John 1

Riu yai rawabanagana

1Boni pakane muriḡa da dobu ya tubuḡana, Riu taunaḡa ya kenakenana. Be Riu tauna Mamaitua mate. Be inam Riunama vutuna tauna Mamaitua. 2Inam Riunama tauna boni pakane Mamaitua mate a miamiana. 3Inam Riune yaba matabudi a tubuḡana. Be tauna ibewa, yaba yodi ta kenakenana tokare nam a tubuḡa. 4Tauna ḡarone yawasana ya kenakenana. Be inam yawasaninama vutuna banaga adi kodamma. 5Be inam kodamnama tadiwanawanae e yanayanana, be tadiwanawana nam teneteneḡina da inam kodamnama sibo ya suragaba.

6Be Mamaitua banaga tenaḡa ya vinena isanama Jon, 7be ya riu pore da banaga ḡarodie inam kodamnama e giuena, be inam giune banaga matabudi sibo ai sumaḡa. 8Jon tauna nam kodam. Ibewa, tauna ya verauna kodamnama e rauguguyena. 9Riukaua kodamnama ya veraverauna dobue, vutuna banaga ewai yanedina.

10Tauna vutuna dobu be yaba matabuna ya voiedina. Be tauna dobue ya miamiana raḡanine, banaga yaḡoro tauna a nuababaḡena. 11Tauna ya yovona na dobue, na banaga ḡomama ḡarodie, be taudi nam ti aninena. 12Be aitauḡa tauna ai anine be isane awai sumaḡana, taudi vutudi yai aninedi da Mamaitua natunatunama a tubuḡana. 13Taudi nam banaga kosinine ti tubuḡana. Be taudi nam tubuḡa na ḡoane bo banaga na ḡoane ti tubuḡana, ibewa da Mamaitua ḡarone a tubuḡa vitarana.

14Riu yai rawabanaga be ḡarode dobue ya miana. Tauna raukivivere be riukaua noponama ya moḡavuna. Be Mamaitua na neneḡarama matabuna nuanuanama Natunama tenaḡa ḡominama ya uteutena tauma kè kitana.

15Jon inam baneginama vutuna ya rauguguye be ya riuna, “Uma baneginama vutuna boni umanama è riuriuemina, ‘Banaga murigue e veraverauna tauna ya saḡa vavasaḡana, nam maika taugu. Baninama muriḡa da taugu è tubuḡana, tauna boni nama miemieninama.’”

16Be na raukiviveree tauna vere toitoi tabu be tabu ya utedana, 17raukivivere be riukaua Yesu Kerisoe a verauna. Be Mousis tauna tarawatu taunaḡa ya utedana. 18Nam aitau airaḡan Mamaitua i kita rubuna, be Natunama tenaḡa ḡominama tauna vutuna Mamaitua, Tamanama nuanuane miemieninama, vutuna Mamaitua ḡarode yai maḡatarina.

Jon tauwai babataito Keriso varinama e rarau guguyena

(Mt 3:1-2; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18)

19Jerusalemma Jius babadidima taudi pirisi be Livait banegidima a riupore nawedina Jon ḡarone, da ai taravire be sibo a kataiena tauna aitau. 20Be Jon riukaue ya paribeedi be ya riuna, “Taugu nam Tauwai yawasana.”

21Dabudine taudi ai taravira munaḡena, “Be tam aitau? Peroveta Elaija, bo?” Be tauna ya riuna, “Ibewa.” Be taudi ai taravira munaḡena, “Mamaitua ya sausaugena peroveta raḡan damone e tavana, vutuna tam, bo?” Be tauna ya riuna, “Ibewa.”

22“Be yodi tam aitau? Tam giu baninama kwa ute yaḡemai be tauma ka paḡo da ka munaḡe be tauriuporemaima kai varidina. Tam nema kwa noḡonoḡota bakem, tam aitau?” 23Be tauna ya paraibeedi be peroveta Aisaia na giue ya riuedina,

“Taugu vutuna banaga dobu kavakavane bonanama dosine umanama e riuriu, ‘Bada na kedama ko kawa didimani.’”
24Dabudine Parisi adi banagama a riuriuporedina Jon waitaravirenama aubainama. 25Taudi Jon ai taravire be a riuna, “Deḡoda tam nam Keriso bo Elaija bo Mamaitua peroveta ya sausaugena, naumeki da aba aubainama tam yodi banaga kwawai babataitodi?”

26Be Jon ya paribeedi be ya riuna, “Taugu upae yàwai babataitona be banaga tenaḡa poumie nam ko kataiena, 27tauna vutuna tokare murigue e tavana, be taugu nam veregu da tauna na kaḡasumama yà kaiporaḡa.” 28Inam kauidima matabudi Betenima a tubuḡana, upa Jodan be noaḡo nevane. Inam dabudine Jon banaga yawai babataitodina.

Mamaitua Na Sipuma Yesu

29Pomainama Jon Yesu ya kitana, ḡarone ya veraverauna, be Jon ya riuna, “Ko kita, tauna vutuna Mamaitua Na Sipuma. Banaga sipu natunama ta vunuḡi be ta tipatipana, nama Mamaitua Na Sipuma yai utaena da banaga adi gewagewama dobue e koḡa poredina. 30Uma baneginama vutuna boni taugu umanama è riuriuemina, ‘Banaga murigue e veraverauna, tauna ya saḡa vavasaḡana, nam maika taugu. Baninama muriḡa da taugu è tubuḡana, tauna boni nama miemieninama.’ 31Noḡone taugu nam e kataiena da aitau Keriso, be taugu è verau be upae banaga èi babataitodina da tauna Israel banegidima ḡarodie e maḡatarana.”

32Be Jon umanama ya riuna, “Taugu è kitana Arua Babau marae be ya yovona kiu gabubu maika, be Yesu debane ya miana. 33Noḡone taugu nam e kataiena da tauna Keriso be Mamaitua taugu upae waibabataito aubainama ya riuriuporeguna raḡanine, umanama ya riueguna, ‘Tam tokare Arua kwa kitana e yovo be banaga aitau debane e miana, tauna vutuna tokare Arua Babaue ei babataitona.’ 34Taugu uma kauinama nama è kitana Yesu ḡarone ya tubuḡana. Vutuna aubainama yà riuriu kauemina da tauna vutuna Mamaitua Natuḡominama.”

Yesu tauwai muriwatana dokenama

35Pomainama Jon ya tava munaḡa be na tauwai muriwatanama rabui mate a midimidina. 36Be raḡanine Jon e kitana be Yesu dianaḡa ya naḡonaḡona, inam dabudine tauna ya riuna, “Ko kita, tauna vutuna Mamaitua Na Sipuma.” 37Be Jon na tauwai muriwatanama rabui inam riunama a vaivaiena raḡanine, taudi Yesu ai muriwatanena.

38Dabudine Yesu yai tautinamuri da taudi ya kitedi be yai taraviredina, “Aba ami ḡoana?” Be taudi a paribee be a riuna, “Rabai, tam deḡo dabudine am kaba mia?” (Giu ‘Rabai’ baninama inam ‘Tauwai katakatai’) 39Be Yesu ya riuedina, “Ko verau ko kita.” Naumeki da 4 okoroki nama taudi tauna mate a naḡona na kaba miae be dabudine a mia kupina.

40Inam tauwai muriwatanidima rabui, be tauḡoma tenaḡa isanama Endru, tauna Saemon Pita tuaḡanama. 41Dabudine Endru aba ya voiena inam noḡone ya naḡo tasinama Saemon ya wane, be ya riuena, “Tauma Mesaia kè banavina.” Mesaia baninama inam Keriso.

42Naumeki da Endru Saemon yai doka verauḡena Yesu ḡarone, be Yesu Saemon ya kita be ya riuena, “Tam Saemon, Jon natunama be yodi tokare yài isamna ‘Kipas’ inam baninama ‘Pita’.”
Riu ‘kepas’ be ‘Pita’, inam baninama ‘yeku’.


43Pomainama Yesu Galili naḡonama yai taina. Be kedae tauna Pilip ya banavi be ya riuena, “Kwai muriwatanegu!” 44Pilip tauna Betsaida baneginama maika Endru be Pita.

45Naumeki da Pilip Nataniel ya banavi be ya riuena, “Tauma Tauwai yawasana kè banavina. Inam Nasaret Yesunama Jousep natunama. Tauna vutuna Mousis na tarawatue be peroveta adi bukae a girugirumina.” 46Be Nataniel yai taravirena, “Tam aitau ya riuem da tokare Nasaretma
Peroveta a riuriuna da Tauwai yawasana tokare Betliemma e tubuḡana, be nam Nasaretma.
vere e tubuḡa?” Be Pilip ya riuena, “Kwa verau be kwa kita.”
47Be Yesu e kitana, be Nataniel tauna ḡarone ya veraverauna. Dabudine Yesu ya riuna, “Uma riukaua Israel baneginama, tauna nam kaiyovu nopone ima kenakenana.” 48Dabudine Nataniel Yesu yai taravirena, “Tam nemanama taugu kuya katai bakegu?” Be Yesu ya paribeena, “Taugu tam kai damaya pakane è kitamna, muriḡa da Pilip ya riuem be koya verauna.” 49Dabudine Nataniel Yesu ya riuena, “Tauwai katakatai, tam riukaua Mamaitua Natunama, be Israel guyaunama tam.”

50Be Yesu ya riuena, “Tam kai damaya pakane è kitam be è riuemna aubainama kuyai sumaḡa, bo? Be nam inam vutunaḡa, tam yaba ḡesaudima dosidima mate tokare kwa kitedina. 51Be yà riuriu kauemina da taumi tokare ko kitana mara e nuaporaḡa be Mamaitua na aneama ta saḡasaḡa be ta yovoyovona Banaga Natunama ḡarone.”

Copyright information for `DWW