1 Chronicles 8

1Og Benjamin avlede Bela sin førgstefødte, Asbel den anden og Ahra den tredje, 2Noha den fjerde og Rafa den femte. 3Og Bela havde Sønner: Addar og Gera og Abihud 4og Abisua og Naaman og Ahoa 5og Gera og Sefufan og Huram. 6Og disse ere Ehuds Børn:- Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Geba, men bleve førte bort til Manahath, 7da Naaman og Ahia og Gera førte dem bort - han avlede nemlig Ussa og Ahihud. 8Og Saharajim avlede Børn i Moabs Land, efter at han havde skilt sig ved Husim og Baara, sine Hustruer; 9og han avlede af Hodes, sin Hustru: Joab og Zibja og Mesa og Malkam 10og Jeuz og Sokja og Mirma; disse vare hans Sønner, Øverster for deres Fædrenehuse. 11Og af Husim havde han avlet Abitub og Elpaal. 12Og Elpaals Sønner vare: Eber og Miseam og Semer; denne byggede Ono og Lod og dens tilliggende Stæder; 13og Beria og Sema, de vare Øverster for deres Fædrenehuse iblandt Indbyggerne i Ajalon; disse dreve Indbyggerne i Gath paa Flugt; 14og Ahio, Sasak og Jeremoth, 15og Sebadja og Arad og Eder 16og Mikael og Jispa og Joha, Berias Sønner, 17og Sebadja og Mesullam og Hiski og Heber 18og Jismeraj og Jisslia og Jobab, Elpaals Sønner, 19og Jakim og Sikri og Sabdi 20og Elienaj og Zilthaj og Eliel 21og Adaja og Beraja og Simrath, Simei Sønner, 22og Jispan og Eber og Eliel 23og Abdon og Sikri og Hanan 24Og Hananja og Elam og Anthothija 25og Jifdeja og Pniel, Sasaks Sønner, 26og Samseraj og Seharja og Athalja, 27og Jaaresia og Elija og Sikri, Jerohams Sønner: 28Disse vare Øverster for deres Fædrenehuse, Øverster for deres Slægter; og disse boede i Jerusalem. 29Men i Gibeon boede Gibeons Fader, og hans Hustrus Navn var Maaka. 30Og hans førstefødte Søn var Abdon, derefter Zur og Kis og Baal og Nadab 31og Gedor og Ahio og Seker. 32Og Mikloth avlede Simea; og disse boede ogsaa tværs over for deres Brødre i Jerusalem med deres Brø dre. 33Og Ner avlede Kis, og Kis avlede Saul, og Saul avlede Jonathan og Malkisua og Abinadab og Esbaal. 34Og Jonathans Søn var Merib-Baal, og Merib-Baal avlede Mika. 35Og Mikas Sønner vare: Pithon og Melek og Thaerea og Akas. 36Og Akas avlede Joadda, og Joadda avlede Alemeth og Asmaveth og Simri, og Simri avlede Moza. 37Og Moza avlede Bina; og dennes Søn var Rafa, dennes Søn Eleasa, dennes Søn Azel. 38Og Azel havde seks Sønner, og disse vare deres Navne: Asri- kam, Bokru og Jismael og Searja og Obadja og Hanan; alle disse vare Azels Sønner. 39Og hans Broder Eseks Sønner vare: Ulam hans førstefødte, Jeus den anden og Elifelet den tredje. 40Og Ulams Sønner vare Mænd, som vare vældige til Strid, som kunde spænde Buen, og som havde mange Sønner og Sønnesønner, Hundrede og halvtredsindstyve; alle disse vare af Benjamins Børn.
Copyright information for Dan1871