Luke 15

Sipu kwakokwakonama wainasinama

(Mt 18:12-14)

1Dabudine teks tautamina be gewagewa banegidima ḡesaudima mate Yesu waibeavaienama a tavana. 2Be Parisi be tarawatu tauwai katakataidima momodu ai kare be a riuna, “Uma baneginama ko kita, tauna banaga gewegewedima ei aninedi be mate ta kanikanina.”

3Vutuna aubainama Yesu uma wainasinama ya riuedina, 4“Deḡoda tam aitau am sipuma 100 be tenaḡa i kwakona, tam tokare aba sibo kuya voie? Tam tokare sipu 99 gabu verene kwa gosaḡa be kwa naḡo da tenaḡa kwa wanena, be kwa banavi da naumeki. 5Be kwa banavina raḡanine, tam ma nuavereverem ragame kwa boru 6be kwa kiroḡa nawe munaḡena am vadae. Be dabudine am banagama kwa riu gogonidi be kwa riuedina, ‘Tài nuavere tenaḡana, baninama yau sipuma ya kwako be è banavi munaḡena.’ 7Yà riuriuemina da uma kauinama teneḡinama nama marae, deḡoda banaga gewagewanama tenaḡa na noḡotama e vitarena, tauna debane tokare nuavere dosinama e tubuḡana. Be nam banaga 99 maika, taudi noḡota vitara nam tima ḡoeḡoena, baninama taudi ta noḡonoḡotina da kabe banaga didimanidi.

Sirin taitaikuruvinama wainasinama

8“Bo waivi tenaḡa ḡarone sirin matabudi 10. Be deḡoda tenaḡa i taikuruvina, tauna tokare aba sibo ya voie? Tauna kodam ya gabu, be vada ya rauḡiriḡiri be yai wanawana kauana, ya banavi da naumeki. 9Be ya banavina raḡanine, na banagama ya riu gogonidi be ya riuedina, ‘Tài nuavere tenaḡana, baninama yau sirinma taitaikuruvinama è banava munaḡena.’ 10Yà riuriuemina da uma kauinama teneḡinama nama deḡoda gewagewa baneginama tenaḡa na noḡotama e vitaredina, tokare Mamaitua na aneama tai nuavere kauana.”

Tauḡoma kwakokwakonama wainasinama

11Yesu na giuma ya kaiwatani be ya riuna, “Tauḡoma tenaḡa be natunatunama tautauḡomidima rabui. 12Be tauḡoma natunama tautasinama tauna tamanama ya riuena, ‘Mamai, taugu yau sikerema kwa utegu.’ Naumeki da tamanama mane ya sikeredi da tauna na sikerema ya utena.

13“Naumeki da raḡan ḡaubonaḡa be gomana tautasinama na sikerema ya ragaudi be ya naḡona wari dobue. Be dabudine bua na miae ya mia be na sikerema matabuna yai yakaredina. 14Raḡanine na sikerema matabuna yai kovina murine, inam dobunama meiḡara raḡaninama ya tavana, be tauna wainuatoitoi yai karena. 15Vutuna aubainama tauna ya naḡona inam dobunama baneginama ḡarone noya aubainama. Naumeki da dobunama baneginama tauna ya riupore nawena na bawama rabedima aubainama. 16Dabudine tauḡoma kani ya karati be bawa adi kanima sibo ya kanina, be yosi taupakinama nam i aninena.

17“Inam raḡanine tauḡoma noḡota debane ya saḡasaḡana, be tauna ya riuna, ‘Tamaguma ḡarone taunoya toitoi be taudi ḡarodie kani ya toi vavasaḡana, be nam tima kanikani rovodina, be taugu uma dabudi yà miamia kanigurina. 18Taugu yà midisuḡu be yà munaḡana tamaguma ḡarone be yà riuena: Mamai, taugu gewagewa è voiena Mamaitua ḡarone be tam ḡarome. 19Taugu nam teneteneḡigu da ta riueguna tam natum; be kwa voiegu da maika am taunoyama tenaḡa.’

20“Dabudine tauḡoma ya midisuḡu be ya munaḡana tamanama ḡarone. Tauna yaḡoro madanie be tamanama yawai kita da gomana ya kita be nuanama yai poya kauana. Naumeki da tauna ya manini natunama ḡarone da natunama ya tika be yai suruvena. 21Be natunama tamanama ya riuena, ‘Mamai, taugu gewagewa è voiena Mamaitua ḡarone, be tam ḡarome. Taugu nam teneteneḡigu da ta riueguna tam natum.’

22“Be tamanama na taunoyama ya riuedina, ‘Waiḡapa ko naḡo be gara verenama ko paḡo be natuguma koi garana. Be rin nimane ko boru be kaḡasuma kaḡane ko boruna. 23Kau natunama momomoninama koi guri da tà soi be tài nuaverena. 24Baninama uma natuguma tauna ya gurina, be yodi ya yawasana munaḡana, tauna ya kwakona, be yodi è banavi munaḡena.’ Naumeki da soi ai karena.

25“Inam raḡanine gomana tautuaḡa tauna yaḡoro sipie. Be tauna ya munamunaḡana vadae. Be tauna vada diane ya tava da e vaiena be banaga a saresare be a bigabigana. 26Naumeki da taunoya tenaḡa ya yokoe be yai taravirena, ‘Aba e tubutubuḡa?’ 27Be taunoya ya riuna, ‘Tasimma ya tava munaḡana, aubainama tamamma kau natunama momomoninama yai gurina. Baninama natunama ya banavi munaḡena aubainama, be nam aba gewagewanama i banavina.’

28“Dabudine gomana tautuaḡa nuanama yai medi kaua be nam vadae naḡonama i ḡoena. Vutuna aubainama tamanama ya dobi be ya riuwai nuabigabigana. 29Be tauna tamanama ya riuena, ‘Kwa kita, taugu suara toitoi aubaimma è noya guratana be nam airaḡan, am riuma è rawaḡaiḡaiena. Be taugu nam airaḡan musara ḡaubonama
Gurik bonane ya riuna: ‘Goat ḡaubonama’
ku ute rubugu da yau banagama mate kei nuaverena,
30be natumma inam am mane be yaba matabuna yai yakaredina toretore waiwaividima ḡarodie. Be yodi ya tavatava munaḡana tam kau natunama momomoninama tauna aubainama kuyai gurina.’

31“Be tamanama ya riuna, ‘Taukui, tam raḡan matabuna taugu mate tà miamiana, be yaba matabuna taugu ḡaroguma, inam tam ḡaromma. 32Be yodi inam ya verena da tauda tà soi be tài nuaverena, baninama tasimma ya guri, be yodi ya yawasana munaḡana. Tauna ya kwakona, be yodi è banava munaḡena.”

Copyright information for `DWW