Acts 9

Sol na yawasanama ya vitarena

(Ap 22:3-16; 26:9-20)

Inam raḡaninama teneḡine Sol yaḡoro nuanama yai medi kaua be ya riuna da Bada na tauwai muriwatanama ei guridina. Vutuna aubainama tauna ya naḡo pirisi adi badama ḡarone be yai baḡana da pirisi adi badama leta sibo ya girumidina sinagog Damaskasma aubaidima da sinagog banegidima sibo Sol a sagu be Yesu na kauama tauwai muriwatanenama, tautauḡomidi be waiwaividima a banavidi da sibo a vunuḡidi, a panidi be muriḡa Sol sibo ya verauḡedina Jerusalemma.

Raḡanine Sol Damaskas meagainama diane ya tavatavana, yana marae yai raḡantenaḡe be yai yana kwa vivirona be dabudine ya beku da doḡae ya ravuse da e vaiena be bona marae ya riuna, “Sol, Sol, aba aubainama kwa raraukivi gewegewegu?” Sol yai taravirana, “Tam aitau, Bada?” be Yesu ya paribeena, “Taugu Yesu vutuna kwa raraukivi gewegeweguna. Yodi kwa midisuḡu be kwa naḡona meagaie, be dabudine ta riuem da aba kwa voiena.”

Tautauḡoma Sol mate naḡonaḡodima, dabudine a midi be ai nuadau kwasana, baninama taudi bona a vaiena be nam aitau ti kitana. Naumeki Sol ya midisuḡu munaḡa da sibo yai kitana be matanama yai kupikupi da nam aba i kita. Naumeki da nimane a kaididi nawena Damaskasma. Be ma matapotapotana, nama ya miana raḡan rabuiteḡa be tauna nam aiyaba i kani bo i tego rubuna.

10 Damaskas nopone tauwai muriwatana tauḡoma tenaḡa isanama Ananaias ya miamiana. Be Bada ya maḡatara da ya yoko be ya riuna, “Ananaias!” Be tauna ya riuna, “Bada, taugu umanema.” 11 Be Bada ya riuena, “Kwa midisuḡu be kwa naḡo keda tawai isana ‘Keda-Didimana’. Be kwa naḡona Judas na vadae be dabudine Tasus tauḡominama isanama ‘Sol’ kwa wanena. Tauna dabudine e moimoiragina, 12 be matane rauboni ya kitana da tauḡoma isanama ‘Ananaias’ vadae ya saḡana, be nimanama debane ya biridina da tauna matapotapotanama kabe iwai kita munaḡa.” 13 Dabudine Ananaias ya paribee be ya riuna, “Bada, uma tauḡominama na kauama toitoi è vaiedina, da tauna voia gewegewedima toitoi ya voiedina am banagama Jerusalemma ḡarodie. 14 Be yodi pirisi adi babadama rewapana a ute be uma dabudine tauna ya tavana da aitauḡa tam isame tawai sumaḡana sibo ya vunuḡidi be ya panidina.” 15 Be Bada ya riuena, “Kwa naḡo, baninama uma tauḡominama è vinena yau noyama anivoienama, da tauna isaguma e kiroḡi be ei babarina eteni banegidima, guyaguyau be Israel banegidima ḡarodie. 16 Be taugu yài kataina da tauna nema ei nuatoitoi bakona, taugu isaguma aubainama.”

17 Dabudine Ananaias ya naḡo da vadae ya saḡa be nimanama Sol debane ya sivudi be ya riuna, “Tuai Sol, Bada Yesu, vutuna kedae ya maḡatarana raḡanine, tam uma dobudine kuya veraverauna, tauna ya riuporeguna ḡarome da tam kwai kita munaḡa be Arua Babau nopomma ei moḡavumna.” 18 Be yai raḡantenaḡe da yaba kitanama maika kabe iyana veveḡinama matane i bekubeku, dabudine be yai kita munaḡana. Naumeki da Sol ya midisuḡu be ai babataitona. 19 Tauna ya kanikanina, dabudine tuninama ya bagibagi munaḡana.

Sol Damaskasma rauguguya yai karena

Sol tauwai muriwatana mate Damaskasma raḡan bisanama a taumiana.
20 Be dabudine tauna synagog nopodie rauguguya yai karena da Yesu tauna Mamaitua Natunama.

21 Be aitauḡa dabudine tauna a vaivaiena, taudi a nuababaḡa be ai taravirana, “Uma tauḡominama vutuna kabe tauwai sumaḡa Jerusalem nopone i vunuvunuḡidi? Be uma dabudine ya tavana da tauwai sumaḡa kabe e panidi be e verauḡedi pirisi adi babadama ḡarodie.”

22 Naumeki da Sol na rauguguyama yawai rewapana be tauna Jius banegidima Damaskasma miemienidima ya tainuababaḡidina, baninama tauna yai kataidi da Yesu tauna Tauwai yawasana, be taudi nam teneteneḡidi da sibo a riuḡare munaḡe. 23 Raḡan toitoi muridie be Jius banegidima ai rawateḡeidi be oga a taraḡina da Sol sibo ai gurina. 24 Be Sol adi ogama ya vaiena. Be taudi kupi da suara meagai ganaganakukunama kededima matedie a bodabodamana da Sol sibo a vunuḡi be ai gurina. 25 Be kupi tenaḡa tauwai muriwatana taudi Sol siriga nopone a boru be garigari bogane gaure ai dawe dobiḡena.

Sol ya naḡona Jerusalemma

26 Raḡanine Sol ya naḡona Jerusalemma be e raurubuna da Yesu tauwai muriwatanenama sibo ya rawakapudina, be taudi matabudi Sol a naire be nam ti sumaḡena da tauna tauwai muriwatana. 27 Be Banabas tauna Sol yai doka saḡena apasol ḡarodie be na gututuma ya riuedi da nema kedae tauna Bada Yesu ya kita be mate ai giuna. Be muriḡa tauna Damaskasma Yesu isane nam ma nairina i rauguguyana. 28 Dabudine taudi Sol mate Jerusalemma a miana be ma raudebatorana Bada Yesu isanama ya rarau guguyena. 29 Be tauna Jius banegidima Gurik bonane taugiunama mate a giu be ai saḡasaḡana. Be taudi a ḡoeḡoena da sibo Sol ai gurina. 30 Be raḡanine tauwai sumaḡa nama a vaivaiena, taudi Sol ai doka dobiḡena Seseriama be dabudine a riupore nawena Tasusma.

31 Naumeki da dabudine Mamaitua na damma, Judia, Galili be Samaria nopodiḡa ḡarodie suba ya kenana. Be taudi ai rewapana be a miana Mamaitua a vivivivirena. Be Mamaitua na damma sievinama ya moramorabana, baninama Arua Babau ya duḡudina.

Pita Aneas yai yawasanina

32 Pita dobu matabuna ya babababara naḡona. Raḡan tenaḡa tauna ya naḡona Lidama, banaga babaudima vakitedima aubainama. 33 Dabudine tauna tauḡoma isanama Aneas ya banavina. Inam tauḡominama tuera ya paḡo be na kaba kenae ya kenana modi sievinama 8 a kovina. 34 Be Pita ya riuena, “Aneas! Yesu Keriso ewai yawasanimna. Kwa midisuḡu be am gunima kwa nokudi.” Naumeki da tauna waiḡapa ya midisuḡuna. 35 Be Lida be Saron banegidima matabudi Aneas a kitakitana, naumeki da nuedima a vitarena Bada ḡarone.

Pita waivi gurigurinama ya kawa midisuḡuna

36 Jopa meagaine tauwai muriwatana waivinama tenaḡa isanama Tabita ya miamiana. Tauna isanama Gurik bonane a vitare da Dokas. Tauna raḡan matabuna vere ya voivoiedina, be banaga waikaruwaḡewaḡedima ya sagusagudina. 37 Raḡan tenaḡa tauna ya sida be ya gurina. Naumeki da banaga ḡesaudima tubuḡinama a koḡana, baninama adi vaivaima nama. Be vada vatavatara rabui nopone be debane vatarine a boruna. 38 Jopa tauna Lida meagainama diane. Be raḡanine tauwai muriwatana ta vaiena be Pita tauna Lidama, naumeki da taudi tautauḡoma rabui a riuporedina, be taudi Pita ai baḡa be a riuena, “Naumeki bo ibewa da tam yodi sibo kuya verauna ama meagaie”

39 Naumeki da Pita ya midisuḡu be taudi mate a naḡona. Raḡanine tauna dabudi ya tavatavana, taudi Pita ai doka saḡena debane vatarine. Be kaiyababa matabudi ma ḡabeḡabedi Pita ḡarone a tava, be kwama be gara, Dokas ya popopopodina ai kataina raḡanine, tauna ma mienina. 40 Dabudine Pita matabudi ya tavu dobiḡedi be tuapikane ya raupari be ya moiragina. Naumeki da tauna guri ḡarone yai tauvitare be ya riuna, “Tabita, kwa midisuḡu!” Dabudine matanama yai kita be Pita ya kitakitana raḡanine, tauna ya midisuḡu be ya miana. 41 Nimane ya kaididi be ya soru waimidisuḡuna. Be muriḡa Pita banaga babaudima be kaiyababa ya yokoedi da Tabita yawayawasaninama ḡarodie ya verauḡena.

42 Inam kauinama Jopa nopone banaga matabudi a vaiena, be banaga toitoi Bada ḡarone ai sumaḡana. 43 Be Pita Jopama ya miana raḡan toitoi Saemon mate. Saemon tauna musara kopidima taukwaridima.
Tauna musara kopidima ya kwaridi be gara ya voivoiedina.


Copyright information for `DWW