1 Samuel 12

Da sagde Samuel til al Israel: Se jeg hørte eders Røst i alt det, I sagde til mig, og jeg har sat en Konge til at regere over eder. Og nu se, der vandrer Kongen for eders Ansigt, og jeg er vorden gammel og graahærdet, og se, mine Sønner ere hos eder; og jeg har vandret for eders Ansigt fra min Ungdom indtil denne Dag. Se, her er jeg, vidner imod mig for  Herren og for hans salvede: Hvis Okse har jeg taget, og hvis Asen har jeg taget, og hvem har jeg gjort Vold, hvem har jeg fortrykt, og af hvis Haand har jeg taget Bestikkelse, saa jeg derved lukkede mine Øjne? Og jeg vil give eder det igen. Da sagde de: Du har hverken gjort os Vold, ej heller fortrykt os, og ej taget noget af nogens Haand. Da sagde han til dem:  Herren er Vidne mod eder, og hans salvede er Vidne paa denne Dag, at I ikke have fundet noget i min Haand; og Folket sagde: Han skal være Vidne. Fremdeles sagde Samuel til Folket: Det er  Herren, som beskikkede Mose og Aron, og som førte eders Fædre op af Ægyptens Land. Og nu stiller eder frem, og jeg vil gaa i Rette med eder for  Herrens Ansigt om alle  Herrens retfærdige Gerninger, som han har gjort imod eder og imod eders Fædre. Der Jakob var kommen til Ægypten, da raabte eders Fædre til  Herren, og  Herren sendte Mose og Aron, og de udførte eders Fædre af Ægypten og lode dem bo paa dette Sted. Men de forglemte  Herren deres Gud; og han solgte dem i Siseras Haand, Krigshøvedsmandens i Hazor, og i Filisternes Haand og i Moabiternes Konges Haand, og disse strede imod dem. 10 Da raabte de til  Herren og sagde: Vi have syndet, fordi vi forlode  Herren og tjente Baal- og Astartebillederne; men fri os nu fra vore Fjenders Haand, saa ville vi tjene dig. 11 Da sendte  Herren Jerub-Baal og Bedan og Jeftha og Samuel; og han friede eder af eders Fjenders Haand trindt omkring, at I boede tryggeligen. 12 Og der I saa, at Nahas, Ammons Børns Konge, kom imod eder, da sagde I til mig: Ikke saa, men en Konge skal regere over os, skønt  Herren eders Gud var eders Konge. 13 Og nu, se, der er Kongen, som I have udvalgt, som I have begæret; og se,  Herren har sat en Konge over eder. 14 Dersom I frygte  Herren og tjene ham og høre hans Røst og ikke ere genstridige mod  Herrens Mund: Da skulle baade I og Kongen, som regerer over eder, være  Herren eders Gud til Behag. 15 Men dersom I ikke høre  Herrens Røst, men ere genstridige mod  Herrens Mund, da skal  Herrens Haand være imod eder, som imod eders Fædre. 16 Stiller eder nu ogsaa frem og ser denne store Ting, som  Herren skal gøre for eders Øjne. 17 Er det ikke Hvedehøst i Dag? Jeg vil kalde paa  Herren, saa skal han give Torden og Regn: Saa vider og ser, at det onde, som I have gjort for  Herrens Øjne, er stort, idet at I have begæret eder en Konge 18 Da raabte Samuel til  Herren og  Herren gav Torden og Regn paa den samme Dag; derfor frygtede alt Folket saare for  Herren og Samuel. 19 Og alt Folket sagde til Samuel: Bed ydmygeligen for dine Tjenere til  Herren din Gud, at vi ikke skulle dø; thi vi lagde det onde til alle vore Synder, at vi begærede os en Konge. 20 Da sagde Samuel til Folket: Frygter ikke! I have vel gjort alt dette onde; viger dog ikke fra  Herren, men tjener  Herren i eders ganske Hjerte! 21 Og viger ikke af; thi saa følge I forfængelige Ting, sorn ej gavne eller hjælpe, thi de ere Forfængelighed. 22 Thi  Herren skal ikke forlade sit Folk for sit store Navns Skyld, efterdi  Herren har, haft Villie til at gøre eder til sit Folk. 23 Ogsaa jeg - det være langt fra mig at synde imod  Herren, at jeg skulde lade af at bede ydmygeligen for eder; men jeg vil lære eder den gode og den rette Vej. 24 Frygter ikkun  Herren og tjener ham i Sandhed af eders ganske Hjerte; thi ser, hvor store Ting han gør imod eder. 25 Men gøre I alligevel ilde, da skulle baade I og eders Konge omkomme.
Copyright information for Dan1871