Matthew 27

Yesu 'ina etala Pailato matanaya

(Maki 15:1; Luke 23:1-2; Yoni 18:28-32)

Tomwa 'iulisina ga totaliyao sinabwadi be 'inapwanao maibo'adi siloiloina be 'aene Yesu siloemwawasi. 'Enega Yesu nimana siyonidi ga sitauyena toloina sinabwana Pailato 'enaya be 'aene Pailato nina 'ida loine.

Yudasa 'ina mwawasa

(Guinuwa 1:18-19)

Ta Yudasa nina 'imwalatonina 'aene Yesu 'iabe siloemwawasi, 'enega 'inuwa'ebuni ga 'ina mani gulewa teti 'iiledi totaliyao be 'inapwanao 'ediya, ta 'igwae, “Ni'atu yaloegesi, manuna tai bobo'ana 'emiya yasipupuyenaya.” Ta sigwae, “Nate nigeya 'ebweu to'ase 'emaya ta 'oyo tuga manuna 'uda nuwanuwa.”

'Enega mani teti nidi 'iula mwa'utedi Anuwa Tabu solanaya, ta 'iapwesa ga 'itauya, ga balaeyega 'otona tauna 'ididimagena ga 'imwawasa.

Ta totaliyao nidi mani nidi siegogonedi ga sigwae, “Nigeya sawesawenaya be Yaubada 'ana 'ebwayadaita 'ena tasa'ui, manuna mani gete tomota 'ana loemwawasa 'ana e'isa.” 'Enega taudimo siloina ga mani nina 'enega 'ebweu to'abi'ule 'ina bale'u 'ebweuna sigimwanena, be 'aene bwa'a nina 'owagao 'adi 'ali'ali.

'Enega bwa'a nina sieesena ‘Lala bale'una’, ga esana nina ma'etamo 'imiyami. Gote 'enega palopita Yelemaiya 'ina onaupaupa 'iapwesa, manuna lowa Buki Tabu 'ena 'ina ona si'etoladina 'aene,

“Ga me Isileli tauna 'ana maisa sibwauyena,

nate gulewa siliba 'adi yau teti,

ga mani nidi si'ewedi,

10 ga 'enega to'abi'ule 'ina bale'u siemaisina, nadigega 'ida 'Inapwana 'iemataluwegu.”

Pailato Yesu 'ienaidena

(Maki 15:2-5; Luke 23:3-5; Yoni 18:33-38)

11 'Enega Yesu Pailato matanaya sietoolona, tauna toloina sinabwana, ga Pailato nina Yesu 'ienaidena, 'igwae, “'Uda simana, 'oyo me Yudia 'idi kini, aga?”

Ta Yesu 'igwae, “Ni'atu nate 'uona saba.”

12 'Enega totaliyao sinabwadi be 'inapwanao Yesu sie'ewena Pailato matanaya, ta Yesu nigeya 'ebweu to'ase 'ie'ie'isa.

13 Ta Pailato 'igwae, “Mwa'adega, simana getedi 'amu e'ewa manuna 'unononaya?” 14 Ta Yesu nigeya wate 'ie'ie'isa, ta tuga 'i'ala enonomo. 'Enega Pailato nina nuwana 'iowana sinabwana.

Pailato 'iloina be Yesu sida loemwawasi

(Maki 15:6-15; Luke 23:13-25; Yoni 18:39-19:16)

15 Yakwala 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, Ataona masulina 'enaya, toloina nina 'ina bubuna nate deliyega 'ebweu tai 'ili'ami be 'iapwesa, 'eguma yaita pwalu siesinuwe. 16 Ta tuta gote 'ena 'ebweu tai deliya 'imiyami, 'ana esana Balaba, tomota maibo'adi simwalatonina 'aene tauna toto'umalina sinabwana. 17 'Enega tomota siegogonama Pailato 'enaya, ta Pailato 'ieonedi, 'igwae, “To tai nuwanuwami be manumi yali'ami? Balaba? nai Yesu, tauna sieesena To'etoseyana?” 18 Manuna Pailato 'imwalatonina 'aene e'ipi'ipiyega Yesu siwasegigiyena sabi loemwawasina. 19 Ta wate tuta nina 'etamo Pailato etala 'iguiguinuwe, ta mwanena ale 'ietunenama ga 'igwae, “Geya'abo wate to'ase 'uloiloine tai palupaluna gete manuna, manuna ni'a yamadawalena ga 'ebe matauta sinabwana 'eguya.” 20 Ta esi totaliyao sinabwadi be 'inapwanao tomota siloa'etu'etunedi be 'aene sisisida Pailato 'ena be Balaba 'ili'ami 'ediya ta Yesu sida loemwawasi.

21 'Enega toloina nina 'ienaida limedi, 'igwae, “Siteluwa 'ediyega yaita nuwanuwami be manumi yali'ami?”

'Enega sigwae, “Balaba.”

22 Ta Pailato 'igwae, “Ta mwa'adega yada loina'esa Yesu, tauna sieesena To'etoseyana?”

'Enega maibo'adi sigwae, “Kelose 'ena tada tutuepa'iye!”

23 Ta Pailato 'ieonedi, “To'ase sana 'ina loegesi, ga 'enega 'aene mwawasa 'iloba?”

Ta sibwau toitoila, sigwae, “Kelose 'enaya tada tutuepa'iye!”

24 'Enega Pailato 'imwalatonina 'aene nigeya 'ina waiwaimo, ta pwalu siegewagewana 'ana 'ita 'aene 'iabe sie'ale be silosaiya. 'Enega bwasiyega nimana 'i'utudi boda nidi matadiya ta 'igwae, “Geya'abo wate to'ase yaloiloina tai bobo'ana gete 'ina mwawasa manuna, ta 'omi namo wada loina.”

25 Ta boda maibo'adi sigwae, “Bobo'ana! 'Abo'ama 'ada loine, ta 'ana e'isa 'ada loba, 'abo'ama, ta 'epata simeemai 'ediya wate.”

26 'Enega Pailato 'idi ona 'inononaya, ta Balaba 'ili'amina, ta wate 'ina tolosaiyao 'iloinedi be Yesu balaeyega sida sapi, be muliyega sida tutuepa'iye kelose 'enaya.

Tolosaiyao Yesu situyeyena

(Maki 15:16-20; Yoni 19:2-3)

27 'Enega toloina nina 'ina tolosaiyao Yesu sisapina ta siluguyena 'idi anuwa sinabwana solanaya, ga 'idi boda maibo'adi sibwau egogonedima Yesu 'enaya, 28 ga 'ana 'oamao sialolodi, ta 'oama esaesa 'enega sie'oamena sabi tuyeyena, 29 ga 'ana peyaula kwakwakwala 'ediyega siguinuwena ga debanaya sisa'una, ta 'etoguna nima 'ataina 'enaya sisa'una, ta wate matanaya si'aetulasa ta situyeyena, sigwaegwae, “Kamatoki, 'oyo me Yudia 'idi kini ye!” 30 Ta wate sigiwalina, ga 'ina 'etoguna si'ewena ga 'enega debana sisapina.

31 'Enega 'idi tuyeya 'igumwala, ga 'oama esaesa 'enega sialolona, ta tauna 'ana 'oamega sie'ote limena ga si'au'ewena sabi giekelosena.

Yesu situtu epa'iyena kelose 'enaya

(Maki 15:21-32; Luke 23:26-43; Yoni 19:17-27)

32 Ta Yesu siapwesena ga sitauyena, ta 'edaya goma Sailini 'ebweu, 'ana esana Saimoni, sialobena ga sididigena be 'aene Yesu 'ana kelose 'ida 'aali. 33 Ga Saimoni nina 'i'aalina ga 'ana laba siapwesa sena Goligota 'enaya. (Goligota 'ana mwalatoi nate “Bulubulu 'asana.”) 34 Ga oine be 'apasi'uma si'einisena ga si'ebwa'ena be 'aene geya'abo uya 'ilotolotoo sinabwana, ta Yesu oine nina 'ilotoonamoya ta 'iguitoyasena.

35 'Enega kelose bale'uya sisa'unaya ta Yesu 'enaya situtu epa'iyena ga sietoolona, ga muliyega toguinuwa nidi Yesu 'ana 'oamao si'ewedi ga sieguyaiyedi taudimo 'ediya, ta 'idi eguyai esasala ulaesinuwa 'enega, be 'abo yaita 'inugana tauna 'ana 'oama 'ida 'ewa. 36 Ga muliyega simiyatowa sabi lomata'i'ita. 37 Ta wate 'ana kelose dabanaya si'etoladina, “Yesu tauna me Yudia 'adi toloina.” Nate 'ina mwawasa 'alena.

38 Ta wate to'ipwala 'eluwa sigiekeloseyedi, 'ebweu Yesu 'atainaya ta 'ebweu gegeuminaya.

39 Ta tomota 'aina 'edega Yesu kelose 'ena situyeyena ta siedagiyena, 40 sigwae, “Nuwa'ole'oleyo! 'Uona 'aene sawesawemuya Anuwa Tabu 'uligei be 'asiyata 'etoi soladiya 'u'abilima. Baga 'uda 'etoseyeyo tauyo be keloseyega 'uebusima, 'eguma 'oyo Yaubada natuna.”

41 Wate nadigega totaliyao sinabwadi be loina 'ana toe'itao be 'inapwanao Yesu si'eetetena, ga sigwae, 42 “Mali tomota 'i'etoseyedi, ta tauna 'ida 'etoseye! Tauna 'aene sena Isileli 'ana toloina, abaga keloseyega 'iebusima be 'enega taemisei. 43 Tauna 'aene Yaubada 'ana toemisa, ta 'igwae, ‘'Abo'agu Yaubada natuna.’ 'Enega 'eguma Yaubada nuwanuwana tauna 'ida 'etoseye, aga?”

44 Ta to'ipwala nidi Yesu ma'enao sigie kelosediya, taudi 'adi keloseyega sibwa'onao ga taudi wate nadigega Yesu siba'ena.v39-40 Sam 22:7; Yo 2:19v43 Sam 22:8; Yo 5:18

Yesu 'ina mwawasa

(Maki 15:33-41; Luke 23:44-49; Yoni 19:28-30)

45 'Asuoleoleyega ga 'asuinuwanuwaya 'asa maibo'ana 'iguguyoi, 46 ga 'asuinuwanuwaya Yesu 'enana sinabwanega 'ibwau ga 'igwae, Ol “Eli eli lama sabakitani!” Ta 'ana gibui 'aene “'Igu Yaubada, 'igu Yaubada, to'ase manuna 'upilisinegu?”

47 Ta 'aina tomota selabenaya sitootoolo 'ina bwau sinonona, ta sigwae, “Wanono! Tai gete Ilaitiya 'ibwaubwauye.” 48 'Enega 'ebweuna 'ediyega 'ipili ga balou 'i'ewena ga oine dalelena 'ena 'ietupa'utuina, 'enega 'ebweu kaiwe 'ena matana 'ibadiyena ga 'ie'etotu'eyena Yesu 'awanaya ga 'isokukuna. 49 Ta tai nina gosenao sigwae, “Tuga tayamwayamwa, nai 'iabe Ilaitiya 'imama be 'i'etoseye.”

50 Ta Yesu 'enana sinabwanega 'ibwau limana, ga yawasina 'igumwala. 51 Ta kaleko nina Anuwa Tabu 'ana pitaupa 'iesabuluwena etanega ga 'imwa'uta 'ubunaya, ta mwani'ini'i 'idedela, ga gulewa sinabwadi siepisalidi. 52 Ta wate 'ali'ali 'awadi si'egegedi ga toemisao yaudi lowa simwawasaya kokowadi sitoolo limana, 53 ga Yesu 'ina toolo limana mulinaya taudi wate 'ali'ali 'ediyega siapwesama, ga Yelusalema 'ena silugu, ga tomota yaudi 'ediya siapwesa.

54 Ta tolosaiyao nidi ma idi toanugana ma'etamo Yesu si'ita'ita'i'isi, ga mwani'ini'i be yage maibo'ana siapwesaya si'itedi, ga simatauta sinabwana, ta sigwae, “Ona'ai'aila, tai gete Yaubada natuna.”

Yesu 'ana sa'u'ali'ali

(Maki 15:42-47; Luke 23:50-56; Yoni 19:38-42)

55 'Aina iine wate 'edasolega sidunedune, taudi lowa Galiliyega Yesu simuliyenamaya ta 'ana masula siguiguinuwe, 56 'ebweuna 'ana esana Meli Magidala, ta 'ina waliyesa, tauna Yemesa be Yosepa sinadiya, ta wate Sebedi natunao sinadiya.

57 Ta 'asuinuwanuwaya 'ebweu goma Alimatia 'imai Pailato 'enaya, tauna toesaesa, ta wate Yesu tauna 'ana tomuliya 'ebweu, 'ana esana Yosepa. 58 Ga Pailato 'enaya Yesu kokowana 'isidena, ta Pailato 'itagwala be 'ida 'ewa. 59 'Enega Yosepa ma ina 'ali'eiyao Yesu kokowana si'ewena, ga 'oama wakewakekena ta 'esasena 'enega siwaduna, 60 ga Yosepa nina 'ana 'ali'ali auwauna 'ena sisa'una, ta 'ali'ali nina sitainaya 'atuwa duluwa gulewa solanaya. Ta 'enega gulewa sinabwana ta pulipulina 'enega 'ali'ali 'awana sisa'u bodena, ga muliyega Yosepa 'itauya.

61 Ta Meli Magidala ma ina waliyesa 'ali'ali selabenaya simiyatowa ga sie'asiyedi.

'Ali'ali si'ita'i'isina

62 Ta Yesu sigiekeloseyena me Yudia 'idi 'asiyata gibubu 'enaya, 'enega tomwa 'iulisina ga 'idi 'asiyata Sabate 'enaya totaliya sinabwadi be Palisiyao mabodadi sitauya Pailato 'enaya, 63 ta sigwae, “'Inapwana, tokabo nina lowa mayawasina 'imiyami 'ina ona 'anuwa'i'isina 'igwae, ‘'Asiyata 'etoi beo mwawasega yada toolo limana.’ 64 'Enega 'ab kapekapeyana 'uloina be 'ali'ali 'ana to'ita'i'itao si'ita'i'ita 'ai'aili be 'ana laba 'asiyata 'etoi, 'abona nai 'ina tononoyao simamai be Yesu kokowana siyai be sidene, be tomota sikaboedi 'aene ‘Mwawasega ni'atu 'itoolo limana’, be 'enega kabo mulimuliyana kabo nuganuganina 'ida to'umalisine.”

65 Ta Pailato 'ieonedi, 'igwae, “'Imi to'ita'i'itao tolosaiyao simiyami, watauyedi be 'ali'ali silomata'i'ita 'ai'aili.” 66 'Enega sitauya ga 'ali'ali 'awana 'ana 'auboda gulewa nina wate sibwadena, ta nada to'ita'i'itao sietoolodi.

Copyright information for `DOB