Numbers 34

1HERREN talede fremdeles til Moses og sagde: 2Byd Israelitterne og sig til dem: Når i kommer til Kana'ans Land det er det Land, der skal tilfalde eder som Arvelod, Kana'ans Land i hele dets Udstrækning 3så skal eders Sydside strække sig fra Zins Ørken langs med Edom; eders Sydgrænse skal mod Øst begynde ved Enden af Salthavet; 4så skal eders Grænse dreje sønden om Akrabbimpasset, nå til Zin og ende sønden for Kadesj Barnea; så skal den løbe hen til Hazar Addar øg nå til Azmon; 5fra Azmon skal Grænsen dreje hen til Ægyptens Bæk og ende ved Havet. 6Hvad Vestgrænsen angår, skal det store Hav være eders Grænse; det skal være eders Vestgrænse. 7Eders Nordgrænse skal være følgende: Fra det store Hav skal I udstikke eder en Linie til Bjerget Hor; 8fra Bjerget Hor skal I udstikke en Linie til Egnen hen imod Hamat, så at Grænsen ender ved Zedad; 9derpå skal Grænsen gå til Zifron og ende ved Hazar Enan. Det skal være eders Nordgrænse. 10Men til Østgrænse skal I afmærke eder en Linie fra Hazar Enan til Sjefam; 11og fra Sjefam skal Grænsen gå ned til Ribla østen for Ajin, og Grænsen skal løbe videre ned, til den støder til Bjergskrænten østen for Kinneretsøen; 12derpå skal Grænsen løbe ned langs Jordan og ende ved Salthavet. Det skal være eders Land i hele dets Udstrækning til alle Sider. 13Og Moses bød Israelitterne og sagde: Det er det Land, I skal udskifte mellem eder ved Lodkastning, og som efter HERRENs Bud skal gives de ni Stammer og den halve Stamme. 14Thi Rubeniternes Stamme efter deres Fædrenehuse og Gaditernes Stamme efter deres Fædrenehuse og Manasses halve Stamme har allerede fået deres Arvelod. 15De to Stammer og den halve Stamme har fået deres Arvelod hinsides Jordan over for Jeriko, mod Øst, mod Solens Opgang. 16Og HERREN talede til Moses og sagde: 17Navnene på de Mænd, der skal udskifte Landet mellem eder, er følgende: Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn; 18desuden skal I udtage een Øverste af hver Stamme til at udskifte Landet. 19Navnene på disse Mænd er følgende: Af Judas Stamme Kaleb, Jefunnes Søn, 20af Simeoniternes Stamme Sjemuel, Ammihuds Søn, 21af Benjamins Stamme Elidad, Kislons Søn, 22af Daniternes Stamme een Øverste, Bukki, Joglis Søn, 23af Josefs Sønner: af Manassiternes Stamme een Øverste, Hanniel, Efods Søn, 24og af Efraimiternes Stamme een Øverste, Kemuel, Sjiftans Søn, 25af Zebuloniternes Stamme een Øverste, Elizafan, Parnaks Søn, 26af Issakariternes Stamme een Øverste, Paltiel, Azzans Søn, 27af Aseriternes Stamme een Øverste, Ahihud, Sjelomis Søn, 28og af Naftaliternes Stamme een Øverste, Pedael, Ammibuds Søn. 29Det var dem, HERREN pålagde at udskifte Kana'ans Land mellem Israelitterne.
Copyright information for Dan