1 Chronicles 7

1Og Isaskars Sønner vare: Thola og Fua, Jasub og Simron, i alt fire. 2Og Tholas Sønner vare: Ussi og Refaja og Jeriel og Jahmaj og Jibsam og Samuel, Øverster for deres Fædrenehuse for Thola, vældige til Strid i deres Slægter; deres Tal var i Davids Dage to og tyve Tusinde og seks Hundrede. 3Og Ussis Sønner vare: Jisraja; og Jisrajas Sønner vare: Mikael og Obadia og Joel og Jissija; disse fem vare alle sammen Øverster. 4Og med dem efter deres Slægter, efter deres Fædrenehuse, vare seks og tredive Tusinde Mand som Tropper til Krigshæren; thi de havde mange Hustruer og Børn. 5Men deres Brødre af alle Isaskars Slægter vare vældige til Strid; der var syv og firsindstyve Tusinde, da de alle bleve indførte i Slægtregisteret. 6Benjamins Sønner vare: Bela og Beker og Jedial, ialt tre. 7Og Belas Sønner vare: Ezbon og Ussi og Ussiel og Jerimoth og Iri, fem Øverster for derer Fædrenehuse, vældige til Strid; og de vare, da de bleve indførte i Slægtregisteret, to og tyve Tusinde og fire og tredive. 8Og Bekers Sønner vare: Semira og Joas og Elieser, Elioenaj og Omri og Jerimoth og Abia og Anathoth og Alemeth; alle disse vare Bekers Børn. 9Og da de bleve indfør te i Slægtregisteret efter deres Slægter, efter Øversterne for deres Fædrenehuse, vældige til Strid, da var der tyve Tusinde og to Hundrede. 10Og Jediaels Sønner vare Bilhan; og Bilhans Sønner vare: Jeus og Benjamin og Ehud og Knaana og Sethan og Tharsis og Ahisahar. 11Disse vare alle Jediaels Børn Øverster for deres Fædrenehuse, vældige til Strid; sytten Tusinde og to Hundrede vare de, som uddroge i Hæren til Krig; 12desuden Suppim og Huppim, Irs Børn. Husim var Ahers Børn. 13Nafthalis Sønner vare: Jahziel og Guni og Jezer og Sallum, Efterkommere af Bilha. 14Manasses Sønner vare: Asriel, som hans Hustru fødte; hans Medhustru, den syriske, fødte Makir, Gileads Fader. 15Og Makir tog til Hustru Huppims og Suppims Søster, hvis Navn var Maaka; og den anden Søns Navn var Zelafehad, og Zelafehad havde Døtre. 16Og Maaka, Makirs Hustru, fødte en Søn og kaldte hans Navn Peres, og hans Broders Navn var Seres, og hans Sønner vare Ulam og Rekem. 17Og Ulams Sønner vare: Bedan; disse ere Gileads Børn, han var en Søn af Makir, Manasses Søn. 18Og hans Søster var Hammoleket, hun fødte Ishod og Abieser og Mahela. 19Og Semidas Sønner vare: Ahjan og Sekem og Likhi og Anjam. 20Og Efraims Sønner vare: Suthela og hans Søn Bered og hans Søn Thahat og hans Søn Eleada og hans Søn Thahat 21og hans Søn Sabad og hans Søn Suthelah, samt Eser og Elead; men dem sloge Mændene af Gath, som vare fødte i Landet, ihjel, fordi de vare dragne ned at tage deres Kvæg. 22Derfor sørgede Efraim, deres Fader, mange Dage, og hans Brødre kom at trøste ham. 23Og han gik ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, og han kaldte hans Navn Beria; thi det var sket under Ulykke i hans Hus. 24Og hans Datter var Seera, og hun byggede det nedre og det øvre Beth-Horon og Ussen-Seera. 25Og hans Søn var Refa, og Resef og Thela var hans Søn, og Thahan var hans Søn, 26Ladan hans Søn, Ammihud hans Søn, Elisama hans Søn, 27Non hans Søn, Josva hans Søn. 28Og deres Ejendom og deres Boliger vare: Bethel og dens tilliggende Stæder og imod Østen Naaran og imod Vesten Geser og dens tilliggende Stæder, og Sikem og dens tilliggende Stæder, indtil Gaza og dens tilliggende Stæder. 29Og paa Manasses Børns Side laa Beth-Sean og dens tilliggende Stæder, Thaanak og dens tilliggende Stæder, Megiddo og dens tilliggende Stæder, Dor og dens tilliggende Stæder; udi disse boede Josefs, Israels Søns, Børn. 30Asers Sønner vare Jimna og Jisva og Jisvi og Beria, og deres Søster var Sera. 31Og Berias Sønner vare: Heber og Malkiel; denne er Birsaviths Fader. 32Og Heber avlede Jaflet og Somer og Hotham og Sua, deres Søster. 33Jaflets Sønner vare: Pasak og Bimhal og Asvath; disse vare Jaflets Sønner. 34Og Semers Sønner vare: Ahi og Rahda, Jehubba og Aram. 35Og Helems, hans Broders, Sønner vare: Zofa og Jimna og Seles og Amal. 36Zofas Sønner vare: Sua og Harnefer og Sual og Beri og Jimra, 37Beser og Hod og Samma og Silsa og Jitran og Beera. 38Og Jethers Sønner vare: Jefunne og Fispa og Ara. 39Og Ullas Sønner vare: Arak og Haniel og Rizia. 40Alle disse vare Asers Børn, Øverster for deres Fædrenehuse, udvalgte, vældige til Strid, Øverster iblandt Fyrsterne; og da de indførtes i Slægtregisteret til Hæren i Krigen, var deres Tal seks og tyve Tusinde Mænd.
Copyright information for Dan1871