Mark 5

Penama tauḡoma a kokuna

(Mt 8:28-34; Lk 8:26-39)

1Yesu na tauwai muriwatanama mate a naḡona Galili yawawinama nuaḡo nevane, Gerasi banegidima adi dobue. 2Raḡanine Yesu wagae ya dobidobina, inam dabudi tauḡoma guri adi gubae miemieninama ya verauna Yesu ḡarone. Inam tauḡominama arua gewagewanama nopone. 3Tauna guri adi gubaḡa ya miamia naḡona. Be nam aitau teneteneḡina da tokare ya vunuḡi be ya rauseini, 4baninama raḡan patapatanama tauna kaḡanama be nimanama seinie a panipanidina, be ya rakerakedina. Be kaḡane irama ya vava kotovidina. Tauna yai rewapana kauana, nam aitau teneteneḡina da ya taiparapara. 5Kupi da suara tauna oya debediḡa be guri adi gubaḡa ya yogo naḡo da sabira ya ragau be ya nigonigo munaḡena.

6Tauna madanie be raḡanine Yesu ya kitakitana, tauna ya manini ya naḡo da Yesu noḡone tuapikanama doḡae yai tutumidiri 7be bonanama dosine ya riuna, “Yesu, Mamaitua saḡasaḡa vavasaḡinama natunama! Tam aba ḡarogue kwa ḡoeḡoe? Mamaitua isane yàwai baḡamna, nam kwa kovoḡigu!” 8Tauḡoma nama ya riuna, baninama noḡone Yesu ya riuna da arua gewagewanama uma tauḡominama sibo ya dobi porena.

9Dabudine Yesu tauḡoma yai taravirevirena, “Tam isamma nema?” Be tauna ya paribeena, “Taugu isaguma ‘patara’ be kè toi kauana.” 10Be arua gewegewedima yaḡoro Yesu awai baḡana da nam wari dobue sibo ya riupore nawedina. 11Dabudine bawa netarinama dosinama maida oya babane a yabayabana. 12Naumeki da penama Yesu ai baḡana, “Kwa riupore nawemai bawa ḡarodie be kwai aninemai da nopodie ka saḡa.” 13Naumeki da Yesu arua gewegewedima yai aninedi da tauḡoma a dobi pore be a naḡona bawa nopodie. Netari tabutabunama bawa sievinama 2 tausand nama dere boganaḡa a manini yovo be dakie a beku be yawawa nopone a tonedina.

14Dabudine tauyosi aitauḡa bawa a raberabedina, a manini ḡoma meagaie be meagai diane, be uma varinama ai daberarina. Dabudine banaga a dobi a naḡona aba ya tubutubuḡana kitanama aubainama. 15Be raḡanine taudi Yesu ḡarone a tavatavana, taudi tauḡoma penama ḡumnama tauna nopone miemienidima a kitana. Tauna yai gara be na noḡotama didimanine ya miamiana. Be taudi matabudi a nairana. 16Taudi aitauḡa nama a kitakitana, banaga a riuedi da tauḡoma penama kokukokunama be bawa mate ḡarodie aba ya tubuḡana. 17Vutuna aubainama taudi Yesu ai baḡa da adi dobuma sibo ya gosena.

18Raḡanine Yesu waga nopone ya saḡasaḡana maika, tauḡoma penama a gosegose porena, tauna Yesu yai baḡana da sibo mate a naḡona. 19Be Yesu nam i aninena, be ya riuna, “Kwa naḡo vadae, am damma ḡarodie be bada na raukiviverema be abaḡa ḡarome ya voivoiedina, nama kwa riuedina!” 20Dabudine tauḡoma ya midisuḡu be ya naḡona Dekapolis noponaḡa, be Yesu aba tauna ḡarone ya voivoiena giuedima yai karena. Be banaga aitauḡa nama a vaivaiena, taudi a basena.

Jaeras natunama waivinama be waivi aitau Yesu na garama ya taukoni

(Mt 9:18-26; Lk 8:40-56)

21Yesu wagae yawawa ya davu be ya naḡona noaḡo nevane, dabudi yawawa diane patara dosinama tauna a midi ḡuruvina. Inam dabudine 22sinagog taurabenama tenaḡa isanama Jaeras ya tava da e kitana be Yesu, naumeki da Yesu noḡone tuapikane ya raupari 23be nuanama tabutabune yai baḡe be ya riuna, “Taugu natuguma waivinama ḡaubonama e gurigurina. Yàwai baḡamna da nimamma debane kwa boru da e yawasana be e mianana.”

24Naumeki da Yesu tauna mate naḡo ai karena. Be patara mate a naḡo be Yesu a tauporeporena. 25Be dabudine waivi tenaḡa waikosina vutuvutu ya paḡona na modima 12 a kovina. 26Tauna yai nuatoitoi kauana, be na purapurama matabudi dogeta ḡarodie yawai yakaredina deḡo e yawasana kabe da yaḡoro ya kaikai guratena. 27Raḡanine tauna Yesu varinama ya vaivaiena, tauna patara nopodie Yesu na garama ya taukonina, 28baninama tauna ya noḡotina, “Deḡoda taugu Yesu na garama yà taukoni ḡomena, taugu tokare yà yawasanana.” 29Raḡanine tauna Yesu na garama ya tautaukonina, dabudine yai raḡantenaḡe da kosina manimanininama yai kave be tuninama mayanama ya dami da tauna na wainuatoitoie ya yawasanana.

30Inam dabudine Yesu mayanama ya dami da rewapana ḡarone ya dobi porena. Naumeki da tauna yai tauvitare patara ḡarodie yai taravira be ya riuna, “Aitau yau garama ya taukonidi?” 31Be na tauwai muriwatanama a paribee da a riuna, “Kwa kita da patara ta midimidi ḡuruvim be ta tatau poreporemna. Be nemanama da kwa riuriuna, ‘Aitau ya taukonigu?’” 32Yesu yaḡoro ya waitau kitakitana da aitau ya voiana sibo ya kitana. 33Dabudine waivi ya katai munaḡe da ḡarone aba ya tubuḡana, vutuna aubainama tauna ḡarone ya verau be naira ma gusuna Yesu kaḡapakane tuapikane ya raupari be yaba matabuna yai maḡataridina. 34Yesu waivi ya riuena, “Moumou, am waisumaḡama yai yawasanimna. Ma nuasubam kwa naḡona, be am wainuatoitoie kwa yawasanana!”

35Dabudine Yesu yaḡoro ya giugiu be tautauḡoma ḡesaudima Jaeras tauna sinagog taurabenama na vadae be a tava da Jaeras a riuena, “Natumma waivinama ya gurina. Aba aubainama tauwai katakatai kwa tatai nuaraḡaraḡa?” 36Yesu taudi aba a giugiuedina ya vaia yababedi be tauna Jaeras ya riuena, “Nam am noḡotama e beku be kwai sumaḡa ḡoma!” 37Naumeki da Yesu nam aitau i anine da tauna mate ti naḡo, be tauna Pita, Jeims tasinama Jon taudiḡa mate a naḡona.

38Raḡanine taudi sinagog taurabenama na vadae a tavatavana, dabudine Yesu e vaiena be banaga patara ai nuaboya be bonedima ḡavoḡa a ḡabaḡabana ya kitedina. 39Yesu vada nopone ya saḡa be ya riuna, “Aba aubainama kowai nuaboya be ko ḡabaḡaba? Gomana nam i gurina, tauna e kenakena ḡomana.” 40Be taudi Yesu ai kwatekwatevena, vutuna aubainama tauna banegidima ya riupore dobiḡedi be tauna gomana tamana, tinana be na tauwai muriwatanama rabuiteḡa mate a naḡona deḡo gomana ya kenakenae.

41Naumeki da Yesu gomana waivinama nimane ya kaididi be Hibru bonane ya riuena, “Talita kum!” Uma riunama baninama inam, ‘Moumou, yà riuriuemna, kwa midisuḡu!’ 42Dabudine gomana waivinama yai raḡantenaḡe da ya midisuḡu be naḡo yai karena. Inam gomeninama na modima 12. Raḡanine uma kauinama nama ya tubutubuḡana, taudi matabudi a base kauena. 43Be Yesu ya riu vavasaḡedi da uma kauinama nam aitau tenaḡa sibo ai vari, be tauna ya riuedi da aiyaba sibo gomana a ute da ya kanina.

Copyright information for `DWW