Luke 2

Yesu na kaba tubuḡama

(Mt 1:18-25)

1Inam raḡandie Sisa Augastas na riuma ya boru da dobu matabuna deḡo banaga ta miamiana, nama sensus ta voiena. 2Noḡone nam sensus i kenakenana, be uma raḡandie yodi sensus ai karena. Inam raḡanine Kwirinias tauna Siria provins nopone yawai primiana. 3Vutuna aubainama banaga matabudi a munaḡana adi meagaie sensus aubaina. 4Naumeki da Jousep mate tauna Nasaret meagainama Galili provins nopone ya gose be ya naḡona Betliemma, guyau Deivid na meagaie Judia provins nopone, baninama Jousep tauna Deivid na damma nopone. 5Be Jousep na ḡoapaparama Meri ma bogana, taudi a naḡona sensus aubainama.

6Be taudi Betliemma be gomana na kaba tubuḡama raḡaninama ya tavana, 7naumeki da Meri gomana kaevounama tauḡominama ya tikana. Be barekie nam deḡo gabu i kenakenana aubainama, tauna gomana garae ya paiwi be musara adi ḡobee yai kenana.

Tauyosi be anea

8Inam kupine sipu taurabedima wapue a miana be adi sipuma a kitakita watanidina. 9Be Bada na aneama ḡarodie ya dobi be Bada neneḡarinama yai yanedi be taudi a naira kauana. 10Dabudine anea ya riuedina, “Nam ko naira! Taugu vari verenama yà yovoyovoḡena ḡaromie da tokare banaga matabuna tai nuaverena, 11baninama manaka Deivid na meagaie Tauwai yawasana ya tubuḡana taumi aubaimima. Tauna Bada Keriso. 12Taumi gomana umanama ko kitana, tauna a paiwi be musara adi ḡobee e kenakenana, be inam nama ko kataiena da inam tauna.”

13Be yai raḡantenaḡe da anea damnama dosinama a maḡatara be inam aneanama mate Mamaitua a kaisuḡusuḡu be a riuriuna, 14“Kawasaḡe be kaisuḡusuḡu Mamaitua ḡarone ta kena, baninama tauna saḡasaḡa vavasaḡinama aubainama. Be aitauḡa dobue didimanaḡa ta naḡonaḡona, Mamaitua taudi na subama e uteutedina.”

15Raḡanine anea tauyosi a gosedi be a munamunaḡana marae, dabudine tauyosi adi banagama adi banagama a riuedina, “Tà naḡo Betliemma be Bada ya riuriuedana ya tubuḡana tà kitana.” 16Naumeki da a naḡo makamakai da Jousep, Meri be gomana musara adi ḡobee ya kenakenana a banavidina.

17Taudi inam kauinama a kitakita kovina, murine anea gomana varinama ya riuriuedina, inam dabudi ai daberarina. 18Be banaga matabudi aitauḡa tauyosi adi giuma a vaivaiena, taudi a basena. 19Be Meri tauna inam riudima nuane ya taudididi be yawai nuanoḡonoḡotedina. 20Naumeki da tauyosi a munaḡa be Mamaitua a kawa saḡe be a kaisuḡuna yaba matabuna a kitakita be a vaivaiena aubainama. Yaba matabuna anea ya riuriuedina, nama a tubuḡana.

Yesu ai isa be a verauḡena tempol nopone

21Yodi gomana na raḡanima aniwai 8-nama, inam kopitom raḡaninama ya tavana, be dabudine taudi gomana ai isana ‘Yesu’. Inam isanama anea Meri ya riu dokena, muriḡa da Meri ya bogana.

22Raḡanine Meri gomana tauḡominama ya tikana murine, Mousis na tarawatuma e riuriuna ruvane Meri nam waiḡapa i naḡona Mamaitua na vadae. Ibewa da ya miana da na raḡanima 40 a kovina. Be murine Jousep be Meri Yesu a tika saḡena Jerusalemma Bada waikatainama aubainama, 23baninama Bada na tarawatuma umanama ya riuna, “Banaga be musara tautauḡomidima kayevoudima matabudi ko saḡedi be Bada ko utena.” 24Be puyo bunebune rabui bo gabubu natunatudima rabui mate a saḡedina Bada na tarawatuma ya girugirumina nama.

Simeon na kaisuḡusuḡuma sarenama

25Inam raḡanine banaga tenaḡa Jerusalemma ya miamiana, isanama Simeon. Tauna yawasana didimanine ya mia be Mamaitua ya vivivivirena be Arua Babau tauna noponama ya moḡavu, be Israel tauwai yawasaninama ya raberabena. 26Be Arua Babau Simeon ya riuena da tauna nam sibo ya guri naumeki da noḡone Bada na Kerisoma e kitana. 27Naumeki da Meri be Jousep gomana Yesu a saḡena tempol nopone da tarawatu aba ya riuriuedina voiedima aubainama. Inam raḡanine Arua Simeon yai doka nawena tempol nopone. 28Be dabudine Simeon nimane gomana ya tika be Mamaitua ya kaisuḡusuḡuna be umanama ya riuna,

29“Naumeki Bada, yodi taugu am taunoyama nuasubae yà gurina kuya riuriueguna nama,
30baninama Tauwai yawasana kuya riuriuporena, yodi matague è kitana.
31Tauna dobu matabuna aubainama kuya riuporena. 32Tauna dam matabudi e rawayanedi be tam ta kataiemna. Be mate tauna e voie da am banagama Israel ta kawa saḡedina.”
33Be Simeon gomana nema ya giugiu bakena, gomana na dosima inam giudima a basedina. 34Dabudine Simeon taudi yai aiainidi be gomana tinanama Meri ya riuena, “Israel banegidima toitoi adi yawasanae ta bekuna be toitoi adi yawasanae ta midisuḡuna, uma gomeninama kana taiye. Tauna Mamaitua ewai matairena aubainama banaga toitoi ta riuvirevirena 35be adi wainua noḡonoḡotama tauna ei maḡataridina. Inam voiedima matabudi aubaidima tam tokare ta voiem da kwai nuaboya kauana, maika kea gamgamnama kabe nuapoume i midimidi.”

36Be peroveta waivinama poranama isanama Hana, tauna mate dobudi tempol nopone. Tauna Panuel natunama be Aser na damma nopone. Hana na badama mate ai naḡi be a mianana modi 7 37murine tauna yai kaiyababana. Be yodi tauna na suarama 84 be kupi da suara tempol nopone ya miamiana. Be nam airaḡan tempol i gose rubuna. Tauna na noyama ya widiwidina be ya moimoiragina. 38Naumeki da Simeon gomana na dosima mate a giugiuna raḡanine, Hana ya saḡa da Mamaitua ya kaisuḡusuḡu be banaga aitauḡa Jerusalem na Tauwai yawasanama a raberabena ḡarodie gomana na kauama ya giuedina.

A munaḡana Nasaretma

39Raḡanine Jousep be Meri yaba matabuna Bada na tarawatuma ya riuriuena a voia rovodina, murine taudi a munaḡana adi meagaie Nasaretma, Galili provins nopone. 40Dabudine gomana ya moraba be yai rewapanana, be nuauyauya noponama ya moḡavu be Mamaitua na raukiviverema tauna ḡarone ya kenana.

Gomana Yesu tempol nopone

41Naumeki da Yesu na suarama 12, be na dosima mate a naḡona Jerusalemma Naḡopore soinama aubainama. Inam taudi adi vaivaima aubainama, taudi modi matabuna ta naḡonaḡona Jerusalemma, inam soinama aubainama.

43Raḡanine inam soinama ya kovikovina murine, taudi naḡo munaḡa meagaie ai karena, be gomana Yesu ya mia kwasana Jerusalemma, be na dosima taudi nam ti kataiena. 44Taudi ai noḡotana kabe na banagama mate ti naḡonaḡo naumeki da a naḡo ravina. Be ravie gomana wanenama ai karena na dosima be na banagama ḡesaudima ḡarodie. 45Be taudi gomana nam ti banavina aubainama waiwanawana a munaḡana Jerusalemma.

46Raḡan aniwai rabuiteḡane taudi gomana tempol nopone a banavina. Yesu tauna tauwai katakatai poudie ya mia be tauna taudi mate awai giuna be yawai beavaiedina. 47Be banaga matabudi aitauḡa gomana a vaivaiena, na kataima be na paribeama a base kauena. 48Raḡanine na dosima a banavina, nuedima yai medi be tinanama ya riuena, “Taukui, aba aubainama umanama kuya voia ḡaromaie? Tamamma rabuigu ma nuaboyamai kè wanewanemna.” 49Be tauna ya riuedina, “Aba aubainama koya wanewanegu? Taumi sibo koya kataie da taugu Tamaḡomiguma na vadae yà miamiana.” 50Be gomana aba ya riuriuena, taudi na giuma baninama nam ti kataiena.

51Naumeki da tauna na dosima ya voteyeteyedi be taudi mate a naḡona Nasaretma, be tinanama inam giudima matabudi nuane ya taudididina. 52Be Yesu tauna na nuauyauyama be na suarama a moraba tenaḡana, be na wainuapaḡoma Mamaitua ḡarone be banaga ḡarodie mate.

Copyright information for `DWW