2 Peter 2

Tauwai katakatai kaikaiyovudima tokare kovoḡe ta miana

1Be Peroveta ḡesaudima kaikaiyovudima mate boni Israel nopone a miamiana. Be teneḡinama nama yodi tokare tauwai katakatai kaikaiyovudima nopomie ta maḡatara, be taudi moisiriḡa waikatakatai kaikaiyovudie tokare ta boru waideḡemina. Be Bada tauna vutuna ya kuvesidina, be tokare isanama ta boviena. Inam kedane taudime adi kovoḡama tokare tunidie ta boruna be ta guri makaina. 2Be toitoi tokare adi ḡoanama kauidima waitunimayamayaḡidima tai muriwatanedi, be yawasana riuriukauinama tokare tai mirana. Inam raḡanine banaga tokare giu gewegewedie riukaua kedanama tai giugiuena. 3Inam tauwai katakataidima kaikaiyovudima tokare waigogo noḡotinama ta paḡo be taudi giu kaikaiyovudie ta raumanena. Inam banegidima Mamaitua boni ya siava wainonoḡidina, be yodi taudi guri kenakena nonoḡinama tawai rabena.

4Baninama anea ko noḡotidi, avedi da taudi marae miemienidima be raḡanine gewagewa a voivoiena, Mamaitua yaḡoro ya pore dobiḡedina gienae. Be dabudine taudi yodi dom waitadiwanawanane ta miamiana, be kovoḡa ta raberabena. 5Be mate dobu poranama
‘Dobu poranama’ inam Adam na raḡanie ya naḡo da kabaita dosinama na raḡanie.
ko noḡoti. Mamaitua banaga gewegewedima nam i yawasanidina, ibewa da tauna kabaita ya riupore be inam dobunama yai monu porena. Be didimana taurauguguyenama Noa taunaḡa yai yawasanina na vadama banegidima 7 mate.
6Be mate Sodom be Gomora meagaidima ko noḡotidi. Mamaitua inam meagaidima ya gabu gorudi da kavudiḡa a kenana. Dabudine banaga yodi ta kita be ta kataie da gewagewa banegidima tokare ḡarodie nama ta tubuḡana. 7Be Mamaitua Lot yai yawasanina, baninama Lot tauna didimana baneginama. Be tauna na banagama gewegewedima adi yawasanama miremiredima raḡan patapatanama ya kitekitedi be ya vaivaiedina raḡanine, tauna ei nuaboya kauana.

9Yodi tè katai kauena da Mamaitua waisumaḡa banegidima adi raurubue tokare teneḡinama ei yawasanidina. Be banaga nam waisumeḡidi Mamaitua tokare etara na raḡanie adi kovoḡama e utedina. 10Taudi aitauḡa Bada na waibadama a riuriutuatuaḡaie, be tubuḡidima na ḡoanama miremiredima awai muriwatanedina, taudi tokare inam kovoḡinama ta banavina. Be inam tauwai katakataidima kaikaiyovudima taudi debedima ya tora kauana, be nopodima moraba ya moḡavuna. Be mara taumiendima tawai diboḡidi be ta kunukunuredina. 11Be anea taudi avedi da ai rewapana kauana, nam inam banegidima gewegewedima maika, be nam airaḡan Bada matane mara taumiendima ti diboḡidi bo ti kunuredi.

12Be inam banegidima taudi mara taumiendima adi rewapanama nam ti kataiedina, aubainama tawai diboḡa be ta kunukunura yabayababana. Taudi a bua kaua be adi yawasanama musara adi yawasanama maika. Vutuna aubainama taudi tubuḡa na ḡoane ta voivoia yabayababana. Taudi tokare guri ta kita saḡena maika musara ta vunuḡidi be tawai guridina nama. 13Taudi banaga a voiedi be awai nuatoitoina maesinama, taudi mate tokare tai nuatoitoina. Taudi adi nuavere kauama inam avedi da suare, be taudi yaḡoro ta kani posa, ta tego bua be voia waimatawarewaredima ta voivoiedina. Taudi taumi mate ko soisoi tenaḡana raḡanine, taudime ta kawa saḡesaḡe munaḡedi be tawai guyaguyauna, baninama taumi adi giuma miremiredima kowai beavaiedina aubainama. 14Be taudi waiwaivi tabu be tabu ta kita nuadiniedi be tawai kwinedina, be taudi raḡan matabuna gewagewa ta voivoiedina, be nam airaḡan tima sipesiperena. Be banaga adi waisumaḡama vogwaḡegwaḡedima ḡarodie ta menamena ḡarorona da kabe adi ḡoanama ta voiedi. Be mate taudi waigogo na nuauyauyama debedima ya moḡavu kauana. Inam nama banegidima Mamaitua tokare e mutu ririḡidina. 15Taudi keda didimaninama a gose pore be Beor natunama Beilam na voiama tawai muriwatanena. Beilam tauna na ḡoana kauama inam gewagewa e voie be damone maesa e paḡona. 16Be musara donki tauna nam giugiuna, be inam raḡanine banaga maika ya giu ḡoma be peroveta Beilam na voia buabuae ya riutuaḡaiena da tauna nam nama sibo ya voia.

17Inam nama banegidima ḡarodie tokare nam yawasana ta banabanavi. Taudi adi waikatakataima kavakavanama be nam baniboruboruna. Taudi inam watutu tiwatiwanama maika, bo taudi maika ḡuva dobu e suma be sive e suvesuve waibabarina nama. Taudi adi gabuma inam waitadiwanawana vavasaḡinama Mamaitua ya vokaukaue be e kenakenana, 18baninama taudi rauguyaguyau giudima nam bani biribiridi be ta giugiu yababedina aubainama. Taudi tubuḡa adi ḡoanama miremiredima ta ḡoeḡoe kauedina. Be taudi ta ḡoeḡoena da tauwai sumaḡa vaudima inam yawasanidima miremiredima a gosegosedina kabe ta voia munaḡedi. Vutuna aubainama ta menamena ḡarorona da taudi adi kwaroe kabe tauwai sumaḡa vaudima ta tikonidi, be yawasana a gosegosedina kabe ta voia munaḡedi. 19Taudi ta giu ḡaroḡaroro be ta riuriuna, “Deḡoda taumi koi muriwatanemaina, taumi tokare ami ḡoanama nama kauidima ko voiedina, be nam aba e tainuaraḡeraḡemi.” Be ibewa da inam tauwai katakataidima kaikaiyovudima taudi ḡomidima guri aubainama tawai yaragana. Baninama deḡo yabanama ei bademina, taumi inam yabanama na yaragama koya tubuḡana. 20Be deḡoda banaga vari verenama a vaie da adi yawasanama a vitaredi be Yesu Keriso a kataiena, be murine deḡoda Keriso a mia tautaurie be yawasana miremiredima boni a voivoiedina ta voia munaḡedina, inam raḡanine adi yawasanama a gewagewa vavasaḡana nam maika noḡone, muriḡa da ai sumaḡana. 21Be verenama da inam banegidima didimana kedanama nam sibo a kataie. Inam ya verena da taudi kaite a vaie da a kataiena, be yodi yaḡoro da Mamaitua na riuvavasaḡama babaudima ta miamia tautauriedina, inam tauna Mamaitua matane ya gewagewa kauana. 22Be banaga giu uma a giugiuedina inam a riu kauana, “Inam banegidima taudi maika daḡadaḡasi, taudi ta waḡiro be waḡirodima ta kanikani munaḡena.” Be mate taudi maika bawa. Banaga bawa natunatudima upae tawai sigu kauedina, be raḡanine barabarae ta tavatavana, taudi ta munamunaḡana konokonoe topa aubainama.

Copyright information for `DWW