 'idi toololimana manuna, simai ga Yesu 'ena sienaida, 24sigwae, “'Inapwana, Mosese 'ina loina 'igwae, ‘'Eguma tai mamwanena ta nigeya natudimo be tai nina 'imwamwawasa, tai nina tasina kwabulinana ma'iyana sida ai, be 'enega 'abo waine 'ienatuna, natunao tokwaiya nina 'ana lopa'eluyao.’ 25'Ebweu tai matasinao sikisi ma'emao 'amiyami, ta tai nina 'iai ga 'imwawasa, ta nigeya natunamo, ta tokwaiya nina tasina selabenega kwabulina ma'iyana siai, 26ta tasinana wate 'imwawasa, ta tauna wate nigeya natunamo. Ta nadigega tuga tasinao maibo'adi kwabula nina siaiai, 27ta mulidiyega waine wate 'imwawasa. 28'Enega toololimana 'ana tutaya waine nina to tai batu mwane'ai'ailina? Manuna maibo'adi ni'atu siaina.”

29Ta Yesu enaida gete 'ie'isena, 'igwae, “Gete 'imi loegesi, manuna Buki Tabu nigeya wamwalamwalatoni, ta wate Yaubada 'ina waiwai nigeya wamwalamwalatoni. 30Toololimana 'ana tutaya tomota geya'abo siaiai ta esi 'idi miya aniloseyao galewaya nadigega. 31Ta Yaubada 'ina ona 'emiya toololimana manuna Buki Tabu 'ena 'igwae, 32‘'Abo'agu Ebelaamo 'ina Yaubada ta Aisake 'ina Yaubada ta Yekobe 'ina Yaubada.’ Yaubada nigeya tomota mwawamwawasidi 'idi Yaubada, ta esi tomota mayawasidi 'idi Yaubada, 'enega 'inapwanao nidi mayawasidi gete tuga simiyami.”

33Yesu 'ina ona gete tomota yaudi sinonona ma idi gwausowala 'ina e'ita waiwaina manuna.

Loina sinabwana

(Maki 12:28-34; Luke 10:25-28)

34'Enega Palisiyao ni'atu sinonona 'aene Yesu Sadusiyao 'idi enaida 'ie'isena ta nigeya 'ebweu wate 'idi 'ebe onamo, 'enega Palisiyao nidi Yesu 'enaya simai, 35ga 'ediyega 'ebweu loina 'ana tosinasinapu Yesu 'ena 'ienaida sabi toona, 'igwae, 36“Toe'ita, loina maibo'adi 'ediyega to loina sinabwana?”

37Ta Yesu 'igwae, “'Imu 'Inapwana Yaubada 'uda obobome 'ateyo be yaluyaluwayo be 'imu nuwanuwa maibo'adi 'ediyega.’ 38Gete gimiloina ta sinabwana. 39Ta 'ebweu wate loina sinabwana gete nadigega 'igwae, ‘Gosemwao 'uda obobomedi, nadigega tauyo 'amu oboboma.’

40“Loina 'eluwa getedi, loina maibo'adi be palopitao 'idi ona maibo'adi 'adi 'autui.”

To'etoseyana nina tauna Debida 'ina susu

(Maki 12:35-37; Luke 20:41-44)

41Tuta nina Palisiyao sideli egogonama ga Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Mwa'adega To'etoseyana nina Keliso, yaita 'ina susuyega 'iapwesa?”

42Ta sigwae, “Debida.”

43'Enega Yesu 'igwae, “Mwa'adega ga 'enega lowa Yaluyaluwa Tabuna Debida 'igiesinapuna ga Debida To'etoseyana nina 'i'awa 'inapwanaena, 'igwae,

44‘Yaubada 'iona 'igu 'Inapwana 'enaya, 'igwae:

'Ataiguya 'umiyatowa be 'ana laba 'amu talauwalao yasa'u mwa'utedi 'aeyo 'ubuninaya.’

45'Eguma Debida 'ina 'inapwana To'etoseyana nina, mwa'adega sana ga Debida 'ina susuyega muliyega To'etoseyana 'iapwesama?”

46Yesu 'ina enaida gete nigeya 'ebweu wate yaita sawesawenaya be 'ie'isa, ga tuta muliyega Yesu simatautena 'enega, nigeya 'ebweu yaita 'itootoo be 'ienaida limana Yesu 'enaya.

Copyright information for `DOB