Mark 10

Waigosaḡa waitaraviranama

(Mt 19:1-12; Lk 16:18)

1Naumeki da Yesu inam dobunama ya gose pore be ya naḡona Judia provinsnama nopone be upa Jodan ya davuna. Dabudine patara ḡarone a tava munaḡa be yai katakataidina tauna na vaivaie nama.

2Be Parisi ḡesaudima Yesu ḡarone a tava be tauna raurubuna aubainama ai taravirena, “Kwa riuemai, tarawatu ewai anina bo ibewa da tauḡoma na waivima e riupore?” 3Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Mousis na tarawatuma nopone nema ya riu bakemi?” 4Be taudi a riuna, “Mousis yai anina da tauḡoma waigosaḡa pepanama e girumi be waivi e riuporena.” 5Dabudine Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Mousis inam tarawatunama ya girumina, baninama taumi noḡota poraḡa ḡarone debemima ya bado kauana. 6Be pakane Mamaitua yaba matabuna yawai tubuḡidina raḡanine, tauna tauḡoma be waivi ya voiedina. 7Vutuna aubainama tauḡoma tamanama be tinanama e gosedi be na waivima mate tai rawateḡeidina 8da taudi tubuḡa tenaḡa ta tubuḡana. Vutuna aubainama taudi yodi nam tubuḡa rabui, ibewa da tenaḡa. 9Naumeki da aba Mamaitua yawai rawateḡeidina nam aitau ei yamonedi!”

10Raḡanine taudi a munaḡa vadae a tava be na tauwai muriwatanama uma giunama aubainama Yesu ai taravirena. 11Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Ai tauḡoma na waivima e gose be waivi ḡesaunama e naḡina, tauna na waivima debane mui e poreporena. 12Be kauinama teneḡinama, deḡoda ai waivi na tauḡomama e gose be tauḡoma ḡesaunama e naḡina, tauna na tauḡomama debane mui e poreporena.”

Yesu be seda

(Mt 19:13-15; Lk 18:15-17)

13Banaga ḡesaudima seda ḡauḡaubodima Yesu ḡarone a verauḡedi da tauna sibo ya taukonidina, be na tauwai muriwatanama inam banegidima a riutuaḡaiedina. 14Be raḡanine Yesu nama ya kitakitana, tauna nuanama yai medi be na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Seda ḡauḡaubodima ko gosedi da ḡarogue ta verau be nam ko riutuaḡaiedi, baninama Mamaitua na waiguyauma inam banaga maika uma sededima nama aubaidima. 15Taugu yà riuriu kauemina da aitau nam Mamaitua na waiguyauma i paḡona, maika gomana ḡaubonama nama, tauna tokare nam waiguyaunama nopone e saḡa.” 16Naumeki da Yesu seda ya tikedi da nimanama debedie ya sivudi be yai aiainidina.

Waiguyau tauḡominama

(Mt 19:16-30; Lk 18:18-30)

17Dabudine Yesu na naḡoma yai kare munaḡe be tauḡoma tenaḡa ya manini tava da Yesu noḡone be tuapikane ya raupari be yai taravirena, “Tauwai katakatai veremma, aba yà voie be yawasana kenakena nonoḡinama yà paḡo?” 18Be Yesu ya riuena, “Aba aubainama kwawai isaguna veregu? Nam aitau verena be Mamaitua taunaḡa. 19Tam tarawatu poranama girugiruminama kuya kataiedina, Nam kwa vunuḡa! Nam am visarama bo am tauḡomama debane mui kwa pore! Nam kwa danene! Nam kwa kaiyovu! Nam kwa uta gigibu! Tamamma be tinamma kwa viviredi!”

20Dabudine tauḡominama ya riuna, “Tauwai katakatai, taugu ḡaubogue da yodi uma tarawatudima matabudi è voteyeteyedina.”

21Yesu tauḡominama ya kita da nuanama ya paḡo be ya riuna, “Yaba tenaḡa sibo kuya voiena. Kwa naḡo be yaba matabudi ḡarome kwa raugimaredi be inam manedima banaga waikaruwaḡewaḡedima kwa utedi, be tam tokare marae kwai guyauna. Yodibe kwa verau be kwai muriwatanegu!” 22Be raḡanine uma riunama ya vaivaiena tauḡominama yai nuaboya be ma nuaboyana ya naḡona, baninama tauna yai purapura kauana.

23Yesu yai kita kwaviviro be na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Waiguyau banegidima ḡarodie ya piripiri kaua da tokare Mamaitua na waiguyauma nopone ta saḡa.” 24Tauwai muriwatana uma riunama nama a vaivaiena, taudi a ḡosoridina. Be Yesu ya riu munaḡana, “Seda, Mamaitua na waiguyauma nopone saḡanama ya piripiri kauana. 25Kamel ya bagibagi kauana da seyau gavogavone e sonaḡa, be maika nama waiguyau baneginama ya bagibagi da ya bagibagi kauana da Mamaitua na waiguyauma nopone e saḡa.” 26Dabudine tauwai muriwatana a ḡosori kauedi be adi noḡotama ya kovina. Be adi banagama adi banagama a riuedina, “Yodi aitau tokare e yawasana?” 27Yesu na tauwai muriwatanama ya kita dididi, ya paribeedi be ya riuna, “Banaga ḡarone nam teneteneḡina be Mamaitua ḡarone tauna teneteneḡinama da waiguyau banegidima e voiedi da tokare Mamaitua na waiguyauma nopone ta saḡana.”

28Dabudine Pita ya riuna, “Be tauma yaba matabudi kè gosa poraḡa be tam kèi muriwatanemna!” 29Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taugu yà riuriu kauemina, aitau na vadama bo tuatuaḡanama, bo novunovunama, bo tinana, bo tamana, bo seda, bo sipi e gosedina taugu isague be vari verenama aubainama, 30tauna yaba veredima toitoi yodi raḡanine e banavidina. Tauna tokare na vadama, tuatuaḡanama, novunovunama, tinatinanama, na sedama, be na sipima ta toi vavasaḡa, 100 be ei murina. Be raukivigewagewa mate be raḡan e tavana, tauna tokare yawasana kenakena nonoḡinama e paḡona. 31Be toitoi yodi ta dokadokana tokare ta murina, be aitauḡa yodi ta murimurina tokare ta dokana.”

Yesu nema e guri bakona raḡan wairabuiteḡanama ya giu munaḡena

(Mt 20:17-19; Lk 18:31-34)

32Yesu na tauwai muriwatanama mate taudi kedaḡa a saḡa a naḡonaḡona Jerusalemma, Yesu ya dokadokana be na tauwai muriwatanama muriḡa a saḡasaḡana nuedima ya karatina, be banaga aitauḡa awai muriwatanedina taudi a naira kauana. Dabudine Yesu na tauwai muriwatanama 12 yai doka nawedi ḡavoe be ya riuedina da tauna ḡarone abaḡa ta tubuḡana, 33“Koi beavaia! Tauda tà saḡa tà naḡona Jerusalemma, dabudine Banaga Natunama tokare ta boru dobiḡena pirisi adi babadama be tarawatu tauwai katakataidima ḡarodie, taudi tokare ta etare be eteni banegidima nimedie ta boru nawena waigurinama aubainama. 34Be taudi tokare tai varavara, ta kaviso, ta kwapu be tai gurina. Be raḡan wairabuiteḡane tauna tokare e midisuḡu munaḡana.”

Jeims be Jon adi waibaḡama

(Mt 20:20-28)

35Naumeki da Sebedi natunama Jeims be Jon Yesu ḡarone a tava be a riuna, “Tauwai katakatai, tauma ka ḡoeḡoena aubaimaima yaba tenaḡa kwa voiena.” 36Be Yesu ya riuna, “Aba ko ḡoeḡoena aubaimima yà voie?” 37Taudi a paribee be a riuna, “Am waiguyauma na raḡanie kwai aninemai da tenaḡa kasaume e mia be tenaḡa senime.”

38Be Yesu ya riuedina, “Taumi nam ko kataiena aba kowai baḡena. Taumi teneteneḡina da taugu ḡoraḡoranama yà tegona nama ko tego bo babataitonama
Uma babataitonama inam Yesu ya gurigurina ya giuena.
yà paḡona nama ko paḡo, bo?”
39Taudi a paribee be a riuna, “Tauma teneteneḡinama!” Dabudine Yesu ya riuedina, “Taumi tokare ḡoraḡoranama ko tegona be yà babataitona nama tokare ko babataitona. 40Be kasaugue be senigue mieninama, inam tokare nam taugu yài anina. Inam gabunama taudi aitauḡa vinevinedima aubaidima Mamaitua ya vokaukauena.”

41Raḡanine tauwai muriwatana ḡesaudima 10-nama a vaivaiena, taudi nuedima yai medina Jeims be Jon ḡarodie. 42Vutuna aubainama taudi matabudi Yesu ya yokoedi ḡarone be ya riuedina, “Taumi koya kataiena da eteni banegidima adi babadama eteni ḡarodie tawai badabadana. Be babadidima ai rewapana vavasaḡana aubainama da taudi matabudi tawai badedina. 43Uma kauinama nama taumi ḡaromie nam e tubuḡa! Be deḡoda aitau tenaḡa nopomie moraba e ḡoena, naumeki tauna e kaue da matabumi ami taunoyama e tubuḡana. 44Be aitau saḡa gurata e ḡoena, naumeki da ei taunoyana ḡaromie. 45Baninama avedi da Banaga Natunama ya verauna nam banaga tauna aubainama ta noya, be tauna taudi aubaidima e noyana, be na yawasanama ei utae da banaga toitoi e kuvesidina.”

Yesu Batimeus matapotapotanama yai yawasanina

(Mt 20:29-34; Lk 18:35-43)

46Naumeki da Yesu be na tauwai muriwatanama a tavana Jerikoma. Dabudine taudi be patara dosinama meagainama a gose be tauḡoma matapotapotanama isanama Batimeus keda diane ya mia be ya kiḡikiḡina, tauna inam Timias natunama. 47Raḡanine tauna e vaiena be Nasaret Yesunama, tauna ya yoko be ya riuna, “Yesu, Deivid natunama kwa raunuatoiegu!” 48Banaga toitoi a riupasakare be a riutuaḡaiena da sibo yai nuatuḡuna. Be dabudine tauna ya yoko gurata be ya riuna, “Deivid natunama kwa raunuatoiegu!” 49Dabudine Yesu ya midi kwasa be ya riuna, “Ko riue be e verau!” Naumeki da taudi tauḡoma matapotapotanama a yokoe be a riuena, “Nam kwai nuaboya! Kwa midisuḡu! Tauna e yokoyokoemna.” 50Dabudine tauḡoma ya midisuḡu, na garama ya gose pore be ya verauna Yesu ḡarone. 51Yesu tauḡoma yai taravire be ya riuna, “Aba kwa ḡoeḡoena aubaimma yà voie?” Dabudine tauḡoma matapotapotanama ya riuna, “Tauwai katakatai, taugu yà ḡoeḡoena yài kitana.” 52Dabudine Yesu ya riuna, “Kwa naḡo, am waisumaḡama yai yawasanimna.” Naumeki be yai raḡantenaḡe da matanama yai kita munaḡa be Yesu yai muriwatanena kedaḡa.

Copyright information for `DWW