Acts 18

Pol Korint nopone

Uma kauidima muridie Pol Aten ya gose pore be ya naḡona Korint. Inam dabudine Jius tauḡominama isanama Akwila ya banavina, tauna Pontasma ya tubuḡana. Tauna na waivima Prisila mate maiḡo ḡoma Italima be a tavana, baninama Sisa Klaudias ya riu vavasaḡana da Jius banegidima Romma ta gosena. Be Pol ya naḡona kitedima aubainama. Be na noyama teneḡinama maika taudi. Vutuna aubainama taudi mate a mia be parai a voivoiedina vada aubaidima.

Be Sabat matabudi sinagog nopone yawai tarapirina, be ya rarau rubuna da Jius be Gurik banegidima sibo nuedima a vitaredina. Raḡanine Saelas be Timoti Masedoniama be a tavana, dabudine Pol parai voienama ya gose be raḡan matabuna Mamaitua riunaḡa ya giugiu nonoḡena, be Jius ḡarodie yawai maḡatarana da Yesu tauna naumeki Tauwai yawasana. Be Jius taudi tauna na giuma a riu virevire be a kunurena. Vutuna aubainama tauna na garae popokau ya rawakurukuruvidi
Popokau ya rawakurukuruvina, baninama adi gewagewama ya ute munaḡedina.
be ya riuedina, “Deḡoda yawasana nam ko banavi, inam taumiḡa ami wavuma. Be wavumima taumiḡa ko paḡo munaḡena be nam taugu yau wavu. Yodi be nokoi ya naḡona taugu yà naḡona eteni ḡarodie.”

Naumeki da Pol sinagog ya dobi pore be ya naḡona Taitos Jastas na vadae sinagog diane. Inam baneginama tauna Mamaitua taurauduneenama. Krispas sinagog tauwai badenama be na vadama banegidima matabudi Bada ai sumaḡena. Be Korint banegidima toitoi nama a vaivaiena, taudi mate ai sumaḡa be a babataitona.

Kupi tenaḡa Pol Bada ya kitana, be Bada umanama ya riuena, “Nam kwa naira, tam naumeki da kwa giugiuna, nam kwai nuatuḡutuḡu, 10 baninama taugu tam mate, be nam aitau tokare e midisuḡu be e raukivi gewegewem. Baninama yau banagama toitoi uma meagaine ta miamiana.” 11 Naumeki da Pol modi tenaḡa be nawaravi 6 dabudi ya mia be Mamaitua riunama banaga yawai katakataidina.

12 Galio tauna Akaia provins nopone yawai primiana raḡanine, dabudine Jius banegidima a rawateḡeidi da Pol a vunuḡi be a verauḡena etara aubainama. 13 Taudi Pol ai wavu be a riuna, “Uma tauḡominama tauna banaga nuedima ya riu vitaredi da taudi Mamaitua a rarau dunee be isanama a kaikai suḡuna. Be tauma ama tarawatuma nam nama ima kenakenana.” 14 Dabudine Pol ḡaubonaḡa sibo giu yai karena be Galio Jius ya riuedina, “Taumi Jius koi beavaia! Deḡoda uma baneginama gewagewa i voiena, naumeki da taugu sibo bonemima è paḡona. 15 Be uma kauinama tauna ya voiena, inam taumi ami waikatakataima na ruvae be ami tarawatuma isedie. Vutuna aubainama uma kauidima taumiḡa koi tarapiriedi be nam taugu yau noyama dabudi ima kenakenana.” 16 Vutuna aubainama tauna anietara vadane be ya tavu dobiḡedina. 17 Dabudine Jius banegidima matabudi sinagog tauwai badenama Sostenes a vunuḡi be Galio noḡone a riḡa yabayababena. Be Galio nam aba i riuena.

Pol ya munaḡana Antiokma.
18 Be tauna Korintma ya mia guratana. Muriḡa na banagama yai kaiwedi be kukakukae, Prisila be Akwila mate a naḡona Siriama. Muriḡa da ya geruna tauna Kenkeriama debanama a maku porena, na saugama
Raḡanine banaga Mamaitua ḡarone a sausaugana, taudi debedima nam ti tomtomna. Be raḡanine sauga ya kovikovina, naumeki da debedima a makumaku poredina.
Mamaitua ḡarone aubainama.
19 Taudi Epesesma a tava be dabudine Pol Prisila be Akwila ya gosedi be ya naḡona sinagog nopone be Jius banegidima mate ai tarapirina. 20 Dabudine Jius banegidima tauna ai baḡana da mate a taumia gurata be tokare sibo ya naḡona. Be tauna ya tuaḡaina. 21 Naumeki da yai kaiwedi be ya riuedina, “Deḡoda Mamaitua e ḡoeguna, naumeki da tokare yà verau munaḡana.” Be dabudine tauna Epeses ya gose be kukakukae ya naḡona. 22 Raḡanine tauna Seseriama ya tavana, tauna ya saḡana Jerusalemma Mamaitua na damma waikaiwedima aubainama, be muriḡa tauna ya dobi ya naḡona Antiokma.

Pol na vaḡaima wairabuiteḡanama

Apolos ya naḡona Epesesma

23 Pol dabudine Antiokma ya taumia guratana. Muriḡa uma dobunama ya gose be tauna ya babara naḡona meagai da meagai, Galesia be Pirigia provinsdima nopodiḡa, be tauwai muriwatana matabudi ya voiedi da taudi ai rewapanana.

24 Inam raḡanine Jius tauḡominama tenaḡa isanama Apolos, ya verauna Epeses meagaine. Tauna Alexandriama ya tubuḡana, be tauna taugiuyaḡayaḡa be girugiruminama poranama tauna ya katai kauena. 25 Be tauna Bada Yesu na yawasanama kedanama a giu kauena. Be na giuma vaiedima ai rewapana vavasaḡana. Avedi da tauna Jon na babataitoma taunaḡa ya kataiena, be yaḡoro Yesu na kauama ya giu yaḡeyaḡedina. 26 Tauna ma raudebatorana sinagog nopone ya giuna. Raḡanine Prisila be Akwila tauna na giuma ta vaiena be taudi a riue be ai doka nawena adi vadae. Be dabudine taudi Mamaitua na yawasanama kedanama Apolos a giu yaḡena.

27 Raḡanine Apolos Akaia naḡonama ya waitaina, naumeki tauwai sumaḡa Epesesma taudi leta a girumina Akaiama tauwai sumaḡa ḡarodie da raḡanine Apolos dabudine e tavana inam taudi nimedie. Apolos na kaba tavama raḡanine, tauna tauwai sumaḡa ya sagu kauedina, waikatakatai puyonama tauna ḡarone aubainama. 28 Be na giuma wairewapana vavasaḡidie Jius banegidima adi giuma patara nopodie ya riḡedina, be tauna girugiruminama porane ḡarodie yai maḡatarana da Yesu tauna naumeki Tauwai yawasana.

Copyright information for `DWW