1 Peter 4

Ami yawasanama ko vitaredi be Mamaitua na ḡoane ko miana

1Keriso tubuḡe yai nuatoitoina aubainama, raḡanine tauda piripiri tà banabanavidina, naumeki da sibo tèi nuabagibagi be tè dami poredina dà Badama Yesu maika. Baninama aitau da tubuḡe piripiri e banavidina na waisumaḡama kana taiye, inam ewai maḡatarana da tauna riukaua gewagewa ya gosedina, 2be na damonama yodi tauna na yawasanae nam uma dobunama yawasanidima tokare ei muriwatana munaḡedi. Ibewa da tauna yodi Mamaitua na ḡoane e miamiana. 3Baninama taumi dobu na ḡoane, naumeki koyai nuavere ḡarovana. Inam taudi banaga nam waisumeḡidi taudi adi yawasanama, kitedima maika badara yabayababa, tegobua, kaniposa, tegobua soidima be taparoro kaikaiyovudima maika kokoitau rauduneedima.

4Be yodi banaga nam waisumeḡidi taudi a base da taumi inam kauidima gewegewedima koya gosedina. Inam vutuna aubainama yodi taudi ḡaromie tawai menamenana. 5Taudi tokare Mamaitua noḡone ta etarana. Tauna kaite e vovo kaukauana da tokare banaga yawayawasanidima, be guriguridima matabudi e etaredina. 6Vutuna aubainama banaga guriguridima vari verenama a vaiena da taudi tubuḡe kovoḡa a paḡona, be arue ta yawasanana.

7Yaba matabudi kaiteka adi raḡanima damone tà tavatavana. Vutuna aubainama nam ko voia yabayababa, avedi, taumi ko mia genuana, koi noḡota kaua, yodibe ko moiragina. 8Be yaba dosinama inam: Ami banagama ami banagama koi nuapaḡo kauedina, baninama wainuapaḡo gewagewa toitoi e rupurupudina. 9Ami banagama ami vadae ta saḡana nam ko momoduedi. 10Taumi tenatenaḡaḡa ami puyoma tabu be tabu Mamaitua na raukiviveree ya uteutemina. Inam puyodima ko rabe kauedi be inam puyodie ami banagama ko sagu kauedina. 11Aitau da taurauguguya, naumeki da Mamaitua riunama sibo ya rauguguyena. Be aitau da tauwai kaisagu, naumeki da Mamaitua na rewapanae na banagama sibo ya sagudina. Inam kauidie Yesu Kerisoe Mamaitua tà kawakawa saḡena dà voiama veredima aubaidima. Tauna vutuna ḡarone, neneḡara be rewapana ta kenakena nonoḡana. Inam riukaua.

Keriso kana taiye deḡoda piripiri tà banavidina

12Yau banaga vavasaḡama, taugu è kataiena da taumi yodi raurubu be piripiri ḡaromie ta kenakenana. Be inam piripiridie Mamaitua ami waisumaḡama e rarau rubudina. Be uma kauidima nam ko nuababaḡedi be ko riuna, “Uma yodi aba ḡarogue e tubutubuḡa.” 13Ibewa da koi nuaverena, baninama taumi Keriso na wainuatoitoima kowai nuatoitoi saguna, be raḡanine Keriso ma neneḡarina e verau munaḡana, taumi tokare koi nuavere be ko mosarina.

14Be deḡoda Keriso waimuriwatanenama aubainama banaga ta kunuremina, taumi naumeki da koi nuaverena, baninama Mamaitua Aruinama boruboruminama taumi ḡaromie. 15Deḡoda taumi gewagewa ko voivoiedina maika rauvunuḡa bo danene bo banaga adi giu bo adi voiama kowai badabada yababedi be damone piripiri ko banavidina, inam naumeki da ami kovoḡama koya paḡona. 16Be deḡoda Keriso kana taiye piripiri ko banavidina, nam ko tunimayaḡa. Taumi koi nuavere be Yesu isane Mamaitua ko kaisuḡusuḡuna. 17Etara raḡaninama kaiteka e tavatavana da Mamaitua na damma ḡarodie etara ei karena. Be deḡoda Mamaitua tauda tauwai sumaḡa e etare dokedana, naumeki da banaga aitauḡa Mamaitua na varima verenama nam ti vovo teyeteyena, taudi nemanama? Taumi ko noḡonoḡotina taudi tokare ta yawasana, bo? 18Be

“Deḡoda didimana banegidima Mamaitua na yawasanama kedanama banavinama ḡarodie e piripirina, naumeki da gewagewa banegidi bo banaga adi yawasanama barebaredima, taudi tokare nema inam yawasaninama ta banavi bake? Nam teneteneḡina!”
19Vutuna aubainama taumi aitauḡa Mamaitua na ḡoane kowai nuatoitoina, taumi ami yawasanama Mamaitua nimane ko boru, be voia veredima ko voiedina, baninama Mamaitua tauna tauwai tubuḡa patupatutunama.

Copyright information for `DWW