1 Thessalonians 4

1Iøvrigt, Brødre! bede og formane vi Eder i den Herre Jesus, at ligesom I have lært af os, hvorledes det bør Eder at omgaaes og tækkes Gud, I derudi maatte ydermere tiltage. 2I vide jo, hvordanne Bud vi gave Eder formedelst den Herre Jesus. 3Thi dette er Guds Villie, Eders Helliggjørelse, at i skulle skye Horeri; 4at hver af Eder veed at besidde sit Legeme i Hellighed og Ære, 5ikke i Begjerligheds Brynde som Hedningerne, der ikke Kjende Gud; 6At Ingen skal undertrykke eller forfordele sin Broder i nogen Handel; thi Herren er Hevner over alt Saadant, som vi og forud have sagt og vidnet for Eder. 7Thi Gud kaldte os ikke til ureenhed men til Helliggjørelse. 8Hvorfore da, hvo som foragter dette, han foragter ikke et Menneske, men Gud, som og gav sin Hellig Aand i os. 9Men om Broderkjærlighed have i ikke behov, at jeg skal skive Eder til; thi I ere selv lærte af Gud at elske hverandre, 10ja, I gjøre endog det Samme mod alle Brødrene, som ere i hele Macedonien; men vi formane Eder, Brødre! ydermere at tiltage, 11og at søge Ære i at leve stille og varetage hver sin gjerning og arbeide med Eders egne Hænder, saasom vi have budet Eder, 12paa det I maa omgaaes sømmeligen med dem, som ere udenfor, og ikke trænge til Nogen. 13Men jeg vil ikke, at i skulle være uvidende, Brødre! om de Hensovede, paa det I ikke skulle sørge som de Andre, der ikke have Haab. 14Thi dersom vi troe, at Jesus er død og opstanden, da skal og Gud saaledes føre de Hensovne ved Jesus frem med ham. 15Thi dette sige vi Eder som Herrens Ord, at vi, som leve, som overblive til Herrens tilkommelse, vi skulle ikke komme forud for de Hensovede. 16Thi Herren selv skal komme ned af Himmelen med et Anskrig, med Overengels røst og med Guds basune, og de Døde i Christus skulle opstaae først; 17derefter skulle vi, som leve, som ovreblive, rykkes tilligemed dem hen i Skyerne til at møde Herren i Luften; og saaldes skulle vi altid være med Herren. 18Saa trøster hverandre med disse ord!
Copyright information for Dan1871