Revelation of John 14

Sipu Natunama be na banagama 144 tausand

1Be taugu yài kita, da Sipu Natunama be banaga 144 tausand mate oya Saion debane a midimidina è kitedina. Be Sipu Natunama be Tamanama isedima inam banegidima noḡodie a girumidina. 2Be dabudine bona marae è vaiena. Be inam bonanama vaienama tapara yarataunama, bo parere dosinama gugurinama maika. Be bona gugurinama vaienama maika tauwai gita kabe tiwai gita.

3Be taudi guyau na kaba miama, be yaba yawayawasanidima 4, be babada noḡodie a midi be sare vaunama a riḡariḡana. Be nam aitau teneteneḡina da inam sarenama e kataie. Be banaga 144 tausand dobue Bada ya kuvesidina, taudiḡa inam sarenama a kataiena. 4Taudi nam waiwaivi ti taukonidina da sibo ai mira munaḡedi, taudi inam matatapu. Inam banegidima vutudi banaga poudie Sipu Natunama kosinine ya kuvesa dokedina, taudi vutudi a raupuyoedina Mamaitua be Sipu Natunama ḡarodie. Be Sipu Natunama deḡo deḡo ya naḡonaḡona, taudi tauna awai muriwatanena. 5Taudi nam airaḡan ti kaiyovuna, be taudi ḡarodie wavu nam ima kenakenana.

Anea rabuiteḡa

6Be taugu yài kitana be anea ḡesaunama gunuma pounaḡa ya rovorovona è kitana. Be tauna dobu da dobu, dam da dam, bona da bona, be dobu matabuna nopone banaga miemienidima ḡarodie vari verenama be kenakena nonoḡinama ya rarau guguyena. 7Be tauna bonanama dosine ya riuna, “Mamaitua ko naire be isanama ko kaisuḡusuḡuna, baninama tauna na etarama raḡaninama yodi ya tavana. Tauna aitau mara, dobu, egasi be bigabiga tauwai tubuḡidima, tauna vutuna ko rauduneena.”

8Be anea aniwai rabuinama anea dokadokanama yai muriwatane be ya riuna, “Babilon meagainama dosinama yodi a kawa gewagewana. Baninama Babilon ya voie da dobue banaga matabudi na badarama kedanama wairewapaninama ai muriwatanena. Be banaga matabudi inam badara waeninama a tegona.”

9Be anea aniwai rabuiteḡanama taudi yai muriwatanedi be bonanama dosine ya riuna, “Deḡoda aitau musara ḡasiḡasinama be kokoitau kitanama maika inam muserinama e rauduneedi, be na matairama noḡone bo nimane ta boruna, 10tauna mate tokare Mamaitua na medima keyekine e tegona. Mamaitua na medima inam maika waen wairewapana vavasaḡinama, nam upa mate wairawateḡeina. Be inam waeninama Mamaitua na medima keyekine ya ḡinina. Be musara ḡasiḡasinama na tauwai muriwatanama taudi inam waeninama ta tegona. Be anea babaudima be Sipu Natunama noḡodie inam banegidima tokare kai be salfa karakarata watanine ta raukivi gewegewedina. 11Be dabudine basudima e saḡa nonoḡana. Be taudi aitauḡa inam muserinama ḡasiḡasinama be kokoitaunama ta rarau duneedina, bo aitauḡa tauna isanama matairinama tunidie e kenakenana, taudi kupi da suara nam airaḡan sipere ta banavi. 12Vutuna aubainama banaga babaudima aitauḡa Mamaitua na riuvavasaḡama tawai muriwatanena, taudi naumeki da adi waisumaḡama Yesu ḡarone, ta midi bagibagi be yaba matabudi ta dami poredina.

13Dabudine bona marae è vaie be ya riuna, “Umanama kwa girumana. Yodi da nokoi ya naḡona nuavere taudi aitauḡa Yesu isane ta gurigurina.” Be Arua ya riuna, “Inam riukaua! Taudi ai nuatoitoi ḡarovana, yodi ta siperena. Be taudi adi matairama inam voia veredima mate ta naḡona marae.”

Sipi dobue ya porana

14Be yài kitana, be giyou ḡavoḡavorinama è kitana, be debane banaga ya miamiana kitanama banaga natunama maika. Be tauna paiwaraga goldie voivoienama debane ya boru, be nimane biriuko gamgamnama ya kaikaididina.

15Be dabudine anea ḡesaunama tempol nopone be ya dobi da bonanama dosine tauna aitau giyou debane ya miamiana ya riuena, “Sipi dobue yodi ya porana, vutuna aubainama am biriukoma kwa kwadiena.” 16Dabudine tauna aitau giyou debane ya miamiana, na biriukoma dobue ya kwadie be yaba matabudi ya petodi be ya rawateḡeteḡeidina.

17Be anea ḡesaunama marae tempol nopone be ya dobina, tauna mate biriuko gamgamnama nimane ya kaikaididina. 18Be anea ḡesaunama kai menanama tauwai badena tauna oltae be ya dobi da bonanama dosine tauna aitau biriuko gamgamnama ya kaikaididina ya riuena, “Dobue gureipi votedima a ḡouna aubainama, am biriukoma kwa kwadie be matabudi kwa tomdina.” 19Dabudine anea na biriukoma dobue ya kwadie be gureipi matabudi ya petodi be ya rawateḡeteḡeidina. Yodibe gureipi matabudi anivabuyo gabunama dosine ya poraḡa nawedina. Inam gabunama inam Mamaitua na medima gabunama e giugiuena. 20Be meagai diane ḡavoe dabudine gureipi e vabuyodi be kosinidima tai dobina. Be kosinidima na morabama inam 1.5 mita, be kosininama ya daroro be ya dobi ya naḡona na dauma inam 1,600 stadia.
‘Stadia tenaḡa’ inam 0.185 kilomita. (1,600 x 0.185 = 296 kilomita)


Copyright information for `DWW