Nehemiah 10

1Den beseglede Skrivelse er underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas Søn, og Zidkija, 2Seraja, Azarja, Jirmeja, 3Pasjhur, Amarja, Malkija, 4Hattusj, Sjebanja, Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginneton, Baruk, 7Mesjullam, Abija, Mijjamin, 8Ma'azja, Bilgaj og Sjemaja det var Præsterne. 9Leviterne Jesua, Azanjas Søn, Binnuj af Henadads Sønner, Kadmiel 10og deres Brødre Sjebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11Mika, Rehob, Hasjabja, 12Zakkur, Sjerebja, Sjebanja, 13Hodija, Bani og Beninu. 14Folkets Overhoveder Par'osj, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani, 15Bunni Azgad, Bebaj, 16Adonija, Bigvaj, Adin, 17Ater, Hizkija, Azzur, 18Hodija, Hasjum, Bezaj, 19Harif, Anatot, Nebaj, 20Magpiasj, Mesjullam, Hezir, 21Mesjezab'el, Zadok Jaddua, 22Pelatja, Hanan, Anaja, 23Hosea, Hananja, Hassjub, 24Hallohesj, Pilha, Sjobek, 25Rehum, Hasjabna, Ma'aseja, 26Ahija, Hanan, Anan, 27Malluk, Harim og Ba'ana. 28Og det øvrige Folk, Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, Tempeltrællene og alle de, der har skilt sig ud fra Hedningerne for at holde sig til Guds Lov, med deres Hustruer, Sønner og Døtre, for så vidt de har Forstand til at fatte det, 29slutter sig til deres højere stående Brødre og underkaster sig Forbandelsen og Eden om at ville følge Guds Lov, der er givet os ved Guds Tjener Moses, og overholde og udføre alle HERRENs, vor Herres, Bud, Bestemmelser og Anordninger: 30Vi vil ikke give Hedningerne i Landet vore Døtre eller tage deres Døtre til Hustruer for vore Sønner; 31vi vil ikke på Sabbaten eller nogen Helligdag købe noget af Hedningerne i Landet, når de på Sabbaten kommer med deres Varer og al Slags Korn og falbyder det; vi vil hvert syvende År lade Landet ligge hen og give Afkald på enhver Fordring; 32vi vil påtage os en årlig Skat på en Tredjedel Sekel til Tjenesten i vor Guds Hus, 33til Skuebrødene, det daglige Afgrødeoffer, det daglige Brændoffer, Ofrene på Sabbaterne, Nymånedagene og Højtiderne, Helligofrene og Syndofrene til Soning for Israel og til alt Arbejde ved vor Guds Hus. 34Hvad Brænde der ydes, har vi, Præsterne, Leviterne og Folket, kastet Lod om at bringe til vor Guds Hus, Fædrenehus for Fædrenehus, til fastsat Tid År efter År for at skaffe Ild på HERREN vor Guds Alter, som det er foreskrevet i Loven. 35Vi vil År for År bringe Førstegrøden af vor Jord og af alle Frugttræer til HERRENs Hus, 36og vi vil bringe det førstefødte af vore Sønner og vort Kvæg, som det er foreskrevet i Loven, og det førstefødte af vort Hornkvæg og Småkvæg til vor Guds Hus til Præsterne, som gør Tjeneste i vor Guds Hus; 37og Førstegrøden af vort Grovmel og af Frugten af alle Slags Træer, af Most og Olie vil vi bringe til Kamrene i vor Guds Hus til Præsterne og Tienden af vore Marker til Leviterne. Leviterne samler selv Tienden ind i alle de Byer, hvor vi har vort Agerbrug; 38og Præsten, Arons Søn, er til Stede hos Leviterne, når de indsamler Tienden; og Leviterne bringer Tiende af Tienden til vor Guds Hus, til Forrådshusets Kamre. 39Thi Israeliterne og Levis Efterkommere bringer Offerydelsen af Kornet, Mosten og Olien til Kamrene, hvor Helligdommens Kar og de tjenstgørende Præster, Dørvogterne og Sangerne er. Vi vil således ikke svigte vor Guds Hus.
Copyright information for Dan