Ephesians 6

Seda be adi dosima

1Seda taumi Keriso ḡaroḡaronama aubainama, ami dosima ko voteyeteyedina. Inam kaua verenama. 2Girugiruminama porane umanama ya riuna, “Tamamma be tinamma kwa viviredina!” Inam riuvavasaḡine, Mamaitua sauga mate ya boru dokena. 3Be sauga inam umanama, “Tam tokare uma dobune yaba matabuna ḡarone am yawasanae e verena, be niura kai daudaunama kwa raukaisaḡana.”

4Be taumi tametamedima ami sedama nam ko voiedi da ko kawa nuaboyedi bo ko kawa nuamedimedidi. Ibewa da taumi kaua veredima ko voiedina Mamaitua matane be koi katakatai yaḡedi be Bada riune koi giunidina.

Taunoya adi babadama sibo a viviredina

5Taumi taunoya ami babadama uma dobune ko viviredi be ko voteyeteyedina, nuemima tabutabune maika nema Keriso ko vovo teyeteyena nama. 6Taumi nam ami babadama anitai nuaveredima aubaidima ta kitekitemi be noḡonairidie ko noyanoya. Inam avedi, be taumi raḡan matabuna nuemima tabutabune ko noyana, Bada Yesu anitai nuaverenama aubainama. 7Raḡan matabuna ma nuaverem noya ko voiena, baninama inam nam banaga ḡoma aubainama koma noyanoyana, ibewa da inam Bada matane tauna aubainama ko noyanoyana. 8Be ko noḡoti da Bada tokare banaga tenatenaḡaḡa na noyama ruvane maesa e utena, avedi da tam taunoya bo taunoya na badama.

9Be mate taumi babada ami taunoyama ko rabe kauedina, be nam ko riuwai nainairidi. Baninama taumi be taunoya, taumi matabumi ami Badama tenaḡa, tauna vutuna marae e miamiana. Be tauna matane taumi matabumi inam teneḡimima.

Mamaitua iḡara taragaidima ya uteutemina ko kotedina

10Yodi yau giuma damonama inam, Bada na rewapanama dosine taumi koi rewapanana. 11Mamaitua iḡara taragaidima ya uteutemina matabudi ko kotedi, be ko midi da bagibaginaḡa, yodibe Seitan na kaiyovuma gewegewedima koi ḡaviedina. 12Tauda uma dobune nam banaga ḡoma tamawai ḡaviedina, ibewa. Tauda arua be penama gewegewedima miamia moisiridima, vutudi tàwai ḡaviedina. Taudi vutudi adi babadama, be rewapana ḡesaudima mate uma dobunama waikupikupinama tawai badena, aubainama tàwai ḡaviedina.

13Vutuna aubainama Mamaitua iḡara taragaidima ya uteutemina, matabudi ko ragaudi da tunimie ta saḡa rovona, yodibe gewagewa e tavatavana raḡanine, taumi Seitan koi ḡaviena. Inam raḡanine taumi tokare nam ko beku, be yaḡoro ko midina. 14Vutuna aubainama ko midi da bagibaginaḡa be riukaua ko paḡo be bogemie koi boretaiena, be Mamaitua na didimanama ko paḡo da nuakademima koi rauḡaḡarina. 15Raḡan matabuna ko vokaukauana vari verenema rauguguyenama aubainama. Be banaga sibo koya riuedi da Mamaitua na subae a miana. Uma vokaukauinama inam maika ami kaḡasumama ko vovo kaukauedina, naḡo aubainama. 16Be mate waisumaḡa ko paḡo da ami guduma, aniwai rauḡaḡarimima aubainama. Inam gudune taumi tokare Seitan na keama menarageragetinama e veraverauna ko kati gabana. 17Be ami yawasanama Bada ya uteutemina koi kunuboboe. Be Mamaitua riunama ko paḡona, inam vutuna Arua Babau na iḡarama kwatikwatinama. 18Be raḡan matabuna Arua Babaue ko moiragina, be ami ḡoanama na ruvae Mamaitua ḡarone sagu koi baḡena. Raḡan matabuna koi neneḡanana ami moiragie, tauwai sumaḡa matabudi aubaidima.

19Be taugu mate aubaiguma ko moiragi da ma raudebatoragu vari verenama waimoisirinama yà rauguguyena. 20Taugu yodi a panigu da dibure yà miamiana, be ko moiragina aubaiguma da taugu yaḡoro ma raudebatoragu vari verenama yà rauguguyena. Inam taugu yau noyama.

Pol na waikaiwama

21Taugu Taikikas è riuporena ḡaromie. Tauna banaga patupatutunama Bada matane, be mate nuaguma taupaḡonama. Taugu nema yà miamia bakona, tauna tokare yaba matabuna ei varimina. 22Vutuna aubainama taugu è riuporena ḡaromie da nema yà miamia bakona sibo yai varimi da koya kataiena, be mate tauna e duḡumina.

23Taugu Tamadama Mamaitua be dà Badama Yesu Keriso yàwai baḡedina da suba, wainuapaḡo be waisumaḡa sibo a utemina. 24Be mate adi raukiviverema taumi aitauḡa Yesu Keriso kowai nuapaḡo nonoḡena sibo a utemina. Uma yau giuma damonama.

Copyright information for `DWW