Mark 7

Waikatakatai dosi poredie saḡasaḡanama

(Mt 15:1-9)

Parisi be tarawatu tauwai katakatai ḡesaudima aitauḡa Jerusalemḡa a tavatavana, matabudi Yesu ḡarone a rawateḡeidi da ta kitana be Yesu na tauwai muriwatanama ḡesaudima ma nimamiredi a kanikanina, inam waikatakatai dosi poredie saḡasaḡanama adi tarawatuma nam ti kaiwatanina. Parisi be Jius matabudi nam tima kanikani yababana, noḡone nimedima ta koḡedina, adi dosima adi waikatakataima poredie a paḡopaḡona nama. Raḡanine anikune gabune be ta tavana, taudi nam ta kani be noḡone nimedima ta raukoḡana. Be taudi tarawatu poredima ḡesaudima toitoi ta kaikai watanedina, maika redu, tebo be gurewa koḡedima. Vutuna aubainama Parisi be tarawatu tauwai katakataidima Yesu ai taravirena, “Aba aubainama tam am tauwai muriwatanama uma waikatakatainama dosi poredie ya yovoyovona nam timawai muriwatane, be taudi ma nimamiredi ta kanikanina?”

Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi waikaikaiyovu banegimima. Aisaia tauna na waiperovetae ya riu kauana, tauna umanama ya girugirumina,

‘Uma banegidima mududiḡa ta riuriuna, ‘Mamaitua’, be nopodima madanie.
Taudi nam teneteneḡina da taugu ta rauduneegu, baninama taudi tarawatu banaga a voivoiedina tawai katakataidina, da inam kabe vutudi Mamaitua na tarawatu.’
Taumi Mamaitua na riuvavasaḡama ḡavoe koya taurie be banaga ḡoma adi waikatakataima ko vovo teyeteyedina.” Be ya riuedina, “Taumi koya katai ḡaḡa be Mamaitua na tarawatuma koya varie be taumiḡa ami vaivaie kowai muriwatanedina. 10 Baninama Mousis ya riuna, ‘Tamamma be tinamma kwa viviredi!’ be ‘Aitau tamanama bo tinanama e kunukunurena tauna gurie e miana.’ 11 Be taumi ko riuriuna, deḡoda banaga yaba ya paḡona maika kani bo yaba ḡesaudima da tamanama bo tinanama sibo ya sagudina, be tauna e riuriuedina, ‘Uma Korban’ - inam riunama baninama: Puyo Mamaitua taunaḡa aubainama. 12 Taumi ami waikatakataima kadi taiye tauna nam tamana bo tinanama ima sagusagudina. 13 Inam kededie waikatakatai ewai raudavudavuna, banaga ḡesaudima ḡarodie be Mamaitua riunama e kawakawa koakoana. Be yaba ḡesaudima a toi rereḡedina mate ko voivoiedina maika uma taudi.”

Deḡo yabediḡa banaga nopodima tawai mira

(Mt 15:10-20)

14 Dabudine Yesu patara ya yoko munaḡedi ḡarone be ya riuedina, “Koi beavaiegu matabumi, be uma yabedima yodi yà giuedina ko noḡotidi! 15 Nam aiyaba ḡavoe tokare e saḡa banaga nopone be ei mira, ibewa da aba banaga nopone e dobidobina, inam vutuna taunaḡa ewai mirana.”
Vers 16 inam umanama: Deḡoda beemima ta kenakenana, koi beavaia!


17 Raḡanine Yesu patara ya gosedi be vada nopone ya saḡasaḡana, tauna na tauwai muriwatanama ai baḡa da uma wainasinama baninama sibo ya giu yaḡedina. 18 Be Yesu ya riuedina, “Taumi nam ko kataie, bo? Taumi sibo koya kataie da yaba ḡavoe be banaga nopone e saḡasaḡana tokare nam ei mira. 19 Baninama inam nam nuapoune ima yovoyovona, ibewa da kapone da noveḡo e dobidobina.” Uma riunama nama Yesu ewai maḡatarana da kani matabudi anikani. 20 Na giuma ya kaiwatani be ya riuna, “Aba banaga nopone e dobidobina, inam vutuna tauna ewai mirana. 21 Baninama banaga nopone nuapoune noḡota gewegewedima ta tavatavana, maika badara, danene, vunuḡa, turanama debane mui e porena, 22 waigogo be noḡota ḡesaudima gewegewedima tabu be tabu e voivoiedina, maika waikaikaiyovu, kaua waimata warewaredi bo waideba subesubedima, unura, boruwaideḡa, moraba be bua kauidima e voivoiedina. 23 Uma kauidima gewegewedima banaga nopone ta tavatavana, taudi vutudi banaga tawai mirana.”

Waivi na waisumaḡama

(Mt 15:21-28)

24 Dabudine Yesu inam meagainama ya gose be ya naḡona dobu dosine Taiya meagainama diane. Tauna vada nopone ya saḡa be ya ḡoeḡoena da banaga nam sibo a kataie da tauna inam dabudine, be yaḡoro tauna nam i mia moisirina. 25 Gomana waivinama arua gewagewanama kokukokunama tinanama, Yesu varinama ya vaivaiena, yai raḡantenaḡa ya verau Yesu noḡone be tuapikane ya rauparina. 26 Waivi tauna eteni Gurik nama be meagai dosinama Ponitia nopone ya tubuḡana Siriama, waivi Yesu yai baḡa da tauna natunama nopone penama sibo ya tavu dobiḡena. 27 Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Kwa gose da noḡone seda ta kani doka. Nam i verena da seda adi kanima tà paḡo be daḡadaḡasi ḡarodie tà pore nawe.”
‘Seda’ inam Israel banegidima, be ‘daḡadaḡasi’ inam eteni banegidima.
28 Waivi ya paribee be ya riuna, “Bada! Be yaḡoro daḡadaḡasi vatara dibune miemienidima seda adi kanima kurekuredima tokare mate ta kanidina.” 29 Dabudine Yesu waivi ya riuena, “Nama kuya giuna aubainama, yodi tam kwa munaḡa am vadae, be dabudine tokare kwa kita da penama natumma waivinama ya dobi porena.” 30 Naumeki da waivi ya munaḡa vadae da e kitana be penama gomana waivinama ya dobi pore be gomeninama tauna na kaba kenae ya kenakenana ya kitana.

Yesu gumgum beanama potapotanama yai yawasanina

31 Dabudine Yesu Taiama be Saidonḡa ya dobi ya naḡona Dekapolis nopone Galili yawawinama paratine. 32 Dabudine banaga ḡesaudima tauḡoma beanama potapotanama be nam giugiuna a verauḡena Yesu ḡarone be ai baḡa da nimanama sibo tauḡoma tunine ya boruna. 33 Naumeki da patara nopodie be Yesu tauḡominama taunaḡa yai doka dobiḡe ḡavoe be nimarakurakunama tauḡoma beane ya sivudi, da nimanama kavisone yai vira be tauḡoma menanama ya taukonina. 34 Naumeki da Yesu gunume yai kita saḡa da yavutu bagibaginama ya taupore, be tauḡoma ya riuena, “Epata!” Inam riunama baninama ‘Kwa nuaporaḡa’. 35 Inam raḡanine tauḡoma beanama ya raunuaḡari be mudune ya giu yaḡana.

36 Be Yesu banaga ya riu vavasaḡedi da nam aitau tenaḡa ta riue, be ya riuriu nonoḡedina, be taudi yaḡoro a giugiu watanena. 37 Be taudi aitauḡa a vaivaiena a base kaue be a riuna, “Tauna yaba matabuna ya voia kauedina. Tauna e voie da avedi beapotapotanama be ei beavaiana, be avedi gumgum be e giuna.”

Copyright information for `DWW