Mark 7

Waikatakatai dosi poredie saḡasaḡanama

(Mt 15:1-9)

1Parisi be tarawatu tauwai katakatai ḡesaudima aitauḡa Jerusalemḡa a tavatavana, matabudi Yesu ḡarone a rawateḡeidi da 2ta kitana be Yesu na tauwai muriwatanama ḡesaudima ma nimamiredi a kanikanina, inam waikatakatai dosi poredie saḡasaḡanama adi tarawatuma nam ti kaiwatanina. 3Parisi be Jius matabudi nam tima kanikani yababana, noḡone nimedima ta koḡedina, adi dosima adi waikatakataima poredie a paḡopaḡona nama. 4Raḡanine anikune gabune be ta tavana, taudi nam ta kani be noḡone nimedima ta raukoḡana. Be taudi tarawatu poredima ḡesaudima toitoi ta kaikai watanedina, maika redu, tebo be gurewa koḡedima. 5Vutuna aubainama Parisi be tarawatu tauwai katakataidima Yesu ai taravirena, “Aba aubainama tam am tauwai muriwatanama uma waikatakatainama dosi poredie ya yovoyovona nam timawai muriwatane, be taudi ma nimamiredi ta kanikanina?”

6Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi waikaikaiyovu banegimima. Aisaia tauna na waiperovetae ya riu kauana, tauna umanama ya girugirumina,

‘Uma banegidima mududiḡa ta riuriuna, ‘Mamaitua’, be nopodima madanie.
7Taudi nam teneteneḡina da taugu ta rauduneegu, baninama taudi tarawatu banaga a voivoiedina tawai katakataidina, da inam kabe vutudi Mamaitua na tarawatu.’
8Taumi Mamaitua na riuvavasaḡama ḡavoe koya taurie be banaga ḡoma adi waikatakataima ko vovo teyeteyedina.” 9Be ya riuedina, “Taumi koya katai ḡaḡa be Mamaitua na tarawatuma koya varie be taumiḡa ami vaivaie kowai muriwatanedina. 10Baninama Mousis ya riuna, ‘Tamamma be tinamma kwa viviredi!’ be ‘Aitau tamanama bo tinanama e kunukunurena tauna gurie e miana.’ 11Be taumi ko riuriuna, deḡoda banaga yaba ya paḡona maika kani bo yaba ḡesaudima da tamanama bo tinanama sibo ya sagudina, be tauna e riuriuedina, ‘Uma Korban’ - inam riunama baninama: Puyo Mamaitua taunaḡa aubainama. 12Taumi ami waikatakataima kadi taiye tauna nam tamana bo tinanama ima sagusagudina. 13Inam kededie waikatakatai ewai raudavudavuna, banaga ḡesaudima ḡarodie be Mamaitua riunama e kawakawa koakoana. Be yaba ḡesaudima a toi rereḡedina mate ko voivoiedina maika uma taudi.”

Deḡo yabediḡa banaga nopodima tawai mira

(Mt 15:10-20)

14Dabudine Yesu patara ya yoko munaḡedi ḡarone be ya riuedina, “Koi beavaiegu matabumi, be uma yabedima yodi yà giuedina ko noḡotidi! 15Nam aiyaba ḡavoe tokare e saḡa banaga nopone be ei mira, ibewa da aba banaga nopone e dobidobina, inam vutuna taunaḡa ewai mirana.”
Vers 16 inam umanama: Deḡoda beemima ta kenakenana, koi beavaia!


17Raḡanine Yesu patara ya gosedi be vada nopone ya saḡasaḡana, tauna na tauwai muriwatanama ai baḡa da uma wainasinama baninama sibo ya giu yaḡedina. 18Be Yesu ya riuedina, “Taumi nam ko kataie, bo? Taumi sibo koya kataie da yaba ḡavoe be banaga nopone e saḡasaḡana tokare nam ei mira. 19Baninama inam nam nuapoune ima yovoyovona, ibewa da kapone da noveḡo e dobidobina.” Uma riunama nama Yesu ewai maḡatarana da kani matabudi anikani. 20Na giuma ya kaiwatani be ya riuna, “Aba banaga nopone e dobidobina, inam vutuna tauna ewai mirana. 21Baninama banaga nopone nuapoune noḡota gewegewedima ta tavatavana, maika badara, danene, vunuḡa, turanama debane mui e porena, 22waigogo be noḡota ḡesaudima gewegewedima tabu be tabu e voivoiedina, maika waikaikaiyovu, kaua waimata warewaredi bo waideba subesubedima, unura, boruwaideḡa, moraba be bua kauidima e voivoiedina. 23Uma kauidima gewegewedima banaga nopone ta tavatavana, taudi vutudi banaga tawai mirana.”

Waivi na waisumaḡama

(Mt 15:21-28)

24Dabudine Yesu inam meagainama ya gose be ya naḡona dobu dosine Taiya meagainama diane. Tauna vada nopone ya saḡa be ya ḡoeḡoena da banaga nam sibo a kataie da tauna inam dabudine, be yaḡoro tauna nam i mia moisirina. 25Gomana waivinama arua gewagewanama kokukokunama tinanama, Yesu varinama ya vaivaiena, yai raḡantenaḡa ya verau Yesu noḡone be tuapikane ya rauparina. 26Waivi tauna eteni Gurik nama be meagai dosinama Ponitia nopone ya tubuḡana Siriama, waivi Yesu yai baḡa da tauna natunama nopone penama sibo ya tavu dobiḡena. 27Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Kwa gose da noḡone seda ta kani doka. Nam i verena da seda adi kanima tà paḡo be daḡadaḡasi ḡarodie tà pore nawe.”
‘Seda’ inam Israel banegidima, be ‘daḡadaḡasi’ inam eteni banegidima.
28Waivi ya paribee be ya riuna, “Bada! Be yaḡoro daḡadaḡasi vatara dibune miemienidima seda adi kanima kurekuredima tokare mate ta kanidina.” 29Dabudine Yesu waivi ya riuena, “Nama kuya giuna aubainama, yodi tam kwa munaḡa am vadae, be dabudine tokare kwa kita da penama natumma waivinama ya dobi porena.” 30Naumeki da waivi ya munaḡa vadae da e kitana be penama gomana waivinama ya dobi pore be gomeninama tauna na kaba kenae ya kenakenana ya kitana.

Yesu gumgum beanama potapotanama yai yawasanina

31Dabudine Yesu Taiama be Saidonḡa ya dobi ya naḡona Dekapolis nopone Galili yawawinama paratine. 32Dabudine banaga ḡesaudima tauḡoma beanama potapotanama be nam giugiuna a verauḡena Yesu ḡarone be ai baḡa da nimanama sibo tauḡoma tunine ya boruna. 33Naumeki da patara nopodie be Yesu tauḡominama taunaḡa yai doka dobiḡe ḡavoe be nimarakurakunama tauḡoma beane ya sivudi, da nimanama kavisone yai vira be tauḡoma menanama ya taukonina. 34Naumeki da Yesu gunume yai kita saḡa da yavutu bagibaginama ya taupore, be tauḡoma ya riuena, “Epata!” Inam riunama baninama ‘Kwa nuaporaḡa’. 35Inam raḡanine tauḡoma beanama ya raunuaḡari be mudune ya giu yaḡana.

36Be Yesu banaga ya riu vavasaḡedi da nam aitau tenaḡa ta riue, be ya riuriu nonoḡedina, be taudi yaḡoro a giugiu watanena. 37Be taudi aitauḡa a vaivaiena a base kaue be a riuna, “Tauna yaba matabuna ya voia kauedina. Tauna e voie da avedi beapotapotanama be ei beavaiana, be avedi gumgum be e giuna.”

Copyright information for `DWW