1 Chronicles 3

Og disse vare Davids Sønner, som bleve ham fødte i Hebron: den førstefødte Amnon af Ahinoam den isreelitiske; den anden Daniel af Abigail den karmelitiske; den tredje Absalom, en Søn af Maaka, som var en Datter af Thalmaj, Kongen i Gesur; den fjerde Adonia, Hagiths Søn; den femte Safatja af Abital; den sjette Jithream af Egla hans Hustru. Disse seks bleve ham fødte i Hebron; thi han regerede der i syv Aar og seks Maaneder, og tre og tredive Aar regerede han i Jerusalem. Og disse bleve ham fødte i Jerusalem: Simea og Sobab og Nathan og Salomo, alle fire af Bathsua, Ammiels Datter; dertil Jibkar og Elisama og Elifelet, og Noga og Nefeg og Jafia, og Elisama og Eljada og Elifelet, i alt ni. Alle disse vare Davids Sønner, for uden Medhustruernes Sønner; og Thamar var deres Søster. 10 Og Salomos Søn var Rhoboam, hans Søn var Abia, hans Søn var Assa, hans Søn var Josafat, 11 hans Søn var Joram, hans Søn var Ahasia, hans Søn var Joas, 12 hans Søn var Amazia, hans Søn var Asaria, hans Søn var Jotham, 13 hans Søn var Akas, hans Søn var Ezekias, hans Søn var Manasse, 14 hans Søn var Amon, hans Søn var Josias. 15 Og Josias's Sønner vare: den førstefødte Johanan, den anden Jojakim, den tredje Zedekias, den fjerde Sallum. 16 Og Jojakims Sønner vare: Jekonia, hans Søn, Zedekia, hans Søn. 17 Og den fangne Jekonias Sønner vare: Sealthiel, hans Søn, 18 og Malkir am og Pedaja og Seneazar, Jekamia, Hosama og Nedabja. 19 Og Pedajas Sønner vare: Serubabel og Simei; og Serubabels Sønner vare: Mesullam og Hanania, og Selumith var deres Søster, 20 dertil Hasuba og Ohel og Berekia og Hasadja, Jusab-Hesed, fem i alt. 21 Og Hananias Sønner vare: Pelatja og Jesaja; fra disse nedstammede Refajas Sønner, Arnans Sønner, Obadias Sønner, Sekanias Sønner. 22 Og Sekanias Sønner vare: Semaja; og Semajas Sønner vare: Hatus og Jigeal og Barja og Nearia, og Safat, tilsammen seks. 23 Og Nearias Sønner vare: Elioenaj og Hiskia og Asrikam, tre i alt. 24 Og Elioenajs Sønner vare: Hodajeva og Eliasib og Plaja og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, i alt syv.
Copyright information for Dan1871