1 Corinthians 16

Anlangende den Hjælp, som samles til de Hellige, da, ligesom jeg forordnede for Menighederne i Galatia, saaledes gjører og I. Paa den første Dag i Ugen lægge Enhver for sig selv Noget tilside og samle, som ham har havt Velsignelse til, at Hjælpen ikke skal blive samlet først naar jeg kommer. Men naar jeg kommer, vil jeg sende dem, hvilke I betroe dertil, med Breve at i føre Eders Gave til Jerusalem. Men dersom det er værd, at ogsaa jeg skal reise derhen, da kunne de reise med mig. Jeg vil komme til Eder, naar jeg er dragen igjennem Macedonien, (thi jeg drager igjennem Macedonien); men hos Eder vil jeg maaskee blive eller endog overvintre, paa det i kunne ledsage mig, hvor jeg saa reiser hen. Thi nu vil jeg ikke see Eder som Gjennemreisende, men jeg haaber at forbliver nogen Tid hos Eder, om Herren vil tilstede. I Ephesus vil jeg forblive indtil Pintsedag; thi mig er en stor og kraftig Adgang opladen, og der er mange Modstandere. 10 Men dersom Timotheus kommer da seer til, at han kan blive hos Eder uden Frygt; thi han gjør Herrens Gjerning, ligesom og jeg. 11 Derfor skal Ingen foragte ham; men ledsager ham i Fred, at han kan komme til mig; thi jeg forventer ham med Brødrene. 12 Anlangende Apollos, den Broder, da har jeg meget formanet ham, at han skulde komme til Eder med Brødrene; men det var aldeles ikke hans Villie nu at komme, dog vil han komme, naar han faaer beleilig Tid. 13 Vaager, staaer faste i Troen, værer mandige, værer stærke! 14 Alt skee hos Eder i Kjærlighed! 15 Men jeg beder Eder, Brødre! I kjende Stephanas' Huus, at det er Achaias Førstegrøde, og de have hengivet sig selv til at tjene de hellige: 16 saa viser ogsaa I Ærbødighed mod Saadanne og mod Enhver, som hjælper med og arbeider. 17 Men jeg glæder mig ved Stephanas' og Fortunatus' og Achaicus' Nærværelse; thi Eders Savn have de erstattet. 18 De have vederkvæget min Aand og Eders, skjønner derfor paa saadanne. 19 Menighederne i Asia hilse Eder. Aquilas og Priscilla hilse Eder meget i Herren, med Menigheden i deres Huus. 20 Alle Brødrene hilse Eder, Hilser hverandre med et helligt Kys. 21 Hilsen med min, Paulus' Haand, 22 Dersom Nogen ikke elsker den Herre Jesus Christus, han være en Forbandelse! Maran Atha. 23 Den Herre Jesu Christi Naade være med Eder! 24 Min Kjærlighed med Eder Alle i Christus Jesus! Amen
Copyright information for Dan1871