Mark 5

Penama tauḡoma a kokuna

(Mt 8:28-34; Lk 8:26-39)

Yesu na tauwai muriwatanama mate a naḡona Galili yawawinama nuaḡo nevane, Gerasi banegidima adi dobue. Raḡanine Yesu wagae ya dobidobina, inam dabudi tauḡoma guri adi gubae miemieninama ya verauna Yesu ḡarone. Inam tauḡominama arua gewagewanama nopone. Tauna guri adi gubaḡa ya miamia naḡona. Be nam aitau teneteneḡina da tokare ya vunuḡi be ya rauseini, baninama raḡan patapatanama tauna kaḡanama be nimanama seinie a panipanidina, be ya rakerakedina. Be kaḡane irama ya vava kotovidina. Tauna yai rewapana kauana, nam aitau teneteneḡina da ya taiparapara. Kupi da suara tauna oya debediḡa be guri adi gubaḡa ya yogo naḡo da sabira ya ragau be ya nigonigo munaḡena.

Tauna madanie be raḡanine Yesu ya kitakitana, tauna ya manini ya naḡo da Yesu noḡone tuapikanama doḡae yai tutumidiri be bonanama dosine ya riuna, “Yesu, Mamaitua saḡasaḡa vavasaḡinama natunama! Tam aba ḡarogue kwa ḡoeḡoe? Mamaitua isane yàwai baḡamna, nam kwa kovoḡigu!” Tauḡoma nama ya riuna, baninama noḡone Yesu ya riuna da arua gewagewanama uma tauḡominama sibo ya dobi porena.

Dabudine Yesu tauḡoma yai taravirevirena, “Tam isamma nema?” Be tauna ya paribeena, “Taugu isaguma ‘patara’ be kè toi kauana.” 10 Be arua gewegewedima yaḡoro Yesu awai baḡana da nam wari dobue sibo ya riupore nawedina. 11 Dabudine bawa netarinama dosinama maida oya babane a yabayabana. 12 Naumeki da penama Yesu ai baḡana, “Kwa riupore nawemai bawa ḡarodie be kwai aninemai da nopodie ka saḡa.” 13 Naumeki da Yesu arua gewegewedima yai aninedi da tauḡoma a dobi pore be a naḡona bawa nopodie. Netari tabutabunama bawa sievinama 2 tausand nama dere boganaḡa a manini yovo be dakie a beku be yawawa nopone a tonedina.

14 Dabudine tauyosi aitauḡa bawa a raberabedina, a manini ḡoma meagaie be meagai diane, be uma varinama ai daberarina. Dabudine banaga a dobi a naḡona aba ya tubutubuḡana kitanama aubainama. 15 Be raḡanine taudi Yesu ḡarone a tavatavana, taudi tauḡoma penama ḡumnama tauna nopone miemienidima a kitana. Tauna yai gara be na noḡotama didimanine ya miamiana. Be taudi matabudi a nairana. 16 Taudi aitauḡa nama a kitakitana, banaga a riuedi da tauḡoma penama kokukokunama be bawa mate ḡarodie aba ya tubuḡana. 17 Vutuna aubainama taudi Yesu ai baḡa da adi dobuma sibo ya gosena.

18 Raḡanine Yesu waga nopone ya saḡasaḡana maika, tauḡoma penama a gosegose porena, tauna Yesu yai baḡana da sibo mate a naḡona. 19 Be Yesu nam i aninena, be ya riuna, “Kwa naḡo vadae, am damma ḡarodie be bada na raukiviverema be abaḡa ḡarome ya voivoiedina, nama kwa riuedina!” 20 Dabudine tauḡoma ya midisuḡu be ya naḡona Dekapolis noponaḡa, be Yesu aba tauna ḡarone ya voivoiena giuedima yai karena. Be banaga aitauḡa nama a vaivaiena, taudi a basena.

Jaeras natunama waivinama be waivi aitau Yesu na garama ya taukoni

(Mt 9:18-26; Lk 8:40-56)

21 Yesu wagae yawawa ya davu be ya naḡona noaḡo nevane, dabudi yawawa diane patara dosinama tauna a midi ḡuruvina. Inam dabudine 22 sinagog taurabenama tenaḡa isanama Jaeras ya tava da e kitana be Yesu, naumeki da Yesu noḡone tuapikane ya raupari 23 be nuanama tabutabune yai baḡe be ya riuna, “Taugu natuguma waivinama ḡaubonama e gurigurina. Yàwai baḡamna da nimamma debane kwa boru da e yawasana be e mianana.”

24 Naumeki da Yesu tauna mate naḡo ai karena. Be patara mate a naḡo be Yesu a tauporeporena. 25 Be dabudine waivi tenaḡa waikosina vutuvutu ya paḡona na modima 12 a kovina. 26 Tauna yai nuatoitoi kauana, be na purapurama matabudi dogeta ḡarodie yawai yakaredina deḡo e yawasana kabe da yaḡoro ya kaikai guratena. 27 Raḡanine tauna Yesu varinama ya vaivaiena, tauna patara nopodie Yesu na garama ya taukonina, 28 baninama tauna ya noḡotina, “Deḡoda taugu Yesu na garama yà taukoni ḡomena, taugu tokare yà yawasanana.” 29 Raḡanine tauna Yesu na garama ya tautaukonina, dabudine yai raḡantenaḡe da kosina manimanininama yai kave be tuninama mayanama ya dami da tauna na wainuatoitoie ya yawasanana.

30 Inam dabudine Yesu mayanama ya dami da rewapana ḡarone ya dobi porena. Naumeki da tauna yai tauvitare patara ḡarodie yai taravira be ya riuna, “Aitau yau garama ya taukonidi?” 31 Be na tauwai muriwatanama a paribee da a riuna, “Kwa kita da patara ta midimidi ḡuruvim be ta tatau poreporemna. Be nemanama da kwa riuriuna, ‘Aitau ya taukonigu?’” 32 Yesu yaḡoro ya waitau kitakitana da aitau ya voiana sibo ya kitana. 33 Dabudine waivi ya katai munaḡe da ḡarone aba ya tubuḡana, vutuna aubainama tauna ḡarone ya verau be naira ma gusuna Yesu kaḡapakane tuapikane ya raupari be yaba matabuna yai maḡataridina. 34 Yesu waivi ya riuena, “Moumou, am waisumaḡama yai yawasanimna. Ma nuasubam kwa naḡona, be am wainuatoitoie kwa yawasanana!”

35 Dabudine Yesu yaḡoro ya giugiu be tautauḡoma ḡesaudima Jaeras tauna sinagog taurabenama na vadae be a tava da Jaeras a riuena, “Natumma waivinama ya gurina. Aba aubainama tauwai katakatai kwa tatai nuaraḡaraḡa?” 36 Yesu taudi aba a giugiuedina ya vaia yababedi be tauna Jaeras ya riuena, “Nam am noḡotama e beku be kwai sumaḡa ḡoma!” 37 Naumeki da Yesu nam aitau i anine da tauna mate ti naḡo, be tauna Pita, Jeims tasinama Jon taudiḡa mate a naḡona.

38 Raḡanine taudi sinagog taurabenama na vadae a tavatavana, dabudine Yesu e vaiena be banaga patara ai nuaboya be bonedima ḡavoḡa a ḡabaḡabana ya kitedina. 39 Yesu vada nopone ya saḡa be ya riuna, “Aba aubainama kowai nuaboya be ko ḡabaḡaba? Gomana nam i gurina, tauna e kenakena ḡomana.” 40 Be taudi Yesu ai kwatekwatevena, vutuna aubainama tauna banegidima ya riupore dobiḡedi be tauna gomana tamana, tinana be na tauwai muriwatanama rabuiteḡa mate a naḡona deḡo gomana ya kenakenae.

41 Naumeki da Yesu gomana waivinama nimane ya kaididi be Hibru bonane ya riuena, “Talita kum!” Uma riunama baninama inam, ‘Moumou, yà riuriuemna, kwa midisuḡu!’ 42 Dabudine gomana waivinama yai raḡantenaḡe da ya midisuḡu be naḡo yai karena. Inam gomeninama na modima 12. Raḡanine uma kauinama nama ya tubutubuḡana, taudi matabudi a base kauena. 43 Be Yesu ya riu vavasaḡedi da uma kauinama nam aitau tenaḡa sibo ai vari, be tauna ya riuedi da aiyaba sibo gomana a ute da ya kanina.

Copyright information for `DWW