1 Chronicles 1

1Adam, Seth, Enos, 2Kenan, Mahalaleel, Jared, 3Enok, Metusela, Lamek, 4Noa, Sem, Kam og Jafet. 5Jafets Sønner vare: Gomer og Magog og Madaj og Javan og Thubal og Mesek og Thiras. 6Og Gomers Sønner vare: Askenas og Difat og Thogarma. 7Og Javans Sønner vare: Elisa og Tharsis, Kithim og Rodanim. 8Kams Sønner vare: Kus og Mizraim, Put og Kanaan. 9Og Kus's Sønner vare: Seba og Havila og Sabtha og Raema og Sabteka; og Raemas Sønner vare: Skeba og Dedan. 10Og Kus avlede Nimrod; han begyndte at blive vældig paa Jorden. 11Og Mizraim avlede Luder og Anamer og Lehaber og Naftuher 12Pathruser og Kasluher, fra hvilke Filister udgik, og Kafthorer. 13Og Kanaan avlede Zidon, sin førstefødte, og Heth 14og Jebusiter og Amoriter og Girgasiter 15og Heviter og Arkiter og Siniter 16og Arvaditer og Zemariter og Hamathiter. 17Sems Sønner vare: Elam og Assur og Arfaksad og Lud og Aram og Uz og Hul og Gether og Mesek. 18Og Arfaksad avlede Sala, og Sala avlede Eber. 19Og for Eber bleve fødte to Sønner, den enes Navn var Peleg, fordi Jorden blev skiftet i hans Dage, og hans Broders Navn var Joktan. 20Og Joktan avlede Almodad og Salef og Hazarmaveth og Jara 21og Hadoram og Usal og Dikla 22og Ebal og Abimael og Skeba 23og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner. 24Sem, Arfaksad, Salak, 25Eber, Pele, Reu, 26Serub, Nakor, Thara, 27Abram, det er Abraham. 28Abrahams Sønner vare: Isak og Ismael. 29Disse ere deres Slægter: Nebajoth, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbeel og Mibsam, 30Misma, og Duma, Massa, Hdad og Thema, 31Jethur, Nafis og Kedma; disse vare Ismaels Sønner. 32Og Keturas, Abrahams Medhustrus, Sønner: hun fødte Simran og Joksan og Medan og Midian, Jisbak og Sua; og Joksans Sønner vare: Skeba og Dedan. 33Og Midians Sønner vare: Efa og Efer og Kanok og Abida og Eldaa; alle disse vare Keturas Sønner. 34Og Abraham avlede Isak; Isak Sønner vare: Esau og Israel. 35Og Esaus Sønner vare: Elifas, Reguel og Jeus og Jaelam og Kora. 36Elifas's Sønner vare: Theman og Omar, Zefi og Gaetham, Kenas, og af Thimna Amalek. 37Reguels Børn vare: Nahath, Sera, Samma og Missa. 38Og Seirs Sønner vare: Lotan og Sobal og Zibeon og Ana og Dison og Ezer og Disan. 39Og Lotans Sønner vare: Hori og Homam, og Thimna var Lotans Søster. 40Sobals Sønner vare: Aljan og Manahat og Ebal, Sifi og Onam; og Zibeons Sønner vare: Aja og Arla. 41Anas Sønner vare: Dison; og Disons Sønner vare: Hamran og Esban og Jithran og Keran. 42Ezers Sønner vare: Bilhan og Saavan og Jaakan; Disans Sønner vare: Uz og Aran. 43Og disse ere de Konger, som regerede i EdomsLand, førend nogen Konge regerede over Israels Børn: Bela, Beors Søn, og hans Stads Navn var Dinhaba. 44Og Bela døde, og Jobab, Seras Søn af Bozra, blev Konge i hans Sted. 45Og Jobab døde, og Husam af Themaniternes Land blev Konge i hans Sted. 46Og Husam døde, og Hadad, Bedads Søn, blev Konge i hans Sted: denne slog Midianiterne paa Moab Mark, og hans Stads Navn var Avith. 47Og Hadad døde, og Samla af Masreka blev Konge i hans Sted. 48Og Samla døde, og Saul af Rekoboth ved Floden blev Konge i hans Sted. 49Og Saul døde, og Baal-Haman, Akbors Søn, blev Konge i hans Sted. 50Og Baal-Hanan, og Hadad blev Konge i hans Sted, og hans Stads Navn var Pai, og hans Hustrus Navn Mehetabeel, en Datter af Matred, Mesahabs Datter. 51Der Hadad døde, da blev der Fyrster i Edom: Fyrsten Thimna, Fyrsten Alva, Fyrsten Jeteth, 52Fyrsten Oholibama, Fyrsten Ela, Fyrsten Pinon, 53Fyrsten Kenas, Fyrsten Theman, Fyrsten Mibzar, 54Fyrsten Magdiel, Fyrsten Iram; disse vare Fyrsterne i Edom.
Copyright information for Dan1871