1 Chronicles 6

1Levis Sønner vare: Gersom, Kahath og Merari. 2Men Kahaths Sønner vare: Amram, Jizehar og Hebron og Ussiel. 3Og Amrams Børn vare: Aron og Mose og Maria; og Arons Sønner vare: Nadab og Abihu, Eleasar og Ithamar: 4Eleasar avlede Pinehas, Pinehas avlede Abisua, 5og Abisua avlede Bukki; og Bukki avlede Ussi, 6og Ussi avlede Seraja, og Seraja avlede Merajoth, 7Merajoth avlede Amarja, og Amarja avlede Ahitub, 8og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Ahimaaz, 9og Ahimaaz avlede Asaria, og Asaria avlede Johanan, 10og Johanan avlede Asaria, ham, som havde Præsteembede i det Hus, som Salomo havde bygget i Jerusalem. 11Og Asaria avlede Amaria, og Amaria avlede Ahitub, 12og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Sallum, 13og Sallum avlede Hilkia, og Hilkia avlede Asaria, 14og Asaria avlede Seraja, og Seraja avlede Jozadak; 15men Jozadak gik med, der  Herren lod Juda og Jerusalem bortføre ved Nebukadnezar. 16Levis Sønner vare: Gersom Kahath og Merari. 17Og Gersoms Sønners Navne ere disse: Libni og Simei. 18Men Kahaths Sønner vare: Amram og Jizehar og Hebron og Ussiel. 19Meraris Sønner vare: Maheli og Musi; og disse ere Leviternes Slægter efter deres Fædre. 20Gersoms Søn var Libni, hans Søn var Jahath, hans Søn var Simma, 21hans Søn var Joa, hans Søn var Iddo, hans Søn var Sera, hans Søn var Jeathraj. 22Kahaths Efterkommere vare: Hans Søn Amminadab, dennes Søn Kora, dennes Søn Assir, 23dennes Søn Elkana og hans Søn Abiasaf og hans Søn Assir, 24dennes Søn Thahath, dennes Søn Uriel, dennes Søn Ussia og dennes Søn Saul. 25Og Elkanas Sønner vare: Amasaj og Ahimoth. 26Dennes Søn var Elkana; Elkanas Søn var Zofaj, og hans Søn var Nahath. 27Dennes Søn var Eliab, dennes Søn var Jeroham, dennes Søn var Elkana. 28Og Samuels Sønner vare: den førstefødte Vasni, og Abija. 29Meraris Efterkommere vare: Maheli, dennes Søn Libni, dennes Søn Simei; og hans Søn Ussa, 30dennes Søn Simea, dennes Søn Hagija og hans Søn Asaja. 31og disse ere de, som David ansatte til Sangens Tjeneste i  Herrens Hus, efter at Arken var kommen til Hvile. 32Og de gjorde Tjeneste ved Sangen foran Forsamlingens Pauluns Tabernakel, indtil Salomo byggede  Herrens Hus i Jerusalem, og de forestode deres Tjeneste efter deres bestemte Vis. 33Og disse ere de, som der stode med deres Sønner: Af Kahathiterens Sønner: Sangeren Heman, en Søn af Joel, der var en Søn af Samuel, 34en Søn af Elkana, en Søn af Jeroham, en Søn af Eliel, en Søn af Thoa, 35en Søn af Zuf, en Søn af Elkana, en Søn af Mahath, en Søn af Amasaj, 36en Søn af Elkana, en Søn af Joel, en Søn af Asaria, en Søn af Zefania, 37en Søn af Thahat, en Søn af Asir, en Søn af Abiasaf, en Søn af Kora, 38en Søn af Jizehar, en Søn af Kahath; en Søn af Levi, en Søn af Israel. 39Og hans Broder Asaf stod ved hans højre Side; Asaf var en Søn af Berekia, der var en Søn af Simea, 40en Søn af Mikael, en Søn af Baaseja, en Søn af Malkija, 41en Søn af Ethni, en Søn af Sera, en Søn af Adaja, 42en Søn af Ethan; en Søn af Simma, en Søn af Simei, 43en Søn af Jahath, en Søn af Gersom, en Søn af Levi. 44Og Meraris Børn, deres Brødre, stode ved den venstre Side: Ethan, en Søn af Kisi; der var en Søn af Abdi, en Søn af; Malluk, 45en Søn af Husabja, en Søn af Amazia, en Søn af Hilkia, 46en Søn af Amzi, en Søn af Bani, en Søn af Samer, 47en Søn af Maheli, en Søn af Musi, en Søn af Merari, en Søn af Levi: 48Og deres Brødre Leviterne vare givne dem til alle Haande Tjeneste i Guds Huses Tabernakel. 49Men Aron og hans Sønner gjorde Røgoffer paa Brændofferets Alter og paa Røgofferalteret, de vare beskikkede til al Gerning i det Allerhelligste og til at gøre Forligelse for Israel efter alt det, sorn Mose, Guds Tjener, havde befalet. 50Og disse ere Arons Efterkommere: Hans Søn var Eleasar, dennes Søn Pinehas, dennes Søn Abisua, 51dennes Søn Bukki, dennes Søn Ussi, dennes Søn Seraja, 52dennes Søn Merioth, dennes Søn Amaria, dennes Søn Ahitub, 53dennes Søn Zadok, dennes Søn Ahimaaz. 54Og disse vare deres Boliger efter deres Byer i deres Landemærke, for Arons Børn, efter Kahathiternes Slægt; thi denne Lod faldt for dem. 55Og de gave dem Hebron i Judas Land og dens Marker trindt omkring den. 56Og Stadens Jord og dens Landsbyer gave de Kaleb, Jefunnes Søn. 57Saa gave de til Arons Børn Tilflugtsstæderne Hebron og Libna og dens Marker og Jathir og Esthemoa og dens Marker 58og Hilen og dens Marker, Debir og dens Marker 59og Asan og dens Marker og Bethsemes og dens Marker 60og af Benjamins Stamme: Geba og dens Marker, Allemeth og dens Marker og Anathoth og dens Marker; alle deres Stæder vare tretten Stæder for deres Slægter. 61Men de øvrige, Kahaths Børn, af Stammens Slægt tilfaldt af den halve Manasses Stammes Halvdel ved Lod ti Stæder 62Og Gersoms Børn i deres Slægter havde af Isaskars Stamme og af Asers Stamme og af Nafthalis Stamme og af Manasses Stamme i Basan tretten Stæder. 63Meraris Børn i deres Slægter havde af Ruben Stamme og af Gads Stamme og af Sebulons Stamme ved Lod tolv Stæder. 64Saa gave Israels Børn Liviterne Stæderne og deres Marker. 65Og de gave ved Lod af Judas Børns Stamme og af Simeons Børns Stamme og af Benjamins Børns Stamme disse Stæder, som de nævnede ved Navn. 66Og de af Kahaths Børns Slægter fik Ejendoms Stæder af Efraims Stamme. 67Thi de gave dem Tilflugtsstæderne Sikem og dens Marker paa Efraims Bjerg og Geser og dens Marker 68og Jokmeam og dens Marker og Beth-Horon og dens Marker 69og Ajalon og dens Marker og Gath-Rimmon og dens Marker 70og af den halve Manasses Stamme: Aner og dens Marker og Bileam og dens Marker. Dette var for de øvrige, Kahaths Børns Slægt. 71Gersoms Børn gave de af den halve Manasses Stammes Slægt: Golan i Basan og dens Marker og Astharoth og, dens Marker 72og af Isaskars Stamme: Kedes og dens Marker, Dobrath og dens Marker 73og Ramoth og dens Marker og Anem og dens Marker 74og af Asers Stamme: Masal og dens Marker og Abdon og dens Marker, 75og Hukok og dens Marker og Rekob og dens Marker 76og af Nafthalis Stamme: Kedes i Galilæa og dens Marker og Hammon og dens Marker og Kirjathaim og dens Marker. 77De øvrige, Meraris Børn, gave de af Sebulons Stamme Rimono og dens Marker, Thabor og dens Marker. 78Og paa hin Side Jordanen ved Jeriko, Østen for Jordanen, gave de dem af Rubens Stamme: Bezer i Ørken og dens Marker og Jahza og dens Marker 79og Kedemoth og dens Marker og Mefat og dens Marker 80og af Gads Stamme Ramoth i Gilead og dens Marker og Mahanaim og dens Marker 81og Hesbon og dens Marker og Jaeser og dens Marker.
Copyright information for Dan1871