Mark 12

Gureipi sipinama taurabenama wainasinama

(Mt 21:33-46; Lk 20:9-19)

Naumeki da Yesu wainasie banaga umanama ya riuedina, “Tauḡoma tenaḡa gureipi sipinama ya voie be ya gana kukuna. Naumeki da waen anibuyonama domnama ya keri be kweyaḡa vadanama mate ya kerina. Yodibe gureipi sipinama tausipi ḡesaudima nimedie ya boru da a raberabe be tauna vaḡaie ya naḡona. Raḡanine gureipi taminama na raḡaninama ya tavatavana, tauna na taunoyama ya riupore nawena sipi taurabenama ḡarodie da na dariḡama sibo ya paḡona. Be taudi a vunuḡi, a riḡa be nimakavakavanama a riupore nawena. Naumeki da taupaka na taunoyama ḡesaunama ya riupore nawena ḡarodie, dabudine sipi taurabenama inam tauḡominama debanama a riḡa be a kaue da a kawa tunimayaḡina. Be taupaka yaḡoro na taunoyama ḡesaunama ya riupore, be sipi taurabenama inam tauna a katigabana. Be taupaka banaga ḡesaudima mate toitoi ya riuporedi be ḡidoidima a riḡedi, be ḡidoidima a kati gabedina. Be yodi tenaḡa kavakava a taugosena. Be inam tauna, taupaka natunama tauḡominama, tauna vutuna ewai nuapaḡoena. Naumeki da na damone tauna natunama ya riupore be ya riuna, ‘Yà noḡonoḡotina da taudi tokare natuguma ta vivirena!’ Be sipi taurabenama taudiḡa ai giu vivivira be a riuna, ‘Uma tauna tokare tamanama na buderima e paḡona, vutuna aubainama tài guri be buderinama tài buderie!’ Naumeki da taudi a vunuḡi be ai guri da gureipi sipinama nopone, be a pore dobiḡena.”

Dabudine Yesu yai taraviredi be ya riuna, “Sipi taupakinama tokare e verau be aba e voie? Tauna tokare e verau be sipi taurabedima ei guridi be gureipi sipinama banaga ḡesaudima e utedina. 10 Taumi riuwai noḡota poranama nopone girugiruminama koya sievi bo ibewa, da

‘Vada taukerinama yekue vada a kerikeri be yeku tenaḡa a pore kaiyatina, baninama inam yekunama taudi nam ti ḡoena.
Be Mamaitua yekunama poreporenama ya paḡo be ya voie da na vadama e kerikerina yasinama ya tubuḡana.
11 Be inam kauinama Bada ya voie da uma kauinama anikitanama ḡarode ya vere kauana.’”
12 Dabudine pirisi adi babadama, Jius babadidima be tarawatu tauwai katakataidima a ḡoeḡoena da Yesu sibo a vunuḡina, baninama mayedima a paḡo da Yesu taudi yawai nasiedina. Be taudi patara a nairedina, vutuna aubainama tauna a gose be a naḡo porena.

Teks tautaminama wainasinama

(Mt 22:15-22; Lk 20:20-26)

13 Muriḡanama taudi Parisi be Herod na tauwai muriwatanama ḡesaudima mate a riupore nawedi Yesu ḡarone be waitaravirae Yesu a raurubu be a vaia kaue da Yesu aba sibo ya vato waigewana. 14 Taudi Yesu ḡarone a tava be a riuna, “Tauwai katakatai, tauma kè kataie da tam riukaue kwa giugiu. Am giue tam nam banaga kuma nainairedina, baninama tam banaga nam kuma siesievidi da taudi nema maika kitedi, be Mamaitua na ḡoanama riukaue kwai katakataidina. Kwa riuemai, inam naumeki bo ibewa da tauma Sisa ḡarone kai teks bo avedi? Tauma kai maesa bo ibewa?” 15 Be dabudine Yesu adi noḡotama kaikaiyovudima ya kataie be ya riuna, “Aba aubainama taumi ko rarau rubugu? Sirinnama ko verauḡe be yà kita!” 16 Naumeki da Sirin a paḡo verauḡe ḡarone be Yesu yai taraviredina, “Aitau noḡona be isanama Sirin bogane ta kenakena?” Be a paribee be a riuna, “Uma Sisa noḡonama.” 17 Be Yesu ya riuedina, “Naumeki da Sisa ḡaronama Sisa ko ute, be Mamaitua ḡaronama Mamaitua ko ute!” Be dabudine taudi Yesu a basena.

Gurie be midimidisuḡu muneḡinama waitaraviranama

(Mt 22:23-33; Lk 20:27-40)

18 Jius nopodie dam ḡaubonama isanama Sadisi, a riuriuna da banaga e guri be nam e midisuḡu munaḡa, taudi a verau Yesu ḡarone, ai taravire be a riuna, 19 “Tauwai katakatai, Mousis uma tarawatunama aubaimaima ya girumina, deḡoda banaga tauḡominama ya guri be na visarama e gose porena nam waisedasedana, naumeki da tasinama bo tuaḡanama sibo kaiyababinama ya naḡi be seda sibo yai tubuḡana tuaḡanama gurigurinama aubainama.

20 “Naumeki da tautauḡoma 7 a tubuḡana tina tenaḡa ḡarone, be tauḡoma tautuaḡa waivi ya naḡi da nam ti natunatuna be tauḡominama ya gurina. 21 Be tauḡoma wairabuinama inam kaiyababinama ya naḡina, be tauna mate seda nam i tikedi be ya gurina, kauinama teneḡinama tauḡoma wairabuiteḡanama ḡarone ya tubuḡana. 22 Naumeki da tautauḡoma 7 kauinama namaḡa nam ti natunatuna da a guri rovona. Naumeki da a gurigurina damone inam waivinama ya guri ḡavutana. 23 Be raḡanine midisuḡu munaḡa na raḡanie uma waivinama tautauḡoma 7 a naḡinaḡina, be inam waivinama tokare aitau na waivi?”

24 Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi koya riu waigewana, baninama taumi girugiruminama porane nam ko katai kauena be Mamaitua na rewapanama mate nam ko kataiena. 25 Raḡanine guri ta midisuḡu munaḡa, be taudi tokare maika anea marae be tokare nam tai naḡi. 26 Be yodi guri kawakawa midisuḡunama na giuma taumi Mousis na bukama koya sievi bo ibewa? Deḡo ya riuna gedara rageragetinama nopone Mamaitua Mousis ya riuena umanama, ‘Taugu inam Eibraham, Aisik be Jeikob adi Mamaituama’. 27 Mamaitua, nam banaga guriguridima adi Mamaitua, be tauna banaga yawayawasanidima adi Mamaituama. Taumi naumeki koya bua kauana.”

Riuvavasaḡa dosinama

(Mt 22:34-40; Lk 10:25-28)

28 Tarawatu tauwai katakataidima tenaḡa dabudine mate adi giuma yawai beavaiena. Dabudine tauna e vaiena be Yesu na giuma didimanine Sadisi adi giuma ya pariparibeedina. Vutuna aubainama tauna Yesu yai taravire be ya riuna, “Riuvavasaḡa matabudi namaḡa, be deḡo tauna ya saḡa vavasaḡa?” 29 Yesu ya paribee be ya riuna, “Riuvavasaḡa dosinama tenaḡa inam umanama, ‘Israel koi beavaia! Bada da Mamaituama, tauna taunaḡa Bada. 30 Bada Mamaitua nuanuamma e paḡo, nuanuamma tabutabune, aruimma tabutabune, am noḡotama tabutabune be am rewapanama tabutabune.’ 31 Be riuvavasaḡa dosinama aniwai rabuinama inam umanama, ‘Turamma nuanuamma e paḡona maika tam kwa ḡoeḡoe munaḡemna nama.’ Nam deḡo aba riuvavasaḡidima ti saḡa vavasaḡana maika uma taudi.”

32 Tarawatu tauwai katakatainama Yesu ya riuena, “Inam riukaua tauwai katakatai, kuya riuna maika da Bada taunaḡa Mamaitua be nam deḡo mamaitua ḡesaudi, ibewa da tauna, taunaḡa. 33 Be banaga nuanama tabutabune, na noḡotama tabutabune, be na rewapanama tabutabune Mamaitua ei nuapaḡoe, be turanama ei nuapaḡoena maika tauname ewai nuapaḡo munaḡena nama. Uma riudima riuvavasaḡa rabui dosidima tà voteyeteyedina, taudi nam maika musara be puyo ḡesaudima tà gabudi be Mamaitua tà uteutena nama.” 34 Raḡanine Yesu ya kataie da tauna na paribeama ya vere kauana, aubainama tauna tarawatu tauwai katakatainama ya riuena, “Tam kaiteka Mamaitua na waiguyauma diane kwa tavatavana.” Inam dabudine nam aitau Yesu waitaravira munaḡenama i ḡoena, baninama taudi a nairana.

Keriso aitau natuna?

(Mt 22:41-46; Lk 20:41-44)

35 Raḡanine Yesu tempol nopone yawai katakataina maika, tauna yai taravira be ya riuna, “Nemanama da tarawatu tauwai katakataidima ta riuriuna da Keriso tauna Deivid natunama? 36 Be Arua Babau Deivid nopone ya yovo be tauna ḡominama umanama ya riuena,

‘Mamaitua yau Badama ya riuena,
Kasaugue kwa miana naumeki da taugu am ḡaviama kaḡamma dibudie yà biridina’.
37 Deivid ḡominama Keriso yawai isana: Bada! Be yodi nemanama da Keriso tauna Deivid natuna?” Dabudine patara dosinama ma nuaveredi Yesu awai beavaiena.

Yesu banaga nuedima ya boru da tarawatu tauwai katakataidima ḡarodie tai kita kauana

(Mt 23:1-36; Lk 20:45-47)

38 Be raḡanine Yesu yawai katakataidi be ya riuna, “Koi kita kauana tarawatu tauwai katakataidima ḡarodie! Taudi ta ḡoeḡoena gara veredima ta kotedi be debaḡa ta rauguyaguyau naḡona be banaga taudi tai kaiwedina vivira mate. 39 Be taudi sinagog nopodie be soi nopodie gabu verediḡa be gabu dosidiḡa ta ragaragaudina. 40 Be taudi kaiyababa waikaruwaḡewaḡedima adi vadama be adi purapurama ta kwayekwayedina be moiragi daudaudima kaikaiyovudima ta voivoiedina. Taudi tokare kovoḡa dosinama ta banavina.”

Kaiyababa na puyoma

(Lk 21:1-4)

41 Yesu tempol nopone mane adi kaba boruma diane ya mia be patara mane a boruboruna ya kitekitedina. Be banaga waimanedima toitoi a saḡa be mane toitoi a biribiridina. 42 Be kaiyababa waikaruwaḡawaḡanama ya saḡa be mane dubedima ḡauḡaubodima rabui ya biridina, inam peni tenaḡa na ruvama. 43 Yesu na tauwai muriwatanama ya yokoedi da ḡarone be ya riuedina, “Yà riuriu kauemina da uma kayababinama waikaruwaḡawaḡanama tauna puyo ya moraba kauana mane tanane ya suvekina, nam maika banaga ḡesaudima nama. 44 Baninama banaga ḡesaudima mane ai maure be ragisidima a saḡa be a rarau puyoedi. Be kaiyababa waikaruwaḡawaḡanama, tauna na manema ḡaubonama sibo na kanima ya gimerina be ya raupuyoena.”

Copyright information for `DWW