1 Thessalonians 2

Pol Tesalonaika nopone ya noyana

1Yau bana, taumi koya kataiena da raḡanine tauma taumi mate tè miamiana, inam nam miana kavakavana, ibewa da ama mianama banibiribiridima. 2Muriḡa da vari verenama ḡaromie kè rauguguyena, tauma piripiri be wainuatoitoi dosinama Pilipi meagaine kè banavidina. Be avedi da banaga toitoi patara noḡodie, matamaie a raukani dawe be a kunukunuremaina, be yaḡoro Mamaitua ya sagumai be vari verenama kè rauguguyena ḡaromie. 3Tauma kè rarau guguyana raḡanine, tauma nam kaiyovu ke giue bo nam aiyaba ke voia waigewa be kei kedadoka waigewemina.

4Ibewa da tauma Mamaitua yai aninemai be ya vinemai da vari verenama ka rarau guguyena. Be tauma nam banaga noḡonairidie ke rauguguya gagabana. Ibewa da Mamaitua aniwai nuaverenama aubainama kè rarau guguyana, baninama tauna vutuna nopo taukitanama. 5Mamaitua ya kataiena da tauma nam airaḡan ke gwayemi bo ke giugiu reḡareḡauna da mane sibo koya utemai. 6Be mate tauma nam kawasaḡe kedanama ke wanewanena da taumi be banaga ḡesaudima mate sibo koya kawa saḡemai, ibewa. 7Tauma Keriso na apasolma. Vutuna aubainama tokare teneteneḡinama aba ḡaromie sibo kè paḡona, be tauma nam nama ke voiana, tauma inam maika tina, natunatunama e raberabedi be nam aiyaba na sedama ḡarodie ima paḡopaḡona. 8Taumi nuamaima koya paḡona aubainama, tauma nam Mamaitua riunaḡa ke giuena ḡaromie, ibewa da tauma kèi uta munaḡemai be aubaimima ka noyanoyana.

9Yau bana, ko noḡoti da tauma kupi da suara Mamaitua riunama verenama rauguguyenama aubainama, be tauma tunimaima kè kwapu guratena, be nam kewai vadasaḡana da sibo kè tainuaboyemi. 10Taumi matemie be Mamaitua matane tauma banaga babaumai, didimanimai be nam aiyaba ke voia waigewana da taumi tauwai sumaḡa sibo koyai wavumai. 11Be ko noḡoti da tauma tenatenaḡaḡa kè rabemina, maika tauḡoma na sedama e raberabedina nama. 12Tauma kè rarau kuremi, kè riuwai nuasubesubemi be kè riu vavasaḡemina da taumi Mamaitua na sedama be na ḡoane nama ko miana, baninama tauna ya vinemina da taumi tokare na waiguyauma neneḡarine ko miana.

13Be tauma yaḡoro Mamaitua kawai kaiwena, baninama taumi Mamaitua riunama ḡaromaie koya paḡo be koyai aninena. Taumi koya kataiena da inam nam banaga ḡoma adi giu, ibewa da inam Mamaitua na giuma. Be yodi inam giunama taumi aitauḡa tauwai sumaḡa, nopomie e noyanoyana.

14Be yau bana, taumi Mamaitua na damma Judia nopone koya ruvedina, baninama taumi piripiri ami banaga ḡomama ḡarodie koya banabanavidina, teneḡinama nama Mamaitua na damma Judia nopone taudi piripiri Jius ḡarodie a banavidina.

15Jius banegidima taudi vutudi peroveta be Bada Yesu ai guridina, be tauma mate a raukivi gewegewemaina. Taudi Mamaitua ta tatai tuaḡai, be banaga matabudi tawai ḡaviedina. 16Be raḡan matabuna taudi ta riuriu tuaḡaiemaina da tauma nam sibo vari verenama eteni ḡarodie kè rarau guguye da sibo a yawasana. Inam kedane taudi adi gewagewama ta tatai potopotodina. Vutuna aubainama Mamaitua ya medi be adi kovoḡama ya utedina.

Pol Tesalonaika banegidima vakitedima ya ḡoena

17Yau bana, tubuḡe taumi raḡan ḡaubonaḡa kè taugosemina. Be ama noḡote yaḡoro tauma taumi mate, be kè ḡoe kaue be kè rarau rubu guratana da sibo kè verauna ḡaromie. Be mate taugu Pol è rarau rubu gurata da sibo è vakitemina be Seitan ama kedama ya miditomna. 19Yesu Keriso na kaba verauma raḡanine aiyaba Bada kai katai da tauma taunoya veremai? Tauma tokare taumi ami waisumaḡama vutuna tauna kai kataiena. 20Baninama taumi inam ama noyama votanama, be taumie tauma tokare ka kawa saḡemaina.

Copyright information for `DWW