1 Chronicles 23

Der David var gammel og mæt af Dage, da gjorde han Salomo, sin Søn, til Konge over Israel. Og han samlede alle Israels Fyrster, Præsterne og Leviterne. Og Leviterne bleve talte fra tredive Aar gamle og derover, og deres Tal var, Hoved for Hoved, Mand for Mand, otte og tredive Tusinde. Af dem skal der til at forestaa Gerningen ved  Herrens Hus være fire og tyve Tusinde, og til Fogeder og Dommere seks Tusinde; og fire Tusinde til Portnere og fire Tusinde til at love  Herren med Instrumenterne, som jeg har gjort til Lovsangen. Og David delte dem i Skifter efter Levis Sønner, Gerson, Kahath og Merari. Af Gersoniterne vare Ladan og Simei. Ladans Sønner vare: Jehiel den første og Setham og Joel, i alt tre. Simeis Sønner vare: Selomith og Hasiel og Haran, i alt tre; disse vare Øverster for Ladans Fædrenehuse. 10 Og Simeis Sønner vare: Jahath, Sisa og Jeus og Beria; disse fire vare Simeis Sønner. 11 Og Jahath var den første og Sisa den anden; men Jeus og Beria havde ikke mange Sønner, derfor bleve de regnede for eet Fædrenehus. 12 Kahaths Sønner vare: Amram, Jizehar, Hebron og Ussiel, i alt fire. 13 Amrams Sønner vare: Aron og Mose; og Aron blev udtagen til at hellige det Højhellige, han og hans Sønner til evig Tid, til at gøre Røgelse for  Herrens Ansigt, til at tjene ham og at velsigne i hans Navn til evig Tid. 14 Men Mose, den Guds Mand, hans Sønner regr edes til Levi Stamme. 15 Moses Sønner vare: Gersom og Elieser. 16 Og Gersoms Sønner vare: Sebuel den første. 17 Og Eliesers Sønner vare: Rehania den første; og Elieser havde ikke andre Sønner, men Rehabias Børn formerede sig overmaade. 18 Jizehars Sønner vare: Selomith den første. 19 Hebrons Sønner vare: Jerija den første, Amaria den anden, Jehasiel den tredje og Jekameam den fjerde. 20 Ussiels Sønner vare: Mika den første, Jesija, den anden. 21 Meraris Sønner vare: Maheli og Mufi; Mahelis Sønner vare: Eleasar og Kis. 22 Og Eleasar døde og havde ingen Sønner, men Døtre; men Kis's Sønner, deres Brødre toge dem til Ægte. 23 Musis Sønner vare: Maheli og Eder og Jeremoth, i alt tre. 24 Disse ere Levis Børn efter deres Fædres Hus, Fædrenehusenes Øverster, som bleve regnede efter Navnes Tal, efter deres Hoveder, og som gjorde Gerningen til  Herrens Hus's Tjeneste, fra tyve Aar gamle og derover. 25 Thi David havde sagt:  Herren, Israels Gud, har skaffet sit Folk Rolighed, og det skal bo i Jerusalem ind til evig Tid, 26 og Leviterne behøve heller ikke at bære Tabernaklet eller noget af dets Redskaber, som høre til dets Tjeneste. 27 Thi efter Davids sidste Ord vare de, som udgjorde Tallet af Levis Børn, de fra tyve Aar gamle og derover. 28 Thi de bleve satte ved Siden af Arons Børn til  Herrens Hus's Tjeneste, over Forgaardene og over Kamrene og over alle Haande hellige Tings Renselse og til Gerning ved Guds Hus's Tjeneste 29 og ved Skuebrødene og ved Melet til Madofferet og til de usyrede, tynde Kager og ved Panden og ved det, som æltedes, og ved Hulmaal og Længdemaal 30 og til at staa hver Morgen for at takke og for at love  Herren og ligesaa om Aftenen 31 og til at ofre  Herren alle Brændofre paa Sabbaterne, paa Nymaanederne og paa de bestemte Højtider efter Tal, som deres Vis var, idelig for  Herrens Ansigt. 32 Og de skulde tage Vare paa, hvad der var at varetage ved Forsamlingens Paulun, og paa hvad der var at varetage ved Helligdommen, og paa hvad der var at varetage for Arons Børn, deres Brødre, til  Herrens Hus's Tjeneste.
Copyright information for Dan1871