1 Chronicles 11

1Da samledes hele Israel til David i Hebron og sagde: Se, vi ere dine Ben og dit Kød. 2Ogsaa tilforn, endog der Saul var Konge, har du ført Israel ud og ind; saa har og  Herren din Gud sagt til dig: Du skal føde mit Folk Israel, og du skal være en Fyrste over mit Folk Israel. 3Og alle Israels Ældste kom til Kongen i Hebron, og David gjorde en Pagt med dem i Hebron for  Herrens Ansigt, og de salvede David til Konge over Israel efter  Herrens Ord ved Samuel. 4Og David og hele Israel drog hen til Jerusalem, det er Jebus; og Jebusiterne vare der Landets Indbyggere. 5Og Indbyggerne i Jebus sagde til David: Du skal i komme herind; men David indtog Zions Befæstning, det er Davids Stad. 6Og David sagde: Hvo som helst der først slaar Jebusiterne, skal være Øverste og Høvedsmand; saa steg Joab, Zerujas Søn, først op og blev Øverste. 7Og David boede i Befæstningen, derfor kaldte man den Davids Stad: 8Og han byggede Staden deromkring, fra Milla og rundt omkring; og Joab udbedrede det Øvrige af Byen. 9Og David gik stedse frem og blev stor, og den  Herre Zebaoth var med ham. 10Og disse ere de Øverste iblandt de vældige, som David havde, som holdt mandeligen med ham i hans Regering tillige med hele Israel, saa at de gjorde ham til Konge efter  Herrens Ord over Israel. 11Og dette er Tallet paa de vældige, som David havde: Jasobeam, Hakmonis Søn, en Øverste for Høvedsmændene, han svingede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne paa en Gang. 12Og efter ham var Eleasar Dodos Søn, Ahohiten, han var iblandt de tre vældige. 13Han var med David i Pasdammin, der Filisterne vare samlede der til Striden, og der var et Stykke Ager fuldt med Byg, og Folket flyede for Filisternes Ansigt. 14de stillede sig midt paa det Stykke og reddede det og sloge Filisterne, og  Herren gjorde en stor Frelse. 15Og tre af de tredive ypperste droge ned til David ved Klippen til Hulen ved Adullam; men Filisternes Lejr havde lejret sig i Refaims Dal. 16Og David var da i Befæstningen, og Filisternes Besætning var da i Bethlehem. 17Og David fik Lyst og sagde: Hvo viI give mig Vand at drikke af den Brønd i Bethlehem, som er ved Porten? 18Da brøde de tre ind i Filisterne Lejr og droge Vand af den Brønd i Bethlehem, som var ved Porten og toge det op og bragte det til David; men David vilde ikke drikke det, men udøste det for  Herren. 19Og han sagde: Min Gud lade de være langt fra mig at gøre dette; skulde jeg drikke disse Mænds Blod, da de har sat deres Liv i Fare? thi med Livsfare have de bragt det hid; og han vilde ikke drikke det; dette gjorde de tre vældige. 20Og Abisaj, Joabs Broder, var den ypperste iblandt de tre, og han svingede sit Spyd imod tre Hundrede, som bleve ihjelslagne; og han var navnkundig iblandt de tre. 21Af de tre var han herligere end de to, derfor blev han deres Høvedsmand; men han naaede ikke de første tre. 22Benaja, Jojadas Søn, en stridbar Mands Søn, mægtig i Gerninger, fra Kabzeel, han slog to Løvehelte af Moabiterne, og han gik ned og slog en Løve midt i en Brønd en Dag, da der var Sne. 23Og han slog en ægyptisk Mand, en Mand, fem Alen høj, og Egypteren havde et Spyd i, Haanden som en Væverstang; men han gik ned imod ham med en Kæp, og han rev Spydet af Ægypterens Haand og slog ham ihjel med hans eget Spyd. 24Dette gjorde Benaja, Jojadas Søn, og han var navnkundig iblandt de tre vældige. 25Se, han var mere æret end de tredive, dog naaaede han ikke de tre; og David satte ham i sit Raad. 26Men de vældige i Hærene vare: Asael, Joabs Broder; Elhanan, Dodos Søn af Bethlehem; 27Sammoth, Haroriten; Helez, Peloniten; 28Ira Ikkes Søn, Thekoiten; Abieser, Anathothiten; 29Sibeka, Husathiten; Ilaj, Ahohiten; 30Maharaj, Netofathiten; Heled, Baenas Søn, Netofathiten; 31Ithaj, Ribajs Søn, af Benjamins Børns Gibea; Benaja, Pireathoniten; 32Huraj fra Dalene ved Gaas; Abiel, Arbathiten; 33Asmaveth, Baharumiten; Eljakbar, Saalboniten; 34Hasems, Gisonitens, Børn Jonathan, Sages Søn, Harariten; 35Ahiam, Sakars Søn, Harariten; Elifal, Urs Søn; 36Hefer, Makerathiten; Ahia; Poloniten; 37Hezro, Karmeliten; Naeraj, Esbajs Søn; 38Joel, Nathans Broder; Mibkar, Geris Søn; 39Zelek, Ammoniten; Naheraj, Berothiten, Joabs, Zerujas Søns, Vaabendrager; 40Ira, Jithriten; Gareb, Jithriten; 41Uria, Hethiten; Sabad, Ahelajs Søn; 42Adina, Sisas Søn Rubeniten, Rubeniternes Øverste, og tredive foruden ham; 43Hanan Maakas Søn, og Josafat, Mithniten; 44Usia, Asthratiten; Sama og Jejel, Hotams, Aroeritens, Sønner; 45Jedial, Simris Søn, og Joha, hans Broder, Thiziten; 46Eliel af Maheviterne; og Jeribaj og Josavja, Elnaams Sønner; og Jitma, Moabiten; 47Eliel og Obed og Jaesiel af Mezobaja.
Copyright information for Dan1871