1 Thessalonians 5

Men om Tid og Stund, Brødre! have i ikke behov, at Eder tilskrives; thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten. Thi naar de sige: Fred og Tryghed! da skal Fordærvelsen hasteligen staae over dem, ligesom Veerne over den Frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undflye. Men I, Brødre! I ere ikke i Mørket, saa at den Dag skulde som en Tyv komme over Eder. I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens Børn og ei Mørkets. Derfor lader os ikke sove ligesom de Andre, men lader os vaage og være ædrue. Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som ere drukne, ere drukne om natten. Men lader os, som ere Dagens Børn, være ædrue, iførte Troens og Kjærlighedens Haab. Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at bekomme Saliggjørelse ved vor Herre Jesus Christus, 10 som døde for os, at enten vi vaage elle sove, skulle vi leve tilligemed ham. 11 Formaner derfor hverandre og opbygger den Ene den Anden, ligesom i og gjøre. 12 Men vi bede Eder, Brødre! at i skjønne paa dem, som arbeide iblandt Eder og ere Eders Forstandere i Herren og paaminde Eder, 13 og agte dem høiligen i Kjærlighed for deres Gjernings Skyld. Værer fredsommelige indbyrdes. 14 Men vi formane Eder, Brødre! paaminder de Uskikkelige, trøster de Kleinmodige, ophjælper de Skrøbelige, værer langmodige mod Alle. 15 Seer til, at Ingen betaler Nogen Ondt for Ondt; men stræber altid efter det Gode, baade imod hverandre og imod Alle! 16 Værer altid Glade. 17 Beder uden Afladelse. 18 Frembærer Taksigelse i alle Ting; thi dette er Guds Villie i Christus Jesus til Eder. 19 Udslukker ikke Aanden. 20 Foragter ikke Prophetier. 21 Prøver alle Ting; beholder det Gode. 22 Skyer det Onde under alle Skikkelser. 23 Men han selv, den Fredens Gud, hellige Eder ganske og aldeles, og gid Eders ganske Aand og Sjæl og legeme maa bevares ustraffeligen i vor Herres Jesu Christi Tilkommelse. 24 Han er trofast, som Eder kaldte han skal og gjøre det. 25 Brødre! beder for os. 26 Hilser alle brødre med et helligt Kys. 27 Jeg besværger Eder ved Herren, at I lade dette Brev læse for alle hellige Brødre. 28 Vor Herres Jesu Christi Naade være med Eder. Amen.
Copyright information for Dan1871