Genesis 36

1Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtsbog. 2Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Søn, 3og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot. 4Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel, 5og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land. 6Derpå tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob; 7deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, så store var deres. Hjorde; 8og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom. 9Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Seirs Bjerge. 10Følgende var Esaus Sønners Navne: Elifaz, en Søn af Esaus Hustru Ada, og Reuel, en Søn af Esaus Hustru Basemat. 11Elifazs Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. 12Timna, som var Esaus Søn Elifazs Medhustru, fødte ham Amalek. Det var Esaus Hustru Adas Sønner. 13Følgende var Reuels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var Esaus Hustru Basemats Sønner. 14Følgende var Sønner af Esaus Hustru Oholibama, Datter af Zibons Søn Ana; hun fødte for Esau: Jeusj, Jalam og Kora. 15Følgende var Esaus Sønners Stammehøvdinger: Elifaz's, Esaus førstefødtes, Sønner: Høvdingeroe Teman, Omar, Zefo, Henaz, 16Kora, Gatam og Amalek. Det var de fra Elifaz stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Adas Sønner. 17Følgende var Esaus Søn Reuels Sønner: Høvdingerne Nahat, Zera, Sjamma og Mizza. Det var de fra Reuel stammende Høvdinger i Edoms Land; det var Esaus Hustru Basemats Sønner. 18Følgende var Esaus Hustru Oholibamas Sønner: Høvdingerne Jeusj, Jalam og Kora. Det var de Høvdinger, der stammede fra Oholibama, Esaus Hustru, Anas Datter. 19Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom. 20Følgende var Horiten Seirs Sønner, Landets oprindelige Befolkning: Lotan, Sjobal, Zibon, Ana, 21Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammebøvdinger, Seirs Sønner i Edoms Land. 22Lotans Sønner var Hori og Hemam, og Lotans Søster var Timna. 23Følgende var Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24Følgende var Zibons Sønner: Aja og Ana. Det var denne Ana, som fandt de varne Kilder i Ørkenen, da han vogtede sin Fader Zibons Æsler. 25Følgende var Anas Børn: Disjon og Oholibama, Anas Datter. 26Følgende var Disjons Sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran. 27Følgende var Ezers Sønner: Bilhan, Zåvan og Akan. 28Følgende var Risjons Sønner: Uz og Aran. 29Følgende var Horiternes Stammehøvdinger: Høvdingerne Lotan, Sjobal, Zibon, Ana, 30Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Seirs Land. 31Følgende var de Konger, der herskede i Edoms Land, før Israeliterne fik Konger: 32Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinbaba. 33Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted. 34Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted. 35Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit. 36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted. 37Da Samla døde, blev Sjaul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted. 38Da Sjaul døde, blev Bål Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted. 39Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab. 40Følgende var Navnene på Esaus Stammehøvdinger efter deres Slægter, Bosteder og Navne: Høvdingerne Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenaz, Teman, Mibzar 43Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger efter deres Boliger i det Land, de fik i Eje. Det var Esau, Edoms Fader.
Copyright information for Dan