Matthew 3

Jon tauwai babataito Yesu na kedama ya sepana

(Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)

1Inam raḡandie Jon tauwai babataito Judia provins nopone ya tava be dobu kavakavane ya rarau guguyana. 2Be tauna umanama ya riuriuna, “Noḡota vitara ko paḡo be ami noḡotama ko vitaredina, baninama Mamaitua na waiguyauma kaiteka maida e tavatavana.” 3Jon tauwai babataito tauna vutuna peroveta Aisaia ya giugiuena. Aisaia umanama ya riuna,

“Banaga dobu kavakavane e yokoyokona,
Bada na kedama ko sepa, be keda ko kawa didimanidina na kaba verauma aubainama.”
4Jon na garama kamel vuvuḡinama voivoienama ya kotekotena. Be musara kopinama kwarikwarinama yai boretaiena, be tauna na kanima inam kapau be iwavi. 5Banaga toitoi Jerusalemḡa, Judia provinsne be upa Jodan banegidima matabudi Jon ḡarone a tavana. 6Dabudine taudi adi gewagewama matabudi a kuvesidi be tauna yai babataitodina upa Jodan nopone.

7Raḡanine tauna e kitana be Parisi be Sadisi banegidima toitoi a veraverauna ḡarone deḡo banaga yawai babataitodie, dabudi Jon taudi umanama ya riuedina, “Taumi maika mota sarama natunatudima! Taumi aitau ya riuemi da tokare Mamaitua na kovoḡama ko vora pore? 8Ami yawasanama ko vitaredi be yawasana veredima banidima koi maḡataridi da banaga ta kitedina, 9be nam ko noḡoti be ko riuna, ‘Tauda Eibraham natunatunama, aubainama nam tokare aba gewagewanama ḡarode e tubuḡa.’ Yà riuriuemina, deḡoda Mamaitua sibo i ḡoena, tauna tokare teneteneḡinama kaua yekudie seda yai tubuḡidina Eibraham aubainama. 10Bada tamiyoko kaite kai bogane ya boruna, be deḡo kaidima banidima nam veredi, matabudi tokare e taraḡa be e gabu gorudina.

11“Taugu upa kavakavae yàwai babataitomina, ami noḡotama ko vitaredina aubainama. Be banaga murigue e veraverauna, tauna banaga wairewapana vavasaḡinama nam maika taugu. Be taugu nam veregu da na kaḡasumama yà ragaudi. Tauna tokare Arua Babaue be kaie ei babataitomina. 12Tauna banaga veredi be gewegewedima e daridariḡedina maika raisi. Tauna raisi e tutu, be sive nopone e ḡini be sive mui e suve da ḡavoe e naḡonaḡona, be banidima ḡavoe ta dobidobina. Be tauna raisi banidima e ragaudi be na vadae e biribiridina. Be muinama kai karakaratine ei poraḡa be ta kara nonoḡedina.”

Jon Yesu yai babataitona

(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22; Jn 1:29-34)

13Naumeki da Yesu Galilima be ya verauna upa Jodanma, da Jon sibo tauna yai babataitona. 14Be Jon ya riutuaḡaie be ya riuna, “Tam aba aubainama taugu ḡarogue kuya verau? Tam sibo taugu kuyai babataitoguna.” 15Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Ibewa, inam naumeki. Uma inam Mamaitua na ḡoanama naumeki da tà voiena.” Inam raḡanine Jon yai aninana.

16Naumeki da Yesu ya babataito ya kovi da tauna upae be ya tavatavana raḡanine, mara ya nuaporaḡa be tauna Arua Babau ya kitana ya yovoyovona ḡarone kiu gabubu maika. 17Be marae bona yadobi be ya riuna, “Inam tauna taugu natuguma nuaguma e paḡopaḡona, be taugu yàwai nuaverena tauna ḡarone.”

Copyright information for `DWW