Revelation of John 19

Marae tawai nuaverena Babilon yai kavena aubainama

1Uma kauidima muridie patara dosinama marae bonagaredima ya saḡasaḡana è vaiena, taudi a riuriuna,

“Haleluya!

Yawasana, boruma be rewapana dà Mamaituama ḡarone ta kenana,
2baninama tauna riukaue be didimanae banaga e kovokovoḡidina. Tauna inam waivinama badabadarinama ya kovoḡina, baninama tauna na badarama kana taiye dobue banaga matabudi yai miredina. Mamaitua na taunoyama kosinidima biwanama inam waivinama ya paḡona.” 3Be taudi a yogo munaḡa be a riuriuna,

“Haleluya! Tauna yodi e kara watana be basunama e saḡa nonoḡana.”

4Be Mamaitua na kaba miae ya miamiana. Be dabudine babada 24 be yaba yawayawasanidima 4, taudi Mamaitua noḡone doḡae a raupari da a raudunee be a riuna, “Inam riukaua! Haleluya!” 5Inam raḡanine Mamaitua na kaba miae bona ya dobi be ya riuna, “Taumi Mamaitua na taunoyama banaga dosimi bo banaga yababa, matabumi Mamaitua ko vivivivirena, be yodi dà Mamaituama isanama ko kaisuḡusuḡuna!”

6Dabudine patara dosinama bonagaredima ya saḡasaḡana è vaiena, maika tapara yarataunama be parere dosinama maika. Be taudi a yogo be a riuriuna,

“Haleluya!” Baninama tauda dà Badama Mamaitua wairewapana vavasaḡinama ewai badana.
7Matabuda tài nuavere be tà mosarina. Be tauna tà kaisuḡusuḡuna! Baninama yodi Sipu Natunama na wainaḡima raḡaninama ya tavana, be naḡivau waivinama kaite ya vokaukaua be e miamiana. 8Be naḡivau waivinama naḡi garedima ḡavoḡavoridima, waimatakanikanidima tauna a ute be ya kotedina. Be garedima bogedie nam mira. Gara ḡavoḡavoridima inam Mamaitua na banagama adi voiama didimanidima.

9Naumeki da anea ya riueguna, “Umanama kwa girumana: Nuavere taudi aitauḡa Sipu Natunama na wainaḡima soine a kokonedi be a tavana.” Be mate anea ya riueguna, “Uma inam Mamaitua na giuma riuriukauidima.”

10Inam raḡanine taugu anea noḡone tuapikague è raupari da kabe tauna yà raudunee. Be tauna ya riutuaḡaiegu be ya riuna, “Nam kwa rauduneegu, taugu inam taunoya ḡoma maika tam bo am banagama aitauḡa Yesu isanama tawai matematena. Baninama aba ḡarome yawai perovetaena, inam Yesu waimatematenama aubainama. Vutuna aubainama Mamaitua kwa rauduneena, nam taugu!”

Hosi ḡavoḡavorinama taugeruenama

11Inam raḡanine taugu yài kitana, be mara ya nuaporaḡana. Dabudine hosi ḡavoḡavorinama è kitana, be tauna aitau ragane ya gerugeruna isanama ‘Riukaua’ be ‘Waipatutu’. Tauna didimanae banaga e kaiviredi be ewai ḡaviedina. 12Be tauna matanama kitedima kai remnama maika, be debane paiwaraga toitoi a kenakenana. Be tauna bogane isa girugiruminama. Be inam isanama nam aitau tenaḡa i kataiena be taunaḡa ya kataiena. 13Be na garama kosina nopone waigayonama ya kotekotena, be inam baneginama isanama ḡesau inam, ‘Mamaitua Riunama’. 14Be tauiḡara marae, taudi matabudi hosi ḡavoḡavoridima ragedie a geru be tauna awai muriwatanena. Be taudi adi garama ḡavoḡavoridima a kotedina, be garedima bogedie nam mira. 15Be banaga na garama kosina nopone waigayonama, tauna mudune kwatikwati menanama karone be taurine gamgamdima ya dobina. Be inam kwatikwatine tauna dobu banegidima ei ḡaviedina. Be tauna tokare diḡona irame voivoienama e paḡo be banaga ei badedina. Tauna vutuna Mamaitua wairewapana vavasaḡinama na medima gabune banaga e vabuyodina. 16Be tauna na garama bogane be muimuine isanama girugirumidima a kenakenana. Be isa inam umanama:

Guyaguyau Adi Guyauma Be Babada Adi Badama

17Be taugu anea suara matane ya midimidina è kitana. Be tauna bonanama dosine kiu matabudi gunume a rovorovona, ya yokoedi be ya riuedina, “Ko verau matabumi be koi rawateḡeimi Mamaitua na soima dosinama aubainama. 18Be banaga visiḡodima ko kanidina. Guyaguyau, torimatanama, babada dosidima, hosi be hosi taugeruedima, taunoya be banaga yababa, taudi matabudi visiḡodima ko kanidina.”

19Dabudine musara ḡasiḡasinama be dobu guyaguyaudima be adi tauiḡarama taugu è kitedina. Taudi a rawateḡeina iḡara aubainama da sibo hosi ḡavoḡavorinama taugeruenama be na tauiḡarama mate sibo ai ḡaviedina. 20Be you, hosi ḡavoḡavorinama na tauiḡarama mate, musara ḡasiḡasinama be peroveta kaikaiyovunama a vunuḡidi be a panidina. Inam perovetanama kaikaiyovunama, tauna vutuna musara ḡasiḡasinama isane mataira be voia dosidima ya voivoiedina. Be inam matairidie tauna banaga aitauḡa musara ḡasiḡasinama na matairama a paḡopaḡona, be kokoitaunama a rarau duneena, taudi yawai kedadoka waigewedina. Inam banegidima rabui yawayawasanidima kai be salfa karakarata watanine a poraḡa nawedina. 21Be adi banagama ḡesaudima kwatikwatie ai guridina. Inam kwatikwatinama vutuna hosi taugeruenama mudune ya dobidobina. Be kiu matabudi banaga visiḡodima a kani da a kani siauana.

Copyright information for `DWW