1 Corinthians 1

1Paulus' kaldet til Jesu Christi Apostel ved Guds Villie, og Broderen Softhenes, 2til Guds Menighed, som er i Corinth, de Helligede i Christus Jesus, de kaldte Hellige, med alle dem, som paa ethvert Sted paakaldte vor Herres Jesu Christi, deres og vor Herres, Navn: 3Naade være med Eder og Fred, fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Christus! 4Jeg takker min Gud altid for Eder, for den Guds Naade, som er given Eder i Christus Jesus, 5at I ved ham ere gjort rige i Alt i al lære og al kundskab, 6ligesom og det Vidnesbyrd om Christus er bleven befæstet hos Eder, 7saa at Eder ikke fattes paa nogen Naadegaven idet I forvente vor Herres Jesu Christi Aabenbarelse, 8som og skal stadfæste Eder indtil Enden, usraffelige paa vor Herres Jesu Christi Dag. 9Gud er trofast, ved hvem I ere kaldte til hans Søns, Jesu Christi, vor Herres Samfund. 10Men jeg formaner Eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Christi Navn, at I alle føre den samme Tale, og at der ikke maa findes Splidagtigheder ibland Eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening. 11Thi mig er tilkjendegivet om Eder, mine Brødre! af Chloes Huusfolk, at der er Trætter iblandt Eder. 12Jeg mener nemlig, at enhver af Eder siger: jeg er Paulus', eller: jeg er Apollos', eller: jeg er Kephas, eller jeg er Christi. 13Er de Christus deelt? mon Paulus være korsfæstet for Eder? eller ere I døbte til Paulus' Navn? 14Jeg takker Gud, at jeg ingen af Eder har døvt, uden Crispus og Cajus, 15paa det ikke Nogen skal sige, at jeg har døbt til mit Navn. 16Dog døbte jeg ogsaa Stephanas' Huusfolk; ellers veed jeg ikke, at jeg har døbt nogen Anden. 17Thi Christus sendte mig ikke for at døbe, men for at prædike Evangelium, ikke med vise Ord, at Christi Kors ikke skulde tabe sin Kraft. 18Thi det Korsets Ord er vel dem en Daarlighed, som blive fortabte, men os, som blive salige, er det en Guds Kraft. 19Thi der er skrevet: jeg vil forkaste de Vises Viisdom og tilintetgjøre de ForstandigesForstand. 20Hvor ere de Vise? hvor de Skriftkloge? hvor denne Verdens Grandskere? har Gud ikke gjort denne Verdens Viisdom til Daarlighed? 21Thi efterdi Verden for idel Viisdom ikke erkjendte Gud i hans Viisdom, da behagede det Gud formedelst denne Prædikens Daarlighed at gjøre den salige, som troe. 22Saasom baade Jøderne æske Tegn, og Grækerne søge Viisdom; 23men vi prædike den korsfæstede Christus, som er Jøderne en Forargelse og Grækerne en Daarlighed; 24men de, som ere kaldte, baade Jøder og Græker, prædike vi Christus, Guds Kraft og Guds Viisdom. 25Thi det Daarlige fra Gud er visere end Menneskenes Viisdom, og det Skrøbelige fra Gud er stærkere end Menneskenes Styrke. 26Betrager, Brødre! hvo I ere som bleve kaldte: ikke mange Vise efter Kjødet, ikke mange Mægtige, ikke mange fornemme; 27men det for Verden Daarlige udvalgte Gud, for at beskæmme de Vise, og det for Verden Skrøbelige udvalgte Gud, for at beskæmme de Stærke; 28og det for Verden Uædle og det Ringeagtede udvalgte Gud, og det, som Intet var, for at tilintetgjøre det, som var Noget; 29paa det intet Kjød skal rose sig for ham. 30Men ved ham ere I udi Christus Jesus, hvilken er bleven os Viisdom fra Gud, og Retfærdighed, og Helliggjørelse, og Forløsning; 31saa at, som skrevet er: hvo sig roser, rose sig i Herren.
Copyright information for Dan1871