1 Chronicles 3

1Og disse vare Davids Sønner, som bleve ham fødte i Hebron: den førstefødte Amnon af Ahinoam den isreelitiske; den anden Daniel af Abigail den karmelitiske; 2den tredje Absalom, en Søn af Maaka, som var en Datter af Thalmaj, Kongen i Gesur; den fjerde Adonia, Hagiths Søn; 3den femte Safatja af Abital; den sjette Jithream af Egla hans Hustru. 4Disse seks bleve ham fødte i Hebron; thi han regerede der i syv Aar og seks Maaneder, og tre og tredive Aar regerede han i Jerusalem. 5Og disse bleve ham fødte i Jerusalem: Simea og Sobab og Nathan og Salomo, alle fire af Bathsua, Ammiels Datter; 6dertil Jibkar og Elisama og Elifelet, 7og Noga og Nefeg og Jafia, 8og Elisama og Eljada og Elifelet, i alt ni. 9Alle disse vare Davids Sønner, for uden Medhustruernes Sønner; og Thamar var deres Søster. 10Og Salomos Søn var Rhoboam, hans Søn var Abia, hans Søn var Assa, hans Søn var Josafat, 11hans Søn var Joram, hans Søn var Ahasia, hans Søn var Joas, 12hans Søn var Amazia, hans Søn var Asaria, hans Søn var Jotham, 13hans Søn var Akas, hans Søn var Ezekias, hans Søn var Manasse, 14hans Søn var Amon, hans Søn var Josias. 15Og Josias's Sønner vare: den førstefødte Johanan, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sallum. 16Og Jojakims Sønner vare: Jekonia, hans Søn, Zedekia, hans Søn. 17Og den fangne Jekonias Sønner vare: Sealthiel, hans Søn, 18og Malkir am og Pedaja og Seneazar, Jekamia, Hosama og Nedabja. 19Og Pedajas Sønner vare: Serubabel og Simei; og Serubabels Sønner vare: Mesullam og Hanania, og Selumith var deres Søster, 20dertil Hasuba og Ohel og Berekia og Hasadja, Jusab-Hesed, fem i alt. 21Og Hananias Sønner vare: Pelatja og Jesaja; fra disse nedstammede Refajas Sønner, Arnans Sønner, Obadias Sønner, Sekanias Sønner. 22Og Sekanias Sønner vare: Semaja; og Semajas Sønner vare: Hatus og Jigeal og Barja og Nearia, og Safat, tilsammen seks. 23Og Nearias Sønner vare: Elioenaj og Hiskia og Asrikam, tre i alt. 24Og Elioenajs Sønner vare: Hodajeva og Eliasib og Plaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, i alt syv.
Copyright information for Dan1871