Mark 13

Yesu tempol kawa gewagewanama be raḡan damonama adi matairama ya giuedina

(Mt 24:1-14; Lk 21:5-6)

1Raḡanine Yesu tempol ya gosegosena, na tauwai muriwatanama tenaḡa ya riuna, “Tauwai katakatai, kwa kita! Vada yekue kerikeridima kitedima a vere ḡaḡa.” 2Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Uma vadedima dosidima ko kitekitedina. Nam ai yeku tenaḡa dabudine tokare na gabue e kena. Matabudi tokare ta rawadabuririḡidina.”

3Yesu oya Olip debane ya mia be tempol yauwanine yawai kitanaḡo be Pita, Jeims, Jon be Endru moisirie be ḡarone a tava da Yesu ai taravire be a riuna, 4“Kwa riuemai, uma kauidima aba raḡanine ta tubuḡa be abaḡa matairidima ta tubuḡa be ka kitedi da uma kauidima ta tubutubuḡana?” 5Be Yesu ya riuna, “Koi kita kaua da nam aitau ei kedadoka waigewemi. 6Banaga toitoi tokare isague ta tava be ta riuna, ‘Taugu vutuna Keriso!’ Be taudi tokare banaga toitoi tai kedadoka waigewedina. 7Be raḡanine iḡara guguridima maida ko vaie be madanie varidima ko vaiedina, nam koi nuaboya! Uma kauidima nama tokare ta tubuḡana, be nam ko noḡoti da inam raḡan damona, ibewa! 8Dobu da dobu tai kawa ḡasiḡasina, be waiguyau turanama waiguyau mate tai kawa ḡasiḡasina. Be dobu matabuna yoyo be meiḡara tai verau tatena. Uma kauidima matabudi ta tubuḡana maika gomana kaevounama e tubutubuḡana tunimuyanama nama, inam tepa pakanama.

(Mt 10:17-22)

9“Taumiḡa ko kita kauemina. Taumi tokare tapanimina etara aubainama, taumi tokare sinagog nopodie ta riḡemina, taumi tokare babada dosidima be guyaguyau noḡodie ko midi be isague vari verenama ko riuedina. 10Muriḡa da raḡan damonama e tavana, be noḡone vari verenama ta rauguguyena dobu matabuna banaga ḡarodie. 11Raḡanine ta panimi be etara aubainama ta nawemina, nam koi nuaboya dokadoka da nema sibo koya giu bako. Raḡanine inam raḡaninama e tavana giu aba da e uteutemina ko giuena, baninama giu aba da ko giuena inam nam nuemie tokare ko giu, ibewa da Arua Babau e giuna.

12“Tautauḡoma tasitasidi bo tuatuaḡedima ta biri dobiḡedi da tai guridina, be seda tametamedima kauinama teneḡinama adi sedama ḡarodie ta kauena, be seda nama adi dosima mate tai kawa ḡasiḡasi be tai guridina. 13Be banaga matabudi ta tuaḡaiemina, baninama taumi taugu kowai sumaḡeguna aubainama. Be aitau e midi bagibagi be e raudamoena, tauna tokare e yawasanana.

Yaba gewagewanama waimatatuaḡainama e tubuḡa

(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)

14“Tausiava, uma giunama baninama ko katai kauena: Taumi tokare ko kita da gewagewa waimatawarawara vavasaḡinama deḡo nam sibo ya midi, be tokare e midina. Be taudi aitauḡa Judiama miemienidima oyae sibo a naḡona. 15Be aitau da na vadama debane, be nam tauna teneteneḡina da tokare e dobi e naḡo na vadama nopone be na purapurama e ragaudi. 16Be nam aitau sipie be e munaḡa vadae na garama ragaudima aubaina. 17Inam raḡandie waiwaivi bogebogedi be waitatau vaudima ḡarodie e gewagewa kauana. 18Mamaitua ḡarone ko moiragi da uma kauidima nam bodubodue
Gurik baibol nopone nam ‘bodubodu’ ima kenakenana. Be ‘winter’ e kenakenana, inam nam maika bodubodu be inam tururu ya moraba kauana, tokare teneteneḡinama ei gurimna.
ta tubuḡa,
19baninama nuaboya inam raḡandie ta tubuḡana e gewagewa vavasaḡana, nam maika Mamaitua dobu pakane yawai tubuḡie nama i tubuḡa rubuna, naumeki da yodi raḡandie ta tubuḡana. Tokare uma kauinama nama nam e tubuḡa munaḡa. 20Be deḡoda Bada inam raḡandima nam sibo i taitupodi, tokare nam aitau tenaḡa ya yawasana. Be baninama tauna na banagama vinevinedima kadi taiye, tauna uma raḡandima ya taitupodina.

21“Be inam raḡandie deḡoda aitau e riuemina, Keriso umanema! Bo noanema! Nam koi sumaḡe! 22Baninama Keriso kaikaiyovudi be peroveta kaikaiyovudima tokare ta maḡatara be mataira be anibasa kauidima ta voiedina, be deḡoda Mamaitua na vinevinema banegidima mate tai kedadoka waigewedina. 23Vutuna aubainama ko kita kaua, yaba matabuna è riu wainonoḡimina, muriḡa da inam raḡandima ta tavana.

Yesu na kaba yovoma raḡaninama

(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)

24“Be inam nuaboyedima raḡandima muridie,

suara ei kupi, be nawaravi tokare nam e yana munaḡa.
25Be kipora gunume ta kuruva be gunuma rewapanidima matabudi e gusu waidaberaridina.
26Be dabudine Banaga Natunama ta kitana giyou nopone e maḡatara be e yovona ma rewapanina be neneḡarinama dosinama mate. 27Dabudine tauna na aneama e riuporaḡa da dobu kawa susunama 4, be dabudine Mamaitua na banagama vinevinedima ta rawateḡeteḡeidina dobu isudie da isudie be gunuma isudie da isudie.

(Mt 24:32-44; Lk 21:29-33)

28“Naumeki ko gose da damaya kainama ei katakataimi! Raḡanine damaya ragedima ta kini be rugudima ta gidagidavana, inam raḡanine ko kataie da inam bodubodu raḡaninama maida e tavatavana. 29Uma kauinama teneḡinama nama, raḡanine taumi uma kauidima gewegewedima ko kitedi be ta tubutubuḡana, dabudine taumi ko kataie da Bada na kaba verauma raḡaninama kaiteka maida. 30Taugu yà riuriu kauemina, da uma kimtinama nam ei kave naumeki da uma kauidima tokare matabudi ta tubuḡa dokana. 31Mara be dobu tokare tai kavena be taugu riuguma nam airaḡan tai kave.

Bada na kaba verauma raḡaninama nam aitau i kataiena

32“Nam aitau tenaḡa raḡan be awa i kataie rubuna da airaḡan inam raḡaninama e tava. Nam ai anea marae bo Natunama tauḡominama, be ibewa Tamaguma taunaḡa ya kataiena. 33Be koi kita kaua be koi neneḡana, baninama nam ko kataiena da airaḡan inam raḡaninama e tava. 34Inam maika tauḡoma na taunoyama ya gosedi da na vadama a raberabe be tauna ya naḡo poredina vaḡai aubainama. Tauna na taunoyama tenaḡaḡa adi noyama ya utedina, be matakeda taurabenama ya riue da ei neneḡana kauana. 35Vutuna aubainama taumi raḡan matabuna koi neneḡana, baninama taumi vada taupakinama na kaba verauma nam ko kataiena da airaḡan e verau munaḡa, deḡoda ravie bo nubautuae bo raḡantomtom kamkam ta riuriue nama bo raḡanboiboi suara e tavatavana raḡanine! 36Baninama deḡoda ei raḡantenaḡe be e tavana, nam ko kenakena be e kitemi. 37Taugu aba yà riuriuemina, nama banaga matabudi yà riuriuedina, koi neneḡana!”

Copyright information for `DWW