2 Timothy 2

Yesu Keriso na taunoyama verenama

1Be tam Timoti natuguma, kwa moiragi da Yesu Keriso na raukiviveree Mamaitua e voiem da kwai rewapanana. 2Aba taugu èwai kataimna banaga toitoi noḡodie, vutudi banaga patupatutudima be waikatakataiyaḡa banegidima kwai kataidina, be taudi mate banaga ḡesaudima tokare tai kataidina.

3Tam Keriso na tauwai ḡaviama veremma, vutuna aubainama piripiri matabuna kwai dami poredina maika taugu. 4Tam Keriso na tauwai ḡaviama aubainama nam uma dobunama na yawasanama ta taiparaparam, baninama deḡoda, tokare tori matanama nam kwa tainuavere. 5Teneḡinama nama reisis banegidima tokare prais nam ta paḡo yababe, ibewa da noḡone reisis raukuranama sibo a voteyeteyedina. Be teneḡinama nama tam, Bada na raukurama sibo kuya voteyeteyedina. 6Be nama tausipi kwa noḡoti: Aitau da e sipisipi guratana, tauna ḡarone maura e kenakenana, be tauna sibo ya kani dokana. 7Uma kauidima aba yà riuriuemna, vutudi kwai nuanoḡonoḡotedina, be Bada e sagum da yaba matabudi tokare kwa katai kauedina.

8Nam airaḡan nuamma e koa da Yesu tauna vutuna guyau Deivid na dame ya tubuḡana, tauna ya guri be Mamaitua ya kawa midisuḡu munaḡena. Inam vari verenama vutuna taugu yà rarau guguyena. 9Vutuna aubainama banaga taugu a panigu be dibure yàwai nuatoitoina maika kabe taudanedanene. Be Bada riunama taudi tokare nam ta pani be teneteneḡina. 10Taugu piripiri matabudi yà damidami poredina, baninama yà ḡoeḡoena da Mamaitua na vinevinema banegidima yawasana boruboruminama be kenakena nonoḡinama Yesu Kerisoe ta paḡona.

11Uma riudima yà riuemina inam riukaua:

Deḡoda tauda tauna mate tè guri tenaḡana,
naumeki da tauda tokare tauna mate tà mia tenaḡana.
12Deḡoda piripiri tà dami poredina,
naumeki da tauda tokare tauna mate tài bada tenaḡana.
Deḡoda tauna tà boviena,
naumeki da tauna tokare nama e boviedana.
13Deḡoda tauda aba Keriso ḡarone ta saugana, be inam sauginama deḡoda tokare tài kati kotovina,
be tauna aba ḡarode ya sausaugena, inam sauginama tokare nam ei kati kotovi.
Baninama tauna tokare nam teneteneḡina da tauname e bovi munaḡe.

Waikatakatai kaikaiyovudie kwa rabe kauemna

14Banaga matabudi uma riudima kwa riuwai noḡotidina. Taudi Mamaitua isane kwa riu vavasaḡedi da nam giu ḡesaudima kaikaiyovudima debedie tawai saḡasaḡa. Baninama inam nama giudima nam banibiribiridi, be tauwai beavaia ta kawakawa nuababaḡidi be adi waisumaḡama ta kawakawa gewagewana. 15Mamaitua na noyae kwa kaiguratena, yodibe tauna e kitam be e riuna, “Tam taunoya veremma.” Inam raḡanine tam tokare nam kwa tunimayaḡa, baninama tam kaite Mamaitua riunama didimanae kwawai katakataina. 16Banaga giu miremiredima be kavekavedima taugiuedima nam kwai beavaiedi, avedi. Baninama banaga nama ta voivoiana, taudi tokare Mamaitua ta mia tautaurie, 17be adi waikatakataima gewagewanama e daberarana sida guriguri maika. Be inam damnama nopone inam Himeneas be Piletas taudi mate, 18baninama taudi riukaua a vakaiyati be ta riuriuna da gurie be midisuḡu munaḡa inam bonika ya tubuḡa be ya kovina. Taudi inam giudie taudi banaga ḡesaudima adi waisumaḡama ta kawakawa gewegewedina.

19Be Mamaitua na giuma riuriukauinama yaḡoro bagibaginaḡa ta midimidina, tuatua keritau maika. Be inam tuatuanama bogane Mamaitua na giuma umanama e kenakenana: “Mamaitua ya kataiedina aitauḡa tauna ḡaroḡaronama”. Be: “Aitau da e riuna tauna Mamaitua ḡaronama, naumeki da tauna gewagewa matabudi e gose poredina.”

20Vada dosinama nopone taragai tabu be tabu ta kenakenana. Taragai veredima inam gold be siruvae a voiedina. Be ḡesaudima inam kaie be doḡae a voiedina. Taragai veredima inam taudi raḡan dosidima aubaidima, be taragai ḡesaudima inam raḡan ḡoma aubaidima. 21Vutuna aubainama tam aitau deḡoda Mamaitua matane kwa kawa vere munaḡemna, inam raḡanine tam babaumma taragai verenama maika, tam tokare Mamaitua e paḡomna na noyama verenama voienama aubainama.

22Be yarayaraga be guguini adi yawasanama gewegewedima kwa naḡo poredina. Be aitauḡa nopodima verene Mamaitua tawai sumaḡena, taudi mate koi rawateḡeimi be didimana, waisumaḡa, wainuapaḡo be suba kededima, vutudi koi muriwatanedina.

23Tam banaga adi giuma kaikaiyovudie be buebuedie tawai saḡasaḡana nam kwai beavaiedi, avedi. Baninama inam giudima damodie waikawa riuriu be waikawa ḡasiḡasi ta tubutubuḡana. 24Bada na taunoyama tauna nam ei kawa riuriu, avedi. Be tauna kivinama e verena banaga matabudi ḡarodie, tauna sibo tauwai katakatai verenama, be piripiri taudamiporedima. 25Bada na taunoyama tauna avedi da ta riuriu tuatuaḡaiena, be tauna yaḡoro mareḡa tauriu tuatuaḡaienama ei katakataidina. Dabudine deḡoda Mamaitua e voiedi da nuedima ta vitaredi be Mamaitua na riukauama tai aninena. 26Inam raḡanine taudi tokare matedima e kaya be Seitan na kwaroma ta vorena. Tauna vutuna na kwaroe ya vunuḡidi be na ḡoane nama ya nawenawedina.

Copyright information for `DWW