Numbers 26

1Efter denne Plage talede HERREN til Moses og Eleazar, Præsten Arons Søn, og sagde: 2"Hold Mandtal over hele Israeliternes Menighed fra Tyveårsalderen og opefter, Fædrenehus for Fædrenehus, alle våbenføre Mænd i Israel!" 3Da mønstrede Moses og Præsten Eleazar dem på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko 4fra Tyveårsalderen og opefter, som HERREN havde pålagt Moses. Og Israeliterne, som var udvandret fra Ægypten, var følgende: 5Ruben, Israels førstefødte; Rubens Sønner: Fra Hanok stammer Hanokiternes Slægt, fra Pallu Palluiternes Slægt, 6fra Hezron Hezroniternes Slægt og fra Karmi Karmiternes Slægt. 7Det var Rubeniternes Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 43730. 8Pallus Søn var Eliab; 9Eliabs Sønner: Nemuel, Datan og Abiram; det var den Datan og den Abiram, Menighedens udvalgte, som satte sig op imod Moses og Aron sammen med Koras Tilhængere, da de satte sig op imod HERREN; 10og Jorden åbnede sit Gab og slugte dem sammen med Kora, da hans Tilhængere omkom, idet Ilden fortærede de 250 Mænd, og de blev et Tegn til Advarsel. 11Men Koras Sønner omkom ikke. 12Simeons Sønners Slægter var følgende: Fra Nemuel stammer Nemueliternes Slægt, fra Jamin Jaminiternes Slægt, fra Jakin Jakiniternes Slægt, 13fra Zera Zeraiternes Slægt og fra Sjaul Sjauliternes Slægt. 14Det var Simeoniternes Slægter, 22200. 15Gads Sønners Slægter var følgende: Fra Zefon stammer Zefoniternes Slægt, fra Haggi Haggiternes Slægt, fra Sjuni Sjuniternes Slægt, 16fra Ozni Ozniternes Slægt, fra Eti Eriternes Slægt, 17fra Arod Aroditernes Slægt og fra Ar'eli Ar'eliternes Slægt. 18Det var Gads Sønners Slægter, de af dem, som mønstredes, 40500. 19Judas Sønner var Er og Onan. men Er og Onan døde i Kana'ans Land. 20Judas Sønners Slægter var følgende: Fra Sjela sammer Sjelaniternes Slægt, fra Perez Pereziternes Slægt og fra Zera Zeraiternes Slægt; 21Perezs Sønner: Fra Hezron stammer Heztoniternes Slægt og fra Hamul Hamuliternes Slægt. 22Det var Judas Slægter, de af dem, som mønstredes, 76500. 23Issakars Sønners Slægter var følgende: Fra Tola stammer Tolaiternes Slægt, fra Pua Puniternes Slægt; 24fra Jasjub Jasjubiternes Slægt og fra Sjimron Sjimroniternes Slægt. 25Det var Issakars Slægter, de af dem, som mønstredes, 64 300. 26Zebulons Sønners Slægter var følgende: Fra Sered stammer Serediternes Slægt, fra Elon Eloniternes Slægt og fra Jale'el Jale'eliternes Slægt. 27Det var Zebuloniternes Slægter, de af dem, som mønstredes, 60 508 28Josefs Sønners Slægter var følgende: Manasse og Efraim; 29Manasses Sønner: Fra Makir stammer Makiriternes Slægt; Makir avlede Gilead, fra Gilead stammer Gijeaditernes Slægt; 30Gileads Sønner var følgende: Fra Abiezer stammer Abiezriternes Slægt, fra Helek Helekiternes Slægt, 31fra Asriel Asrieliternes Slægt, fra Sjekem Sjekemiternes Slægt, 32fra Sjemida Sjemidaiternes Slægt og fra Hefer Heferiternes Slægt; 33men Zelofhad, Hefers Søn, havde ingen Sønner, kun Døtre; Zelofhads Døtre hed Mala, Noa, Hogla, Milka og Tirza. 34Det var Manasses Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 52700. 35Efraims Sønners Slægter var følgende: Fra Sjutela stammer Sjutelaiternes Slægt, fra Beker Bekeriternes Slægt og fra Tahan Tahaniternes Slægt; 36Sjultelas Sønner var følgende: Fra Eran stammer Eraniternes Slægt. 37Detvar Efraimiternes Slægter, de af dem, som mønstedes, 32500. Det var Josefs Sønners Slægter. 38Benjamins Sønners Slægtervar følgende: Fra Bela stammer Belaiternes Slægt, fra Asjbel Asjbeliternes Slægt, fra Ahiram Ahiramiternes Slægt, 39fra Sjufam Sjufamiternes Slægt og fra Hufam Hufamiternes Slægt. 40Belas Sønner: Ard og Na'aman; fra Ard stammer Arditernes Slægt, fra Na'aman Na'amiteroes Slægt. 41Det var Benjamins Sønners Slægter, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45600. 42Dans Sønners Slægter var følgende: Fra Sjuham stammer. Sjuhamiternes Slægt. Det var Dans Slægter, Slægt for Slægt. 43Alle Sjuhamiternes Slægter, de af dem, som mønstredes, udgjorde 64 400. 44Asers Sønners Slægter var følgende: Fra Jimna stammer Jimniternes Slægt, fra Jisjvi Jisjviternes Slægt og fra Beri'a Beri'aiternes Slægt; 45fra Beri'as Sønner: Fra Heber stammer Hebriternes Slægt og fra Malkiel Malkieliternes Slægt. 46Asers Datter hed Sera. 47Det var Asers Sønners Slægter, og de af dem, som mønsttedes, udgjorde 53400. 48Naftalis Sønners Slægter var følgende: Fra Jaze'el stammer Jaze'eliternes Slægt, fra Guni Guniternes Slægt, 49fra Jezer Jezeriternes Slægt og fra Sjillem Sjillemiternes Slægt, 50Det var Naftalis Slægter, Slægt for Slægt, og de af dem, som mønstredes, udgjorde 45400. 51Det var dem af Israeliterne, som mønstredes, 601730. 52HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 53Til dem skal Landet udskiftes til Arv og Eje efter de optalte Navne. 54En stor Stamme skal du give en stor Arvelod, en lille Stamme en lille; enhver af dem skal der gives en Arvelod efter Tallet på de mønstrede i den. 55Dog skal Landet udskiftes ved Lodkastning; de skal have deres Arvelodder efter Navnene på deres fædrene Stammer; 56ved Lodkastning skal enhver Stamme, stor eller lille, have sin Arvelod tildelt. 57Følgende er de af Leviterne, der mønstredes, Slægt for Slægt: Fra Gerson stammer Gersoniternes Slægt, fra Kehat Kehatiternes Slægt og fra Merari Merariternes Slægt. 58Følgende er Levis Slægter: Libniternes Slægt, Hebroniternes Slægt, Maliternes Slægt, Musjiternes Slægt og Koraiternes Slægt. Kehat avlede Amram. 59Amrams Hustru hed Jokebed, Levis Datter, som fødtes Levi i Ægypten; hun fødte for Amram Aron, Moses og deres Søster Mirjam. 60For Aron fødtes Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. 61Men Nadab og Abihu omkom, da de frembar fremmed Ild for HERRENs Åsyn. 62De af dem, der mønstredes, udgjorde 23000, alle af Mandkøn fra en Måned og opefter. De mønstredes nemlig ikke sammen med de andre Israeliter, da der ikke var givet dem nogen Arvelod blandt Israeliterne. 63Det var dem, der mønstredes af Moses og Præsten Eleazar, da disse mønstrede Israeliterne på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko. 64Blandt dem var der ingen, som var mønstret af Moses og Præsten Aron, da de mønstrede Israeliterne i Sinaj Ørken; 65thi HERREN havde sagt til dem, at de skulde dø i Ørkenen. Derfor var der ingen tilbage af dem undtagen Kaleb, Jetunnes Søn, og Josua, Nuns Søn.
Copyright information for Dan