1 Thessalonians 5

1Yau bana, tauma nam tokare ḡaromie ka giruma be ka riuemi da aba raḡandie uma kauidima ta tubuḡa. 2Ibewa da taumi sibo koya katai kauena da Bada na kaba verauma inam banaga danedanenenama kupie e tavatavana maika. 3Yaba matabuna e kenakena nuetauna raḡanine, banaga ta riuna, “Yodi suba tè banavina, be yaba matabuna inam naumeki.” Inam raḡanine ei raḡantenaḡe da gewagewa tabu be tabu dobu matabuna ei verautatena. Maika waivi bogaboganama kana tauma e surusuruna nama. Inam raḡanine nam deḡo aniwai moisiri ima kenakenana.

4Be yau bana, taumi nam tadiwanawanae koma miamiana da uma raḡaninama sibo ya tainuababaḡimi, taudanedanene maika. 5Taumi matabumi yana natunatunama, be tauda nam kupi bo tadiwanawana natunatuna. 6Vutuna aubainama tauda nam sibo banaga kenekenedima tè ruvedi, ibewa da tauda sibo matadama a kaya be noḡota didimanidima debade sibo a kenana. 7Be aitauḡa da kenekenedima taudi kupie ta kenakenana, be taudi aitauḡa tegotego buedima taudi kupie ta tegotego buana. 8Be tauda yana ḡaroḡaronama aubainama, tauda sibo noḡota didimanidima debade sibo a kenana. Vutuna aubainama waisumaḡa be wainuapaḡo tài kade, be ami yawasanama Bada ya uteutemina koi kunuboboena. 9Baninama Mamaitua ya vinedana da tauda nam na medie kovoḡa sibo tè banavi, ibewa da dà Badama Yesu Kerisoe yawasana sibo tè paḡona. 10Tauna aubaidama ya gurina aubainama. Na kaba verauma raḡanine, avedi da tauda gurigurida bo yawayawasanida, tauda matabuda tauna mate tà mia nonoḡana. 11Vutuna aubainama Bada riune koi kawa duḡu vivira be koi rewapanana, maika yodi ko voivoiena nama.

Pol na raukurama damonama

12Yau bana, aitauḡa Bada na noyae tawai badana, taudi ko viviredina, baninama taudi ḡaromie ta noyanoya guratana, be ta rarau kuremina. 13Koi nuapaḡo guratedi be ko vivira kauedina, baninama ta noyanoya guratana aubainama. Be ko kita da ami banagama mate subae sibo koya mia kauana.

14Be yau bana, ka riuriu guratemina da aitauḡa matagayagayawidima ko riuwai noḡotidina, be aitauḡa moḡimoḡiḡidima ko riu sagusagudina, be aitauḡa adi waisumaḡe ta vovo gwaḡagwaḡana ko sagudina. Be ami banagama mate ko voyaḡota vivirana.

15Be ko kita da nam aitau gewagewa, gewagewae ei maesi. Raḡan matabuna ko raurubu da vereḡa ami banagama ami banagama ḡarodie ko voiedina, be banaga ḡesaudima ḡarodie mate.

16Raḡan matabuna koi nuaverena! 17Ko moiragi nonoḡana raḡan matabuna! 18Abaḡa ḡaromie ta tubutubuḡana, raḡan matabuna Mamaitua koi kaiwena! Inam vutuna Mamaitua na ḡoanama taumi aitauḡa Yesu Keriso tauwai sumaḡenama ḡaromie.

19Arua Babau kai maika e karakaratina, nam koi tiriri gaba! 20Aitauḡa tawai perovetana, nam ko riutuatuaḡaiedi, 21be adi giuma matabuna ko raurubudi da ko kitana, inam riukaua bo ibewa. Veredima da ko ragaudina, 22be gewegewedima da ko gosaḡana.

Pol na waikaiwa damonama

23Mamaitua tauna vutuna suba Badanama, tauma kawai baḡana da tauna sibo ya kawa babaumina. Be mate kawai baḡana da aruimima, nopomima be tubuḡimima nam wavu e paḡo, naumeki da Yesu Keriso dà Badama na kaba yovo munaḡama raḡaninama e tavana. 24Tauna patupatutunama ya vinemina da tokare nama e voiena.

25Yau bana, aubaimaima ko moiragina.

26Wainuapaḡoe ami banagama koi kaiwedina.

27Bada isane yà riuriu vavasaḡemina da uma letanama tauwai sumaḡa matabudi ḡarodie ko sievina.

28Dà Badama Yesu Keriso na raukiviverema ḡaromie e kenana.

Copyright information for `DWW