1 Chronicles 16

1Og de indførte Guds Ark og satte den midt i Paulunet, som David havde opslaget til den, og ofrede Brændofre og Takofre for Guds Ansigt. 2Og der David var færdig med at ofre Brændofferet og Takofferet, da velsignede han Folket i  Herrens Navn. 3Og han uddelte til hver Mand i Israel, baade Mænd og Kvinder, til hver især et helt Brød og et Stykke Kød og en Rosinkage. 4Og han satte nogle af Leviterne for  Herrens Ark til Tjenere og til at prise og at takke og at love  Herren Israels Gud; 5Asaf var den ypperste og den anden efter ham Sakaria;- Jeiel og Semiramoth og Jehiel og Mathithja og Eliab og Benaja og Obed-Edom og Jeiel med Psaltres Instrumenter og med Harper, og Asaf lod sig høre med Cymbler; 6men Benaja og Jehasiel, Præsterne, med stedse lydende Basuner foran Guds Pagts Ark. 7Paa den Dag overdrog David første Gang Asaf og hans Brødre at synge Lovsangen for  Herren: 8Lover  Herren, paakalder hans Navn, kundgører hans Gerninger iblandt Folkene. 9Synger for ham, synger Psalmer for ham, taler om alle hans underlige Gerninger! 10Roser eder af hans hellige Navn; deres Hjerte skal glædes, som søge  Herren. 11Spørger efter  Herren og hans Magt, søger hans Ansigt altid! 12Kommer hans underlige Gerninger i Hu, som han har gjort, hans underlige Ting og hans Munds Domme. 13I, hans Tjener Israels Sæd! I Jakobs Børn, hans udvalgte! 14Han er  Herren vor Gud, hans Domme ere i al Verden. 15Kommer evindeligt hans Pagt i Hu, det Ord, han har befalet, til tusinde Slægter, 16som han indgik med Abraham, og hans Ed til Isak, 17og stadfæstede for Jakob til en Skik, for Israel til en evig Pagt, 18der han sagde: Dig vil jeg give Kanaans Land, eders Arvs Part, 19der I vare en liden Hob Folk, ja faa og fremmede der. 20Og de vandrede fra Folk til Folk, og fra et Rige til et andet Folk. 21Han lod ingen Mand gøre dem Uret og straffede Konger for deres Skyld, sigende: 22Rører ikke ved mine Salvede, og gører mine Profeter intet ondt! 23Synger for  Herren, alt Landet! bebuder fra Dag til Dag hans Frelse! 24Fortæller hans Herlighed iblandt Hedningerne, hans underfulde Gerninger iblandt alle Folkene. 25Thi  Herren er stor og saare priselig, og han er forfærdelig over alle Guder. 26Thi alle Folkenes Guder ere Afguder, men  Herren gjorde Himmelen. 27Ære og Hæder er for hans Ansigt, Styrke og Glæde er paa hans Sted. 28Giver  Herren, I Folks Slægter! giver  Herren Ære og Styrke! 29Giver  Herren hans Navns Ære; fremfører Skænk og kommer for hans Ansigt, tilbeder  Herren i hellig Prydelse! 30Al Jorden bæve for hans Ansigt, og Jordens Kreds skal befæstes, at den ikke ryster. 31Himlene skulle glædes, og Jorden frydes, og de skulle sige iblandt Hedningerne:  Herren regerer. 32Havet skal bruse og dets Fylde; Marken skal frydes, og alt det, som er paa den. 33Da skulle Træerne i Skoven fryde sig for  Herrens Ansigt, thi han kommer for at dømme Jorden. 34Lover  Herren, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig, 35og siger: Frels os, vor Frelses Gud! og saml os og udfri os fra Hedningerne for at love dit hellige Navn, at berømme os af din Pris. 36Lovet være  Herren, Israels Gud, fra Evighed til Evighed! Og alt Folket sagde Amen, og: Lov  Herren! 37Saa lod han der blive foran  Herrens Pagts Ark Asaf og hans Brødre til stadig Tjeneste foran Arken, til hver Dags Gerning paa sin Dag. 38Og Obed-Edom og deres Brødre, otte og tresindstyve, ja Obed-Edom, Jeduthuns Søn, og Hosa satte han til Portnere. 39Og Zadok, Præsten, og hans Brødre, Præsterne, lod han tjene foran  Herrens Tabernakel paa den Høj, som er Gibeon, 40at de stadigt skulde bringe  Herren Brændofre paa Brændofferets Alter, Morgen og Aften, og det efter alt det, som er skrevet i  Herrens Lov, som han bød Israel. 41Og med dem vare Heman og Jeduthun og de øvrige af de udvalgte, om vare nævnte ved Navn, til at love  Herren, fordi hans Miskundhed varer evindelig. 42Ja med dem vare Heman og Jeduthun, for dem, som lode sig høre med Basuner og Cymbler og med Guds Sanges Instrumenter; men Jeduthuns Sønner vare ved Porten. 43Saa drog alt Folket hen, hver til sit Hus; og David vendte om for at velsigne sit Hus.
Copyright information for Dan1871