1 Corinthians 12

1Betræffende de aandelige Gaver, Brødre! vil jeg ikke, at I skulle være uvidende. 2I vide, at I vare Hedninger og hendroges til de stumme Afguder, som man drog Eder. 3Derfor kundgjør Jesus Eder, at Ingen som taler ved Guds Aand, udsiger Forbandelse over Jesus, og Ingen kan kalde Jesus Herre uden ved den Hellig Aand. 4Der er Forskjel paa Naadegaver, men Aanden er den samme; 5og der er Forskjel paa Tjenester, men Herren er den samme; 6og der er Forskjel paa kraftige Gjerninger, men Gud er den samme, som krafteligen virker Alt i Alle. 7Men Aandens Aabenbarelse gives hver til det, som er nyttigt. 8Thi En gives Viisdoms-Tale formedelst Aanden; en Anden kundskabs-Tale ved den samme Aand; 9en anden Tro ved den samme Aand; en anden Gaver til at helbrede ved den samme Aand; 10en Anden Kraft til Undergjerninger; en Anden prophetisk Gave; en Anden at bedømme Aander; en Anden adskillige Tungemaal; en Anden til at udlægge Tungemaal. 11Men alt dette virker krafteligen den ene og samme Aand, som uddeler til Enhver i Besynderlighed, eftersom han vil. 12Thi ligesom Legemet er eet og har mange Lemmer, men alle Lemmer paa det ene Legeme, endog de ere mange, ere eet Legeme, saaledes ogsaa Christus. 13Vi ere jo alle døbte i een Aand, til at være eet Legeme, hvad heller vi ere Jøde eller Græker, eller Trælle eller Frie; og vi have alle drukket af Kalken til at være den samme Aand. 14Ogsaa Legemet er ikke et Lem men mange. 15Dersom foden vilde sige: fordi jeg ikke er Øie, derfor hører jeg ikke til Legemet, mon det derfor ikke høre til Legemet? 16Og dersom Øret vilde sige: fordi jeg ikke er Øie, derfor hører jeg ikke til Legemet, mon det derfor ikke hører til legemet? 17Dersom det ganske Legeme var Øie, hvor blev da Hørelsen? Dersom det ganske Legeme var Hørelse, hvor blev da Lugten? 18Men nu har Gud sat Lemmer, ethvert af dem, i Legemet, eftersom han vilde. 19Dersom de alle vare eet Lem, hvor blev da Legemet? 20Men nu ere der vel mange Lemmer, dog kun eet Legeme. 21Øiet kan ikke sige til Haanden: jeg har dig ikke behov, eller atter Hovedet til Fødderne: jeg har Eder ikke behov. 22Meget mere ere de Lemmer paa Legemet fornødne, som synes at være de skrøbeligste; 23og de, som synes os at være de anseeligste, dem tillægge vi des mere Ziir; og de, som lade os ilde, dem pryde vi des mere; 24de derimod, som lade os vel, have det ikke behov. Men Gud har saaledes sammenføiet Legemet, at han tillagde de ringere Dele mere Ære; 25paa det der ikke skal være Splid i Legemet, men at Lemmerne skulle have lige Omhyggelighed for hverandre; 26saa at, enten eet Lem lider lide alle Lemmerne med, eller eet Lem bliver holdet i Ære, glæde alle Lemmerne sig med. 27Men I ere Christi Legeme og Lemmer enhver i sær. 28Gud har sat i Menigheden først Apostler, for det Andet Propheter, for at det Tredie Lærere, dernæst dem, som gjøre kraftige Gjerninger, derefter dem, som have Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, til at tale adskillige tungemaal. 29Monne Alle være Apostler? monne Alle være propheter? monne Alle være Lærere? monne Alle gjøre kraftige Gjerninger? 30monne Alle have Gaver til at helbrede? monne Alle tale med adskillige Tungemaal? monne Alle udlægge? 31Tragter efter de bedste Naadegaver! Og ydermere viser jeg Eder den ypperligste Vei.
Copyright information for Dan1871