Genesis 10

1Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner. 2Jafets Sønner: Gomer, Magog. Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifaf og Togarma. 4Javans Sønner: Elisja, Tarsis. Kittæerne og Rodosboerne; 5fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag. 6Kams Sønner: Kusj, Mlizrajim, Put og Hana'an. 7Kusj's Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan. 8Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden. 9Han var en vældig Jæger for HERRENs Øjne; derfor siger man: "En vældig Jæget for HERRENs Øjne som Nimrod." 10Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear; 11fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela 12og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By. 13Mizrajim avlede Luderne,Anamerne, Lehaberne, Naftuherne, 14Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik, og Kaftorerne. 15Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, Het, 16Jebusiterne, Amoriterne, Girgasjiterne, 17Hivviterne, Arkiterne, Siniterne, 18Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig, 19så at Kana'anæernes Område strakte sig fra Zidon i Retning af Gerar indtil Gaza, i Retning af Sodoma, Gomorra, Adma,og Zebojim indtil Lasja. 20Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk. 21Men også Sem, alle Ebersønnernes Fader, Jafets ældste Broder, fødtes der Sønner. 22Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj. 24Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber; 25Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. 26Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera, 27Hadoram, Uzal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner, 30og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge. 31Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk. 32Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.
Copyright information for Dan