Acts 10

Konilias Pita ya kokonena

1Seseria meagainama nopone Rom tauḡoma isanama Konilias ya miamiana. Tauna iḡeiḡeridima adi debama awai isana ‘Itali Deba’ adi torima matanama. 2Tauna na sedama mate yawasana verene a miana banaga Mamaitua tauwai sumaḡenama maika. Tauna banaga waikaruwaḡewaḡedima ya sagusagu kauedi be raḡan matabuna Mamaitua ḡarone ya moimoiragina. 3Raḡan tenaḡa 3 okorokinama, be tauna Mamaitua na aneama matane ya kitana kabe raubonie i kitakita, be anea ya saḡa be ya riuena, “Konilias!”

4Konilias ma nairina ya kita kwase be ya riuna, “Bada, aiyaba?” Be anea tauna ya riuena, “Am moiragi be am waisaguma waikaruwaḡawaḡa banegidima ḡarodie Mamaitua nam nuanama i koana. 5Be yodi tautauḡoma ḡesaudima kwa riuporaḡa nawedina Jopama be Saemon tawai isaisana Pita tai doka verauḡena. 6Tauna Saemon musara kopidima taukwaridima mate ta miamiana, tauna na vadama egasi diane.”

7Raḡanine anea na giuma ya kovikovina, naumeki da ya naḡona. Dabudine Konilias na taunoyama rabui be na tauiḡarama tenaḡa ya riupore nawedina Pita ḡarone. Be uma tauiḡerinama na yawasanama verene ya miamiana banaga Mamaitua tauwai sumaḡenama maika. 8Inam dabudine Konilias yaba matabuna ya tubutubuḡana yai varidi be ya riupore nawedina Jopama.

Pita mataḡomine rauboni ya kita be ya naḡona Konilias ḡarone

(Ap 11:5-12)

9Pomainama suaratopu be taudi meagai diane a tavatavana maika, Pita ya naḡona vada debane
Israel vadedima taudi debatabetabedima, banaga adi kaba waimiamiama.
moiragi aubainama.
10Dabudine tauna kani ya karati be ya ḡoeḡoena da sibo aiyaba ya kani. Be raḡanine tauna na kanima vadae a vovo kaukauena maika, tauna yaba matane ya kitana kabe raubonie i kitakita. 11Tauna e kitana be mara kedanama ya nuaporaḡa be yaba kitanama maika rupu dosinama kawa susunama matabudi 4, kawa susudie a ragaudi be awai dawe dobiḡena dobue, ya kitana. 12Be inam rupunama nopone dobu museridima tabu be tabu a miamiana. Musara kaḡedima 4, musara daredaredima be kiu.

13Dabudine bona ya riuena, “Pita, kwa midisuḡu, inam museridima kwai guridi be kwa kanidi!” 14Be Pita ya paribeena, “Ibewa Bada, nam teneteneḡina! Baninama inam museridima tauma ama waiyawama be nam airaḡan taugu yaba yau waiyawama e kani rubuna.” 15Dabudine bona aniwai rabuinama ya riu munaḡana, “Deḡo yabanama Mamaitua ya riuna da am waiyawama be yodi e riuriuna da nam am waiyawa, vutuna aubainama tam nam kwa riuna ‘yau waiyawa’.” 16Uma kauinama raḡan rabuiteḡa nama ya tubuḡana, muriḡa be rupu a paḡo nawena marae.

17Raḡanine Pita uma kauinama ya kitakitana, yaḡoro baninama yawai nuanoḡonoḡote be tautauḡoma Konilias ya riuriuporedina, taudi Saemon na vadama a banavi be matakedae vada noḡone a midina. 18Taudi a riu rubu be ai taravira da Saemon awai isaisana Pita dobudine e miamia bo ibewa. 19Pita mataḡomine rauboni ya kitakitana, baninama yaḡoro yawai nuanoḡonoḡote be Arua ya riuena, “Saemon, tautauḡoma rabuiteḡa tam konorimma a tavana, 20vutuna aubainama kwa midisuḡu, kwa dobi kwa naḡo be taudi mate ko naḡona, be nam kwa noḡota bekubeku, baninama taugu è riuporedina.”

21Pita ya dobi be tautauḡoma ya riuedi, “Taugu vutuna ko wanewaneguna, aba aubainama koya verau?” 22Dabudine tautauḡoma a paribee be a riuna, “Tauma banaga iḡeiḡeridima adi torima matanama, isanama Konilias ḡarone be kè verauna. Tauna banaga didimanae be Mamaitua tauvivirenama be Jius banegidima matabudi tauna ta vivivivirena. Be anea babau ya riuena da tauna tam sibo yai doka nawem na vadae be aba sibo kuya giue da tauna ya vaiena.” 23Naumeki da Pita tautauḡoma yai doka saḡedi vadae, kani ya utedi be dabudi a kenana. Be pomainama Pita ya midisuḡu be tautauḡoma mate a naḡona. Be tuatuaḡanama ḡesaudima Jopama mate a naḡona.

Pita yodi Konilias na vadae

(Ap 11:13-17)

24Be mainokomḡo raḡanine taudi Seseriama a tavana. Be Konilias na damma be na banaga kauama ya rawateḡeidi da awai raba be Pita na banagama mate a tavana. 25Raḡanine Pita vada nopone ya saḡasaḡana, Konilias ya naḡo bode da kaḡane ya beku be ya rauduneena. 26Be Pita ya soru waimidisuḡu be ya riuena, “Kwa midisuḡu taugu banaga ḡoma maika tam.” 27Dabudine Pita Konilias rabuina vada noponaḡa a giugiu naḡona, be banaga toitoi Pita a miamia rabena, ya banavidina.

28Be Pita ya riuedina, “Taumi koya kataiena da Jius banegidima nam teneteneḡina da eteni banegidima mate tai rawateḡeidi bo ta vakitekitedi. Be yodi Mamaitua yai kataigu da tauna banaga matabuna nuanama e paḡopaḡona, be nam Jius taudiḡa. Vutuna aubainama taugu nam yà riuna banaga ḡesaudima kamai banabanaga. 29Vutuna aubainama raḡanine tam yau riuma kuya riuporena, taugu nam nuaguma i raḡaraḡana, be naumeki da è verauna. Be yodi yài taraviremna: Aba aubainama kuya riuegu da è verau?”

30Dabudine Konilias ya paribee be ya riuna, “Raḡan 4 a kovina taugu yau vadae è mia be suara 3 okorokinama taugu è moimoiragina. Be yai raḡantenaḡe da tauḡoma na garama waimatakanikaninama noḡogue ya midi 31be ya riuna, ‘Konilias! Mamaitua am moiragima ya vaiena be am waisaguma waikaruwaḡawaḡa banegidima ḡarodie Mamaitua nuanama nam i koana. 32Be yodi tautauḡoma ḡesaudima kwa riuporaḡa nawedina Jopama be Saemon tawai isaisana Pita tai doka verauḡena. Tauna Saemon musara kopidima taukwaridima mate ta miamiana, tauna na vadama egasi diane.’ 33Vutuna aubainama taugu am riuma waiḡapa è riuporena be ya vere kauana da tam kuya verauna. Be yodi tauma matabumai kèi rawateḡeimaina, Mamaitua matane be kawai rabana da aba Bada ya riuriuemna kwa giue da ka vaiena.”

Pita vari verenama eteni banegidima ya riuedina

34Dabudine Pita giu yai karena, “Yodi taugu è katai kauena da Mamaitua banaga matabuna nuanama e paḡopaḡona, be nam Jius taudaḡa. 35Be banaga aitauḡa dobu matabuna Mamaitua ta vivivivire be voia didimanidima ta voivoiedina, taudi Mamaitua ewai aninedina. 36Taumi kaite koya kataiena da Mamaitua riu ya riuporena Israel banegidima ḡarodie da tauna suba ya voiena. Be uma riunama, vari verenama Yesu Keriso ya rauguguyena. Be Yesu banaga be yaba matabuna ewai badedina. 37Be uma kauidima Judiama a tubuḡana, be taudi Galilima ai karena Jon na rauguguyama be na waibabataitoma raḡaninama murine. 38Inam raḡanine Mamaitua Arua Babau be rewapana, Nasaret Yesunama ḡarone ya ḡini porena. Dabudine Yesu ya babara naḡo be voia veredima ya voivoiedina be banaga aitauḡa Diaboro yawai badedina naumeki Yesu yai yawasanidina, baninama Mamaitua tauna ḡarone.

39“Be Yesu yaba matabuna Jius adi dobue be Jerusalem nopone ya voivoiedina, tauma adi matamatama. Be tauna vutuna Korosi bogane ai dawe be ai gurina. 40Be Mamaitua raḡan aniwai rabuiteḡane gurie ya kawa midisuḡu munaḡe be ya kawa maḡatarina banaga ḡarodie da a kitana. 41Be nam banaga matabudi ti kitana, be tauwai matamata aitauḡa Mamaitua noḡone ya vinevinedina, taudiḡa a kitana. Be uma banegidima Mamaitua ya vinevinedina inam tauma. Be tauna gurie ya midisuḡu munaḡa be murine tauma tauna mate kè kani be kè tegona. 42Be tauna ya riu vavasaḡemaina da tauma banaga ḡarodie ka rauguguya be ka riuedi da tauma kè katai kauena da tauna banaga yawai yawasanidi be guriguridima adi taurau etarama. 43Peroveta matabudi tauna a giugiuena da tauna vutuna, aitau Yesu isane tawai sumaḡana, tokare Mamaitua adi gewagewama e noḡota porena Yesu isane.”

Eteni banegidima Arua Babau a paḡona

44Raḡanine Pita yaḡoro umanama ya giugiuna, Arua Babau ya yovona taudi aitauḡa dabudi awai beavaiana ḡarodie. 45Be Jius nopone aitauḡa tauwai sumaḡa banegidima Pita mate a veraverauna, taudi a base kauena baninama Mamaitua puyo Arua Babau eteni banegidima ḡarodie ya ḡini porena. 46Taudi a vaie da inam dabudine eteni banegidima bona ḡesaudima nam adi kaba kataiedi a giugiuedi be Mamaitua isanama a kaikai suḡusuḡuna.

Dabudine Pita ya riuna,
47“Taugu è noḡotina da uma banegidima sibo upae tèi babataitodina be nam aitau e riutuaḡaiedi, baninama taudi kaite Arua Babau a paḡona maika tauda.” 48Vutuna aubainama Pita ya riuna da taudi Yesu Keriso isane sibo ai babataitodina. Naumeki da taudi Pita ai baḡana da tauna taudi mate sibo a taumiana raḡan bisanama.

Copyright information for `DWW