Ephesians 5

1Taumi Mamaitua na sedama ewai nuapaḡoemina. Vutuna aubainama taumi tauna maika sibo koya tubuḡana. 2Be wainuapaḡoe sibo koya miana maika Keriso yai nuapaḡoeda, be dà gewagewama aubainama ya gurina. Be Keriso ya gurigurina, inam tipa verenama Mamaitua ḡarone ya voiena, tauda aubaidama.

3Ko kita kaua da nam banaga badabadaridima, bo gewagewa banegidi, bo waigogo banegidima nopomie ta mia. Inam kauidima gewegewedima Mamaitua na damma ḡarodie nam sibo a kena. 4Be taumi nam sibo uma yabedima koya voiedi: waisabona, bua giudima, bo tarakori gewegewedie koya tarakori. Inam yabedima sibo avedi, be taumi sibo raḡan matabuna Mamaitua koyawai kaiwena. 5Taumi uma kauinama ko katai kauena: banaga aitauḡa badabadaridima, bo yawasana miremiredima tauvoiedima, bo waigogo banegidima, inam nama baneginama nam na gabuma Keriso be Mamaitua adi waiguyauma nopone ima kenakenana. Waigogo banegidima inam kokoitau taurauduneedima, baninama taudi uma dobunama purepuredima ta rarau duneedina. 6Ko kita kaua da nam aitau giu kaikaiyovudie e boru waideḡemi, baninama inam kauidie tokare Mamaitua na medima dosinama e yovona banaga rawarawaḡaiḡaidima ḡarodie. 7Vutuna aubainama inam kauidie taudi mate nam koi popo. 8Baninama taumi boni tadiwanawanae koya miamiana, be yodi taumi Bada na yanae ko miamiana, vutuna aubainama taumi naumeki da yana banegidima adi yawasanae nama sibo koya miana. 9Be yana na votama inam vere, didimana be riukaua.

10Vutuna aubainama taumi sibo koya raurubu gurata da Bada na ḡoanama yawasanidima sibo koya katai kauedina. 11Be tadiwanawana na kauama nam sibo koya voiedi. Inam yabedima nam banibiribiridi, be taumi sibo banaga koyai kataidi da inam yabedima, taudi yaba gewegewedima. 12Inam yabedima banaga rawarawaḡaiḡaidima semoe ta voivoiedina, be giuedima yai tunimayamayaḡa kauana. 13Be raḡanine inam yabedima yanae ta maḡatarana, tokare banaga matabudi ta kitedi be ta kataiedi da inam yabedima matabudi gewagewa. 14Be raḡanine voia gewegewedima yanae ta maḡatarana, inam raḡanine inam voiedima gewegewedima tokare tai kavena. Vutuna aubainama banaga umanama a riuna:

“Tam gurie kenakenamma
kwa midisuḡu
be Keriso ei yanam.”

Arua na rewapanae ko miana

15Be ami yawasanae ko kita kauemi da nema ko miamia bako. Nam banaga buebuedima maika ko mia, ibewa da nuauyauya banegidima adi miane ko miana. 16Uma raḡaninama e kenakenana da Mamaitua na noyama ko voiena. Be yodi gewagewa raḡandima, vutuna aubainama ko kita kaua, da inam raḡandima veredima nam koi yakaredi. 17Vutuna aubainama nam koi taukoakoa, avedi, be Bada na ḡoanama ko kataiena. 18Nam ko tego bua be tegobuanama e voiemi da ami yawasanama e kawa gewagewa. Ibewa da Arua Babau sibo nopomima ya moḡavuna, 19be Bada riune be sare mate koi kawa duḡu vivira. Be mate sibo koyai gita be Arua saredima sibo nuemima nopone koya riḡeriḡedina Bada ḡarone. 20Raḡan matabuna Tamadama Mamaitua sibo koyai kaiwena yaba matabuna aubainama dà Badama Yesu Keriso isane.

Tautauḡoma be adi waiwaivima

21Keriso vivirenama aubainama ami banagama ami banagama mate koi kawa vivira be ko voteyeteyedina. 22Taumi waiwaivi ami tautauḡomama ko viviredi be ko voteyeteyedina, Bada Yesu ko vovo teyeteyena maika. 23Baninama tauḡoma tauna vutuna waivi debanama. Uma kauinama teneḡinama nama Keriso tauna ekalesia debanama. Be ekalesia tauna vutuna Keriso tubuḡinama. Be Keriso tauna vutuna ekalesia tauwai yawasaninama. 24Vutuna aubainama taumi waiwaivi ami tautauḡomama ko viviredi, be ko voteyeteyedina, maika ekalesia Bada Yesu ta vovo teyeteyena nama.

25Taumi tautauḡoma ami waiwaivima koi nuapaḡoedina, maika Keriso ekalesia yai nuapaḡoedi be, tauname na yawasanama yai uta munaḡena. 26Mamaitua riune Yesu upae
Uma upanama baninama inam waibabataito.
ekalesia ya koḡedi, be ya voiedi da tauna na banagama a tubuḡana.
27Tauna nama ya voiana da ekalesia kitanama e vere vavasaḡana aubainama, nam mira, bo nam pire, bo nam aba gewagewa ḡesau ḡarodie e kena. Ibewa da taudi babau. 28Inam kauinama teneḡine taumi tautauḡoma sibo ami waiwaivima koyai nuapaḡoedina, maika nema taumi tubuḡimima nuenuemima e paḡopaḡona nama. Baninama deḡoda am waivima kwai nuapaḡoena, inam tamḡa kwawai nuapaḡo munaḡemna. 29Nam aitau tenaḡa taunaḡa tubuḡinama ima tuatuaḡaiena. Ibewa da tauna tubuḡinama ewai kani bagibagi be e raberabe kauena, maika Keriso ekalesia ḡarone nama e voivoiana, 30baninama tauda ekalesia inam Keriso tubuḡinama.

31Vutuna aubainama girugiruminama porane umanama ya riuna: “Tauḡoma tamanama be tinanama e gosedi be na waivima mate tai rawateḡeidi da taudi rabui inam tubuḡa tenaḡa.” 32Inam giunama baninama ya moraba kauana. Baninama uma giunama ewai kataidana da tauda ekalesia be Keriso inam tubuḡa tenaḡa. 33Vutuna aubainama yà riuriu munaḡemina: Taumi tautauḡoma sibo ami waiwaivima koyai nuapaḡoedina, maika nema taumi tubuḡimima nuemima e paḡopaḡona nama. Be waiwaivi taumi sibo ami tautauḡomama koya viviredina.

Copyright information for `DWW